دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، شهریور 1399 
طراحی مدل جمع سپاری فراکتالی به کمک تکنیک ارزیابی اثرات سریع و مدل چهار سطحی کانونی

صفحه 95-126

حسین ممتاز؛ غلامرضا هاشم زاده؛ اصغر مشبکی؛ کیامرث فتحی هفشجانی