الگوی هم‌تکاملی ترتیبات نهادی و توسعه فناوری کشاورزی شورزیست در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون توسعه فناوری گیاهان شورزیست و اهلی‌سازی هالوفیت‌های غیربومی، این مقاله سعی دارد بر اساس رویکرد هم‌تکاملی توسعه فناوریها و نهادها، پاسخی برای این پرسش بیابد که چرا در ایران توسعه و پذیرش این فناوری به سطح آزمایشگاهی محدود شده است.
برای یافتن پاسخ این پرسش، بر اساس تحقیق آمیخته اکتشافی، در ابتدا با مرور مبانی نظری، اجزا و سازه‌های الگوی هم‌تکاملی شناسایی شده و با استفاده از تحلیل نقشه‌شناختی‌فازی و نیز مرور تاریخی رویدادها، مسیرها و نحوه تاثیرگذاری متقابل میان نهادها با هم و نهادها با فناوری گیاهان شورزیست مشخص شده است. تبیین مسیرهای هم‌تکاملی، این امکان را برای سیاستگذاران علم و فناوری فراهم می‌کند تا در راستای بهبود کارکردهای نظام‌های نوآوری‌، تصمیمات مناسبتری را برای رفع شکست‌های‌سیستمی توسعه‌فناوری اتخاذ نمایند.
این تحقیق نشان می‌دهد که در الگوی هم‌تکاملی، پژوهشگران دانشگاهی، کارآفرینان‌نهادی و نهادهای واسطه‌ای در شکل‌گیری و تحولات مسیرهای هم‌تکاملی موثر واقع شده‌اند. سه مسیر مختلف قابل شناسایی می‌باشند که در مواردی ارتباط ضعیفی میان آنان برقرار شده است. ارتباط ضعیف و عدم هم‌افزایی میان مسیرهای طرف‌های عرضه و تقاضای فناوری، از دلایل عدم‌توفیق کامل توسعه فناوری گیاهان شورزیست می‌باشد که خود عمدتا ناشی از فقدان نهادحکمرانی مرتبط با فناوری در وزارت جهادکشاورزی و نیز ناآگاهی محققان و کارآفرینان نهادی از الگوهای هم‌تکاملی و در نتیجه عدم شکل گیری نهادهای مناسب پشتیبان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The pattern of institutional and technological coevolution,Fuzzy Cognitive Mapping approach (Case Study: Haluculture in Iran)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Allahyari 1
  • Mehdi Mohammadi 2
  • Mehdi Elyasi 3
1 Mokran development council
2 Professor at Management faculty of Tehran universit
3 Assistant Professor, faculty of accounting and management, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Considering the importance of developing salinity plant technology and domestication of non-native halophytes in Iran, based on coevolutionary approach to technology and institutional arrangements, this article tries to respond the question why this technology has remained at the laboratory level?
In order to explain the reasons for the lack of optimal development of this field of technology
using the mixed exploratory method, the literature and some empirical studies related to the research topic,
were reviewed and structures of the patterns of technology and institutional arrangements coevolution were determined. Then using fuzzy cognitive map method, effective factors and evolutionary pathways were described.
This research shows that, academic researchers, institutional entrepreneurs and intermediary institutions have been more effective than any other institution in all of them.
In this coevolutionary pattern, three different paths can be identified that in some cases there are weak connections between them. Weak connections between supply and demand side paths ,is one of the reasons for the failure of the development of plant technology is salinity which is mainly due to the lack of technology-related governing body in the Ministry of Jihad Agriculture and ignoring evolutionary patterns by researchers and institutional entrepreneurs .consequently lack of appropriate supportive institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-evolution
  • Institutional Arrangements
  • Technology
  • Haluculture
  • FCM

Biggs, s. (1990). A multiple source of innovation model of agricultural research and technology promotion, World Development, Volume 18, Issue 11, November 1990, Pages 1481-1499

Freeman, C. (1987). Technology policy and economic performance: Lessons from Japan. London: Pinter.

Freeman, C., & Perez, C. (1988). Structural crises of adjustment, business cycles and investment behaviour. In G. Dosi, C. Freeman, R. R. Nelson, G. Silverberg, & L. Soete (Eds.), Technical change and economic theory (pp. 38–66). London: Pinter.

Funk Jeffrey L.(2009), The co-evolution of technology and methods of standard setting: The case of the mobile phone industry,  Journal of Evolutionary Economics 19(1):73-93

Geels, F. W. (2005). Technological transitions and system innovations: A co-evolutionary and socio-technical analysis. Cheltenham: Edward Elgar.

Geels, F. W. (2007). Transformations of large technical systems: A multilevel analysis of the Dutch highway system (1950–2000). Science, Technology & Human Values, 32(2), 123–149.

Hollingsworth, J. R. (2000). Doing institutional analysis: Implications for the study of innovations. Review of International Political Economy, 7(4), 595–644.

Hollingsworth, J. R., & Boyer, R. (1997). Coordination of economic actors and social systems of production. In J. R.

Kim, D. 2011. "New regulatory institution for the convergence of broadcasting and telecommunications: A Korean case". Government Information Quarterly 28 (2): 155-163.
Leeuwis, c. & van den Ban, A. (2004). Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension. Blackwell Science Ltd
Nelson, R. (1994). The co-evolution of technology, industrial structure, and supporting institutions. Industrial 58 and corporate change, 3(1), pp. 47-63.
Nelson, R. & Nelson, K., 2002. Technology, institutions, and innovation systems. . Research policy  Sid diqui, D.A.,
Nelson, R., 2008. What enables rapid economic progress: What are the needed institutions?. Research policy, 37(1), pp. 1-11.
Nygaard, S. (2008). Co-Evolution of Technology, Markets and Institutions - the Case of Fuel Cells and HydrogenTechnology in Europe. LU.
Özesmi, Uygar and Özesmi, Stacy L (2004)" Ecological models based on people’s knowledge: a multi-step fuzzy cognitive mapping approach",Ecological Modelling, vol. 176, pp 43–64.
Rosenkopf, L., & Tushman, M. L. (1994). The coevolution of technology and organization. In J. A.
Vermaas Pieter و Kroes, Peter, Franssen and Petrus Maria (2011), A Philosophy of Technology: From Technical Artefacts to Sociotechnical Systems, Morgan & Claypool Publishers
Werle, R. (2007). Zur Interdependenz von Innovationen. In H. Hof & U. Wengenroth (Eds.), Innovationsforschung: Ans€atze, Methoden, Grenzen und Perspektiven (pp. 31–40). M€unster/ Hamburg: LIT Verlag.
Xuchen Lin , Ting-Jie Lu, Xia Chen, The Coevolutionary Relationship of Technology, Market and Government Regulation in Telecommunications 14th International Telecommunications Society (ITS) Asia-Pacific Regional Conference: "Mapping ICT into Transformation for the Next Information Society", Kyoto, Japan, 24-27 June, 2017
Zoo Hanah a, J. de Vries Henk b, Lee Heejin (2017), Interplay of innovation and standardization: Exploring the relevance in, developing countries.
الیاسی مهدی، کزازی ابوالفضل، محمدی مهدی، بررسی تنظیم محیط نهادی بر اثربخشی همکاری های فناورانه در صنایع هوا فضایی کشور با تاکید بر نقش سازمانهای میانجی، بهبود مدیریت، 5، 13، 1390
رنجبر غلامحسن و پیرسته انوشه هادی.(1394). نگاهی به تحقیقات شوری در ایران با تأکید بر بهبود تولید گیاهان زراعی، مجله علوم زراعی ایران" جلد هفدهم، شماره 2
رنجبر غلامحسن و پیرسته انوشه هادی  و میری حمیدرضا.(1397). مروری بر تحقیقات گیاهان شورزی در ایران: تبیین چالش‌ها و ارائه راهکارها، مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی سال نهم، شماره سی‌ودو
صالحی معصومه و بناکار محمدحسین.(1396). تولید علوفه با منابع آب بسیار شور،  نشر آموزش کشاورزی
حمیدی مطلق روح‌الله و همکاران.(1395). حرکت‌های «جمعی» و تغییرات نهاد و فناوری: بررسی شکل‌گیری بنگاه‌های علم محور در صنعت زیست داروی ایران، فصلنامه مدیریت نوآوری، سال پنجم، شماره 2
داوودی هانیه و همکاران.(1390). بررسی موانع توسعه فناوری‌های کشاورزی در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه تهران، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال چهارم، شماره 2
رضایی روح اله و همکاران.(1391). شناسایی و تحلیل سازوکارهای توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شماره 3
قربان نژاد مهناز.(1397). تحلیل موانع توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر از دیدگاه کشاورزان ، مجله تحقیقات روستایی، دوره 9 شماره 2
محمدی مهدی و همکاران.(1392). تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران، مطالعه موردی بخش نانوفناوری، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال پنجم، شماره 2
نقوی محمدحسین(1398)، واکاوی درهم تنیدگی مؤثر در شکل­گیری حوزه فناورانه زیست داروها در ایران بین دولت و فعالان توسعه این فناوری، رساله دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران