رویکرد اقتصاد تطوری به سیاست‌گذاری فناوری و نوآوری: مطالعه موردی برنامه‌های معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

نقش سیاست‌های عمومی فراتر از اصلاح عدم موفقیت بازار است و میتواند روندهای موجود در بازار را تسهیل و یا راهنمایی کنند، و همچنین با استفاده از نیروهای مختلف نقش خلاق‌تری را ایفا نماید. این پژوهش به دنبال آن است تا پیاده‌سازی الگوهای سیاستی برخاسته از اقتصاد تطوری را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. برای نیل به این هدف، رویکرد اقتصادی تطوری به عنوان محور تحلیل، و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به عنوان نهاد اصلی اجرای سیاست‌های فناوری و نوآوری کشور مورد بررسی قرار گرفته است. برای پاسخ به سئوال تحقیق ، بررسی برنامه‌های معاونت علمی و فناوری از سال 1392 الی 1398 در دستور کار قرار گرفته است. در این مقاله، پژوهش کیفی با راهبرد تحلیل محتوا و مبتنی بر داده‌های کیفی انجام شده است. بر این اساس، الگوی پنج بخشی «رفتار رویه‌ای»، «تنوع»، «انتخاب»، «نوآوری» و «توارث» طراحی شده و هم برنامه‌های سیاستی و هم کارکردهای معاونت علمی و فناوری رییس جمهور بر مبنای آن تحلیل شده اند. در برنامه‌های سیاستی، ارتقای مقررات نوآوری و نیز بهبود رویه‌های دانشی عوامل خصوصاً در فضای عمومی کسب‌وکار شایسته توجه بیشتر است. به لحاظ کارکردی نیز، گسترش مقیاس و پشتیبانی سیاستی بعنوان کارکردهای اولویت‌دار در فعالیت‌های آینده معاونت مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evolutionary Economics Approach to Technology and Innovation Policy: Case Study of Programs in Vice-Presidency for Science and Technology of Iran

نویسندگان [English]

  • Meysam Narimani 1
  • Ali Shojaati 2
1 Faculty Member of Technology Research Institute, Tehran, Iran.
2 Phd Student of Technology management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The role of public policy goes beyond correction of market failures. they facilitate or guide the market process, as well as play a more creative role by using different forces. This paper study the policy patterns arising from evolutionary economics , this article uses an alternative economic approach to describe technology and innovation programs in Iran. To achieve this goal, this paper uses evolutionary economics approach as body of analysis, and the vice presidency for science and technology as the main institution for implementing the country's technology and innovation policies. To answer the research question about the effects and requirements of the formulation of governmental programs for support and development at national level, conducted programs of the vice presidency for science and technology from 2013 to 2019 were studied from evolutionary perspective. In this article, qualitative research has been done based on content analysis strategy and qualitative data. Based on this, five part model of “procedural behavior”, “diversity”, “selection”, “innovation”, and “Inheritance” were designed and policy programs and functions of VPST have analyzed based on that. In policy programs, the promotion of innovation regulations and improvement of knowledge procedures of factors, especially in business environment, needs more attention. Also functionally, the scaling up and policy support have been considered as prioritized functions in the future activities of the vice presidency

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evolutionary economics
  • Technology and innovation policy
  • Policy patterns
  • Pillars of evolutionary policy
  • Biological metaphors
ایزدخواه، ر.، رضوی، س. (1392). مقایسه نظریات مکاتب اقتصادی منتخب بمنظور استخراج چارچوب نظری سیاست های صنعتی، سیاست علم و فناوری، 6(1)، 1-20.
سوزنچی کاشانی، ا.، صفایی، ن.، (1396). درآمدی بر معرفت شناسی اقتصاد تطوری؛ بررسی امکان پذیری میزان کاربردی-بودن استفاده از مفاهیم تطور زیستی در سپهر اقتصادی-اجتماعی . روش‌شناسی علوم انسانی، 23(91)، 151-188.
قاضی نوری، س.س.، نریمانی، م.، افشاری، ز.، و حسن زاده، ع.، (1393). تحلیل خردمایه های سیاستی اقتصاد متعارف در حوزة سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر روش زمینه محور. مدیریت نوآوری، 3(2)، 1-22.
نریمانی، م.، قاضی نوری، س.س.، (1391)، استخراج دلالت های سیاستی رویکرد تطوری در حوزه علم و فناوری: تحلیلی تماتیک. سیاست علم و فناوری 5(2)، 1-16.
Abatecola, G., Belussi, F., Breslin, D., & Filatotchev, I. (2016). Darwinism, organizational evolution and survival: key challenges for future research. Journal of Management & Governance20(1), 1-17.
Allen, P. M. (2015). Evolution: complexity, uncertainty and innovation. In The evolution of economic and innovation systems (pp. 145-170). Springer, Cham.
Arrow, K. J. (1962). Economic welfare and the allocation of resources for invention. In the rate and direction of inventive activity, ed. R. Nelson. Princeton: Princeton University Press.
Bach, L., & Matt, M. (2005). From economic foundations to S&T policy tools: a comparative analysis of the dominant paradigms. In Innovation policy in a knowledge-based economy (pp. 17-45). Springer, Berlin, Heidelberg.
Becker, M. C., & Knudsen, T. (2017). Heterogeneity of habits as a foundation for Schumpeterian economic policy. Journal of evolutionary economics27(1), 43-62.
van den Bergh, J. C., & Kallis, G. (2013). A survey of evolutionary policy: normative and positive dimensions. Journal of bioeconomics15(3), 281-303.
Campbell, D. T. (1965). Variation and selective retention in socio-cultural evolution. Social Change in Developing Areas: A Reinterpretation of Evolutionary Theory. Cambridge, Mass.: Schenkman.
Dosi, G. (2013). Innovation, evolution, and economics: where we are and where we should go. Fagerberg et al.(2013), 111-133.
Dosi, G., Fagiolo, G., & Roventini, A. (2010). Schumpeter meeting Keynes: A policy-friendly model of endogenous growth and business cycles. Journal of Economic Dynamics and Control34(9), 1748-1767.
Dosi, G., & Marengo, L. (2007). Perspective—on the evolutionary and behavioral theories of organizations: a tentative roadmap. Organization Science18(3), 491-502.
Dosi, G., & Nelson, R. R. (1994). An introduction to evolutionary theories in economics. Journal of evolutionary economics4(3), 153-172.
Eparvier, P. (2005). Methods of evolutionism and rivalry with neoclassical analysis. The example of the National System of Innovation concept. Journal of Economic Methodology12(4), 563-579.
Faber, M. and Proops, J. L. R. (1991). Evolution in biology, physics and economics: A conceptual analysis. In S. Metcalfe and P. Saviotti (eds.), Evolutionary Theories of Economic and Technological Change. London: Harwood.
Fagerberg, J. (2002). A layman’s guide to evolutionary economics. In Industrial R&D and Innovation Policy Learning conference, Leangkollen, Asker (pp. 18-19).
Fagiolo, G., & Roventini, A. (2012). On the scientific status of economic policy: a tale of alternative paradigms. The Knowledge Engineering Review27(2), 163-185.
Foster, J., & Metcalfe, J. S. (2012). Economic emergence: An evolutionary economic perspective. Journal of Economic Behavior & Organization82(2-3), 420-432.
Foster, J. (2005). From simplistic to complex systems in economics. Cambridge Journal of Economics29(6), 873-892.
Gómez, J., Orcos, R., & Palomas, S. (2014). The evolving patterns of competition after deregulation: the relevance of institutional and operational factors as determinants of rivalry. Journal of Evolutionary Economics24(4), 905-933.
Hayek, F. A. (1973). Law, legislation and liberty, Volume 3: The political order of a free people (Vol. 3). University of Chicago Press.
Hayek, F. A. (1978). Law, legislation and liberty, volume 1: Rules and order (Vol. 1). University of Chicago Press.
Hodgson, G. M. (1998). Evolutionary economics. The Handbook of Economic Methodology, Cheltenham and Northampton: Edward Elgar Publishing Limited, 160-164.
Hodgson, G. M. (1998). On the evolution of Thorstein Veblen's evolutionary economics. Cambridge journal of economics22(4), 415-431.
Hodgson, G. M. (2001). Is social evolution Lamarckian or Darwinian. Darwinism and evolutionary economics120, 87-120.
Hodgson, G. M. (2003). The mystery of the routine. Revue économique54(2), 355-384.
Hodgson, G. M. (2004). The evolution of institutional economics. Routledge.
Hodgson Geoffrey, M., & Thorbjørn, K. (2006). Why we need a generalized Darwinism: and why generalized Darwinism is not enough. Journal of Economic Behavior & Organization (forthcoming).
Jimenez, J. R. P. (2019). Mainstream and evolutionary views of technology, economic growth and catching up. Journal of Evolutionary Economics29(3), 823-852.
Loasby, B. J. (2011). Uncertainty and imagination, illusion and order: Shackleian connections. Cambridge Journal of Economics35(4), 771-783.
Malerba, F., Nelson, R., Orsenigo, L., & Winter, S. (2008). Public policies and changing boundaries of firms in a “history-friendly” model of the co-evolution of the computer and semiconductor industries. Journal of Economic Behavior & Organization67(2), 355-380.
Markey-Towler, B. (2016). Law of the jungle: firm survival and price dynamics in evolutionary markets. Journal of Evolutionary Economics26(3), 655-696.