ارزش‌گذاری کسب‌وکارهای نوپا در دور اول تأمین مالی خطرپذیر با در نظر گرفتن اختیارات حقیقی قبل و بعد از تجاری‌سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ارزش‌گذاری کسب‌وکارهای نوپا به سبب وجود عدم اطمینان بالا در خصوص آینده آن‌ها امری پیچیده و موضوعی مهم در مذاکرات میان کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خطرپذیر بوده است. در تحقیق پیش رو، با در نظر گرفتن عدم اطمینان‌های موجود در دور اول تأمین مالی و نیز انعطاف‌پذیری موجود برای سرمایه‌گذاران خطرپذیر در مراحل قبل (اختیار رها کردن) و بعد (اختیار توسعه) از تجاری‌سازی محصول، رویکرد جدیدی برای تعیین ارزش کسب‌وکارهای نوپا، ارائه گردید. به دلیل عدم وجود جواب تحلیلی برای رویکرد توسعه داده‌شده، از روش عددی شبیه‌سازی مونت‌کارلو حداقل مربعات (لانگ اشتاف-شوارتر) برای حل آن استفاده شد. مقایسه نتایج حاصل از مدل با نتایج سه سناریو دیگر، مؤید نقش و اهمیت انعطاف‌پذیری‌های مذکور در اتخاذ تصمیم سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کسب‌وکارهای نوپا می‌باشد. در بخش پایانی نیز پیشنهادهایی برای توسعه مدل تحت شرایط رقابتی و یا توسعه آن برای سایر مراحل سرمایه‌گذاری ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Startup valuation in the first round of venture financing by considering real options before and after commercialization

نویسندگان [English]

  • meysam dehghani eshrat abad 1
  • amir albadvi 2
  • mohammadmehdi sepehri 3
  • ali hossein zadekashan 4
1 PhD student, Industrial and Systems Engineering School, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 School of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Professor, Industrial and Systems Engineering School, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Industrial and Systems Engineering School, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Startup valuation in venture capital investment has been a complex and important issue in negotiations between entrepreneurs and venture capitalists due to the high degree of uncertainty about their future. Considering the uncertainty in the first round of financing as well as the flexibility available to venture capitalists in the previous (abandon option) and the subsequent (expand option) stages of product commercialization in this research, we present a new approach to determining the value of startup companies. Due to the lack of an analytical solution for the developed approach, the numerical method of least squares Monte-Carlo simulation (Longstaff-Schwartz) was used to solve it. Comparing the result of the model with the results of three other scenarios confirms the role and importance of the aforementioned flexibilities in the making of a venture investment decision. Finally, there were suggestions for developing an approach under competitive interactions or developing it for other stages of investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Valuation
  • venture capital
  • abandon option
  • expand option
  • Least Square Monte-Carlo (LSM)
Fairchild, R., (2011), “An entrepreneur's choice of venture capitalist or angel-financing: A behavioral game-theoretic approach”, Journal of Business Venturing, 2011, 26(3): p. 359-374.
Festel, G., Wuermseher, M, Cattaneo, G, (2013), “Valuation of early stage high-tech start-up companies”, International Journal of Business, 2013, 18(3): p.216-231.
Finnerty, J.D, (2016), “An option-based model for valuing the common stock of emerging-growth firms”, The Journal of Derivatives, 2016, 23(4): p.33-53.
Hsu, Y.W, (2010), “Staging of venture capital investment: a real options analysis”. Small Business Economics, 2010, 35(3): p. 265-281.
Ko, C.C., Lin, T.T, Yang, C, (2011), “The venture capital entry model on game options with jump-diffusion process”, International Journal of Production Economics, 2011, 134(1): p. 87-94.
Li, Y, Mahoney, J.T, (2011), “When are venture capital projects initiated?”, Journal of Business Venturing, 2011, 26(2): p. 239-254.
Li, Y, (2008), “Duration analysis of venture capital staging: A real options perspective. Journal of Business Venturing, 2008. 23(5): p. 497-512.
Longstaff, F.A. and E.S, (2001), “Schwartz, Valuing American options by simulation: a simple least-squares approach”, The review of financial studies, 2001, 14(1): p. 113-147.
Myers, S. C., (1977), “Determinants of corporate borrowing”, Journal of Financial Economics, 1977, 5(2): p. 147-175.
Vara, W.P, (2013), “Risk-based new venture valuation technique: Win-win for entrepreneur and investor”, Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis, 2013, 8(1): p.1-26.
Vollert, A., (2012), “A stochastic control framework for real options in strategic evaluation”. Springer Science & Business Media.
Wang, S. and H. Zhou, (2004), “Staged financing in venture capital: moral hazard and risks”, Journal of Corporate Finance, 2004, 10(1): p. 131-155.
Yang, Y, Narayanan, V, Zahra, S, (2009), “Developing the selection and valuation capabilities through learning: The case of corporate venture capital”, Journal of Business Venturing, 2009, 24(3): p. 261-273.
 
چیت سازان، هستی، رضوانی، مهران و بافکر دوست آباد، رضا (1394). «شناسایی و سطح‏ بندی عوامل مؤثر بر ارزش‌گذاری کسب‌و‌کار‌های جدید توسط سرمایه‌گذاران مخاطره‌آمیز»، توسعه کارآفرینی، 1394. 8(4): ص 591-609.
حیدری، مهرناز و محمدی، پرستو (1396). «مسائل کارگزاری در سرمایه‌گذاری خطرپذیر و راهکارهای رفع آنها در مراحل مختلف رشد شرکت‌های نوآور در ایران»، مدیریت نوآوری، 1396. 6(3): ص 113-140.
درخشان، شهرزاد و محمدی، پرستو (1393). «اولویت بندی عوامل اثرگذار بر ارزیابی طرح های سرمایه گذاری خطرپذیر»، مدیریت نوآوری، 1393. 3(4): ص 131-152.
دهقانی عشرت‌آباد، میثم و البدوی، امیر (1397). «ارزش‌گذاری کسب‌‌وکارهای نوپا توسط سرمایه‌گذاران خطرپذیر با استفاده از رویکرد اختیارات حقیقی در دور اول تأمین مالی»، پژوهش‌های مدیریت در ایران، ۱۳۹۷. ۲۲ (۳): ص ۱-۲۷.
رهنمای رودپشتی، فریدون، جلیلی، محمد و حسین زاده لطفی، فرهاد (1389). «چارچوب مفهومی کاربرد ریاضیات در مطالعات کمی مدیریت (مورد مطالعه: مدلسازی ریاضی و کامپیوتری در دانش مالی)»، مطالعات کمی در مدیریت، ۱۳89. 1(2): ص ۱-۲0.
شفیعا، محمدعلی، محمدی، مهدی، الداغی، امیر و حمیدی، عقیل (1392). «ارائه مدلی برای انتخاب روش مناسب قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری فناوری (مطالعه موردی کاشی نانو آنتی باکتریال)»، مدیریت نوآوری، 1392. 2(3): ص 51-71.
فروش باستانی، علی و حامدی نیا، حامد (1396). «ارزش‌گذاری طرح‌های خطرپذیر با استفاده از اختیارات طبیعی و اختیار معامله قسطی»، دانش سرمایه گذاری، .396، 6(21): ص 175-196.