چارچوب مفهومی شکل‌گیری زیست‌بوم‌های کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران،ایران

چکیده

موضوع این مقاله، ارائه چارچوب مفهومی برای تبیین نحوه شکل‌گیری زیست‌بوم‌های کارآفرینی دانشگاه پایه در تهران و شاخصها و زیرشاخص‌های مربوط به آن بوده و روش پژوهش کیفی است. این تحقیق در بازه زمانی سال‌های 1397 و 1398 انجام شده و قلمرو مکانی آن دانشگاه‌های شهر تهران بوده است. چارچوب مفهومی توسعه داده شده در این تحقیق شامل یک ماتریس سه‌درچهار است که محور افقی آن جایگاه زیست‌بوم‌ در چرخه عمر (مشتمل بر 4 وضعیت: تولد، فعال‌سازی، یکپارچگی و بلوغ) و محور عمودی آن نحوه شکل‌گیری اکوسیستم (مشتمل بر 3 وضعیت: ارگانیک و جامعه محور، نظام‌مند و دانشگاه محور و ترکیب ارگانیک و نظام‌مند) را نشان می‌دهد. در ادامه نیز با روش تحلیل مضمون و با بکارگیری شبکه مضامین، شاخصها و زیرشاخص‌های پیشنهادی تعیین گردید.
در بخش بعد با بکارگیری روش دلفی، شاخصها و زیرشاخصهای مربوط به چرخه عمر شامل 4 شاخص: وضعیت زیرساختهای سازمانی کارآفرینی (مشتمل بر 7 زیرشاخص)، وضعیت منابع موجود در اکوسیستم (مشتمل بر 4 زیرشاخص)، وضعیت ارتباطات بین عناصر فعال در زیست‌بوم‌(مشتمل بر 5زیرشاخص) و وضعیت زیرساخت‌های برنامه‌ای، مدیریتی و فرهنگی زیست‌بوم‌ (مشتمل بر 3زیرشاخص) تعیین و جمع‌بندی گردید. شاخصها و زیرشاخصهای مربوط به تعیین الگوی شکل‌گیری نیز شامل 2 شاخص: سهم دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در زیست‌بوم‌ کارآفرینی (مشتمل بر 3زیرشاخص) و نقش عوامل غیردانشگاهی در زیست‌بوم‌ کارآفرینی (مشتمل بر 3زیرشاخص) تعیین و جمع‌بندی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting Conceptual Framework for Formation of University-based Entrepreneurial Ecosystem in Tehran

نویسندگان [English]

 • َAli Mohaghar 1
 • Mehdi Mohammadi 2
 • Nima Mokhtarzadeh 3
 • Roohollah shahidipour 1
1 Faculty Of Management, University oF Tehran, Tehran, Iran
2 Faculty Of Management, University oF Tehran, Tehran, Iran
3 industrial management department, management faculty, Tehran university, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper presents a Conceptual Framework for formation of university-based Entrepreneurial Ecosystems in Tehran and its indicators using a qualitative method. The conceptual Framework of the research includes a 3×4 matrix whose rows show the position of the ecosystem in life cycle (i.e. the 4 stages of emergence, Activation, Integration andMaturity) and the columns indicate the ecosystem formation model (i.e. the 3 states of organic and community-oriented, systematic and university-based, and a combination of both). Further in the qualitative section, the suggested indicators of the conceptual Framework were determined through thematic analysis and thematic network.
In the quantitative section, the conceptual Framework and its dimensions were verified using the Delphi method. The following Four life cycle indicators were then identified: the level of development of entrepreneurship infrastructures, strength of the communication network between ecosystem actors, Culcural & Manegerial Infrastructures and the resources available in the ecosystem.
The following six indicators were also identified for the ecosystem formation: the extent of Student and Alumni intervention, andNon Academic Factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • University-based Entrepreneurial Ecosystems
 • Conceptual Framework
 • life Cycle
 • Thematic analysis
 • Comparative analysis
 • thematic network
 • Delphi