دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 34، بهمن 1399، صفحه 7-180 
فراترکیب ابعاد و عوامل موثر بر شکل گیری پنجره های فرصت کارآفرینی

صفحه 151-174

هادی مفتاحی؛ فرهاد وفایی؛ فرشید نمامیان؛ صیدمهدی ویسه