تحلیل تاثیر کارآفرینی بر نابرابری توزیع درآمد در میان استان‌های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه اصفهان، کارشناس مطالعات اقتصادی شهرداری شیراز

چکیده

در طول سال‌های اخیر اهمیت کارآفرینی در پیشبرد رشد و توسعه اقتصادی کشورها و رفع نابرابری توزیع درآمد سهم بالایی به خود اختصاص داده است. به گونه‌ای که کارآفرینان در توسعه‌ی اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، نقش محوری داشته‌اند. در حالی‌که در کشورهای درحال توسعه این اهمیت نادیده گرفته شده است. لذا با توجه به اهمیت نقش کارآفرینی، در این تحقیق به بررسی رابطه بین کارآفرینی و نابرابری تویع درآمد در استان‌های ایران و در طول سال‌های 1395-1390 پرداخته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از تایید رابطه U معکوس بین این دو متغیر است و همچنین نتایج نشان داد که اکثر کشورهای مورد بررسی در قسمت نزولی این منحنی قرار دارند، یعنی با افزایش سطح کارآفرینی، نابرابری توزیع درآمد کاهش می‌یابد. دیگر متغیرهای اثرگذار بر نابرابری توزیع درآمد، نرخ شهرنشینی و چگالی جمعیت است که به ترتیب تاثیر منفی و مثبت بر نابرابری داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of entrepreneurship on inequality of income distribution (Between provinces of the country)

نویسندگان [English]

  • zahra najafi 1
  • majid sameti 2
  • somayeh jamali 3
1 Department of PayameNoor University, Iran (Corresponding Author)
2 Associate professor, Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Master of Science in Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Over the recent years, the importance of entrepreneurship has contributed to the advancement of countries' economic growth and development and the elimination of income distribution inequalities. So that entrepreneurs have played a central role in developing economies in developed countries. While this importance has been neglected in developing countries. Therefore, considering the importance of the role of entrepreneurship, this study examines the relationship between entrepreneurship and income inequality in Iranian provinces during the years 1395-1959. The results confirm the reverse U-relationship between these two variables, and the results also showed that most of the countries surveyed are in the downward curve, that is, with increasing levels of entrepreneurship, income distribution inequality is reduced. Other variables affecting inequality of income distribution, urbanization rate and population density have positive and negative effects on inequality, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Income distribution inequality
  • panel- Data