تحلیلی بر فرایندهای توسعه محصول جدید در صنایع غذایی (مطالعه شرکت‌های صنایع غذایی استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، گروه سیاستگذاری علم و فناوری

چکیده

توسعه محصول جدید موضوعی کلیدی در چرخه حیات بنگاه‌ها و عاملی مهم در حفظ سهم بازار در محیط پویای امروز برای بنگاه‌ها است. صنایع‌غذایی به‌دلیل ماهیت مبتنی بر نیازهای انسانی و بازاری پرتقاضا برای توسعه محصول جدید می‌باشد. این پژوهش با هدف شناسایی فعالیت های کلیدی فرایند توسعه محصول جدید و تعیین فعالیتهای چالشی و عادی از میان آن‌ها در فرآیندهای توسعه محصول جدید در به کارگیری بهتر این فرایندها در صنایع غذایی ایران در بازه زمانی 1397 تا 1398 با مطالعه شرکت‌های صنایع‌غذایی مستقر در استان تهران انجام گرفته‌است. در ابتدا فعالیت‌های مرتبط با فرایند توسعه محصول جدید از پیشینه استخراج و پس از تایید خبرگان در نمونه‌ای متشکل از متخصصین حوزه نوآوری صنایع-غذایی توزیع گردید و فعالیت های مورد استفاده در این صنعت شناسایی شد. سپس این فعالیت ها در قالب پرسشنامه در جامعه آماری توزیع و 94 پرسشنامه تکمیل شده از جامعه آماری 114 شرکتی تحقیق دریافت و با توجه به نرمال نبودن داده‌ها از آزمون دوجمله‌ای و فریدمن تحلیل آماری برای شناسایی فعالیت‌های فرآیند توسعه محصول جدید استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد فعالیت‌های ارتباط شرکت‌ها با شبکه تامین، شناسایی قوانین و مقررات و تحلیل ارزش‌آفرینی ایده، توانمندی در تحقیقات بازار و بازاریابی و طراحی دقیق و مهندسی محصول از جمله فعالیت‌های چالشی شایع در توسعه محصولات جدید در فرایند توسعه محصول جدید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis on the new product development processes in food industry (Study of food companies in Tehran province)

نویسندگان [English]

  • mostafa mohseni kia sari 1
  • kiarash fartash 2
  • mohsen moradian 3
  • ali asghar saad abadi 4
1 Assistant Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 Assistant Professor, Shahid Beheshti University
3 Master of Technology Management, Shahid Beheshti University
4 Shahid Beheshti University، Institute for Science and Technology Studies، DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY
چکیده [English]

New product development is a key issue in the life cycle of firms as well as an important factor in retaining market share in today's dynamic environment. The food industry has a good potential for the new product development due to the nature of its production, on the basis of basic human needs and high demand in the market. This study aims at identifying key activities of the new product development process and determining the challenging and normal activities among to provide a better use of these processes in Iran's food industry by studying Food companies in Tehran province between 1397 and 1398. First, activities related to the new product development process in the literature were gathered, after approval of experts, were distributed in a sample of food industry innovation experts to identify activities of product development. Then, selected activities were distributed by a questionnaire in research statistical population which led to 94 filled questionnaires from 114 companies surveyed. Research results indicate that the companies' interaction-related activities with the supply network, identification of rules and regulations, analyzing the value creation from ideas, capability of market research and marketing and accurate design and product engineering are among the most common challenges of developing new products which calls for more attention of food companies to these activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product Development
  • Food Industry
  • New Product Development Process
  • Tehran
  • Product Development Activities
-اردکانی, سعید, زارع احمدآبادی, حبیب, حاتمی نسب, سید حسن. (1389). 'تحلیلی بر عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید در بنگاه‌های کوچک و متوسط (صنایع غذایی و آشامیدنی منتخب استان فارس)', مدیریت تولید و عملیات, 1(1), pp. 53-70.
-اصغرپور، حسین؛ فلاحی،فیروز؛ دهقانی،حسین؛ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮآوری ﺑﺮ ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و آشامیدنی ایران؛ اقتصاد و توسعه کشاورزی؛ 1391، شماره 3، 204-217
-الوانی، سید مهدی؛ صفری،سعید؛ کهن نوش نژاد، رضا؛ خدامرادی، سعید؛ عوامل موثربرکارآفرینی سازمانی(مورد مطالعه صنعت غذایی)؛ مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، شماره 82، 1395، صفحه 1-27
-پیله وری, نازنین, رادفر, رضا, عباسی, پوریا. (1393). 'تبیین الگوی تلفیقی فرایند توسعه محصول جدید در حوزه نانوفناوری', فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی, 12(بیست و چهار), pp. 45-60.
-جعفری خانشیر, سعید, رادفر, رضا, حسنوی, رضا. (1391). 'تبیین کارکردهاى مدیریت فناورى در توسعه محصول جدید با روش تحلیل سلسله مراتبى فازى', مدیریت نوآوری, 1(1), pp. 41-60
- حسنی پارسا، مجید، الیاسی، مهدی، طباطبائیان، سید حبیب ا...، حنفی زاده، پیام. (1397). الگوی توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران، مدیریت نوآوری دوره 7، شماره 1، صفحه 119-152
-خدایاری،فرانک؛ عبدالوند،محمدعلی؛ طبیبی، جمال الدین؛ نیکو مرام، هاشم؛ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﺮآورده ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن   و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪ؛ فصلنامه مدیریت؛ 1392؛ صفحه 15-29
-دهقانی پوده, حسین, اخوان, پیمان, حسینی سرخوش, سید مهدی. (1392). 'افزایش موفقیت توسعه محصول جدید مبتنی بر رویکرد نوآوری باز (مطالعه موردی در یک سازمان پژوهشی)', مدیریت نوآوری, 2(2), pp. 45-68.
-ربیعی, علی؛ سمیرا علی اکبری و زهرا محمودخانی، ۱۳۹۰، رتبه بندی چالش های توسعه محصول جدید در شرکت های دانش بنیان، دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، تهران، پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت
-سرمد، زهره؛ بازرگان،عباس؛ حجازی،الهه؛ روشهای تحقیق در علوم رفتاری؛ نشر آگه؛ تهران؛ 1398
- سلطانی، مرتضی، شفیعی رودپشتی، میثم، حسینی، سید جاوید. (1397). عوامل کلیدی موفقیت پروژه‌های طراحی‌محصول با رویکرد جمع‌سپاری در صنعت فناوری اطلاعات، دوره 7، شماره 3، صفحه 51-84
-صمدی, سعید، ۱۳۹۲، مدیریت نوآوری در صنایع غذایی : عوامل موفقیت، بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، شیراز، دانشگاه شیراز
-طالبی، کامبیز؛ کچوئی،رضا؛ شناسایی عوامل کلیدی مدیریتی در فرایند توسعه محصول جدید در صنایع کوچک و متوسط کشور؛ اقتصاد و تجارت نوین؛ 1390؛ صفحه 49-66
-عالم تبریز، اکبر؛ حمیدی زاده، محمدرضا؛ دری نوکرانی، بهروز؛ محمدی پلارتی، محسن؛ مدل توسعه محصول جدید در صنعت خودروسازی کشور؛ تابستان 1396 - شماره 26 علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (19 صفحه - از 33 تا 51)
-فرتاش, کیارش, محسنی کیاسری, مصطفی, سعدآبادی, علی اصغر. (1402). 'نقش توانمندی مدیریت فناوری در فرآیند توسعه محصولات جدید دفاعی (یافته های تجربی)', مدیریت نوآوری, 5(2), pp. 135-162.
-کاتلر. فیلیپ، آرمسترانگ. گری؛ اصول بازاریابی، بهمن فروزنده، نشر آتروپات، چاپ پنجم، 1383
-نائیجی، محمدجواد؛ پناهی فر، فرهاد؛ طاطاری، یعقوب؛ تاثیر مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند توسعه محصول جدید بر عملکرد سازمانی؛ پاییز 1396 - شماره 27 علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 27 تا 46)
-نبوی, سیدحسن, ثابتی فرد, علیرضا, غیاثوند, داود, قریشی, شادی. (1394). 'بررسی تأثیر منابع شرکت و متغیرهای محیطی در تجاری سازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران', مدیریت نوآوری, 4(1), pp. 1-24.
 
-Abdolmaleki, K., & Ahmadian, S. (2016). The relationship between product characteristics, customer and supplier involvement and new product development. Procedia economics and Finance36(16), 147-156.‏
-Ata, S., Zehir, C., & Zehir, S. (2018). The Impact of New Product Development Capability and Market Orientation on the Firm Performance: A Research in Large Scale Enterprises in Turkey. Business Management Dynamics8(6), 1.‏
-Cassell, C., Cunliffe, A. L., & Grandy, G. (Eds.). (2017). The SAGE Handbook of Qualitative Business and Management Research Methods. Sage.‏
-Cheng, C., & Yang, M. (2019). Creative process engagement and new product performance: The role of new product development speed and leadership encouragement of creativity. Journal of business research99, 215-225.‏
-Claudy, M. C., Peterson, M., & Pagell, M. (2016). The roles of sustainability orientation and market knowledge competence in new product development success. Journal of Product Innovation Management33, 72-85.‏
-Cooper, R. G. (2019). The drivers of success in new-product development. Industrial Marketing Management76, 36-47.‏
-Cooper, R.G .Edgett, S.J.,(2002).,“NPD: Practices The Dark Side of Time and Time Metrics in Product Innovation”., PDMA Visions Magazine.
-Ernst H. (2002),." Success factors of new product development": A review of the empirical literature. International Journal of Management Reviews, 4(1): 1-40
-Flick, U. (Ed.). (2017). The Sage handbook of qualitative data collection. Sage.‏
-Golder, P. N., & Mitra, D. (2018). New product development research: consolidating the present and guiding the future. In Handbook of Research on New Product Development. Edward Elgar Publishing.‏
-González, F.J.M. and Palacios, T.M.B. (2002) ‘The Effect of New Product Development Techniques on New Product Success in Spanish Firms’, Industrial Marketing Management, 31: 261–271.
-Griffin, A. (1997). PDMA research on new product development practices: Updating trends and benchmarking best practices. Journal of Product Innovation Management: An International Publication of The Product Development & Management Association14(6), 429-458.‏
-Gupta, A.K. and Wilemon, D.L. (1990), “Accelerating the development of technology-based new products”, California Management Review, Vol. 10.
-Gupta, R. K., & Awasthy, R. (Eds.). (2015). Qualitative research in management: Methods and experiences. SAGE Publications India.‏
-Hoppe, A., De Barcellos, M. D., Perin, M. G., Jacobsen, L. F., & Lähteenmäki, L. (2018). Factors influencing consumers’ willingness to participate in new food product development activities. British Food Journal.‏
-Kalish, D., Burek, S., Costello, A., Schwartz, L., & Taylor, J. (2018). Integrating Sustainability into New Product Development: Available tools and frameworks can help companies ensure that sustainability is embedded as a fundamental building block of new product development. Research-Technology Management61(2), 37-46.‏
-Kou, T. C., Chiang, C. T., & Chiang, A. H. (2018). Effects of IT-based supply chains on new product development activities and the performance of computer and communication electronics manufacturers. Journal of Business & Industrial Marketing.‏
-Liker, J.K., Kamath, R., Wasti, N. and Nagamachi, M. (1995) ‘Integrating suppliers into fastcycle product development’, in Liker, J.K., Ettlie, J.E. and Campbell, J.C. (eds), Engineering in Japan: Japanese Technology Management Practices, Oxford University Press, New York.
-Lynn, G.S., Morone, J.G. and Paulson, A.S. (1996) ‘Marketing and Discontinuous Innovation: The Probe and Learn Process’, California Management Review, 38: 8–37
-Mathieu, R. (1996), “Manufacturing and the Internet”., Engineering and Management Press, Norcross, GA
-Mu.J.; Peng.G.; Tan.Y. (2007). new product development in Chinese enterprise key successes factors managerial prospective, international journal of emerging marketing, Vol.2, No.2, p.p. 123-143.
-Page, Albert L., (1993). “Assessing New Product Development Practices and Performance: Establishing Crucial Norms”, Journal of Product Innovation Management, Vol 10, pp 273-290.
-Park, K. M., Chintagunta, P. K., & Suk, I. (2019). Capital Market Returns to New Product Development Success: Informational Effects on Product Market Advertising. Journal of Marketing Research56(1), 37-56.‏
-Poolton , J ., Barclay, I., (1998). New product development from past research to future applications, Ind.Market. Manage., Vol. 27, pp 197-212.
-Rainey D. L., 2005, “Product Innovation: Leading Change through Integrated Product Development”, Cambridge University Press.
-Rao, k.; Meng, X.; Piccaluga, A.; “The Impact of Government R&D Investments on Patent Technology Transfer Activities of Chinese Universities– From the Perspective of Triple Helix Theory”, J. of Knowledge-based Innovation in China, Vol. 4, Issue 1, 2012
-Roy, S., Modak, N., & Dan, P. K. (2017). Product quality as factors and measures for new product development success in Indian manufacturing industries. Materials Today: Proceedings4(2), 1385-1393.‏
-Sharma, B.N ,(2006). “Determinants of New Consumer Product Success or Failure in Nepal”, The Journal of Nepalese Business Studies,Vol. III No. 1.
-Van de Ven, A. H. (1992). Suggestions for studying strategy process: A research note. Strategic management journal13(S1), 169-188.‏
-Veryzer, Jr. R.W. (1998) ‘Discontinuous Innovation and the New Product Development Process’, Journal of Product Innovation Management, 15: 304–321.