دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 33، آذر 1399، صفحه 1-197 
ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم جهت توزیع منافع حاصل از نوآوری باز

صفحه 79-100

سجاد رحمان زاده؛ میرسامان پیشوایی؛ محمدرضا رسولی


ارائه یک مدل تامین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تامین

صفحه 139-170

حمید مرادی؛ محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ کامران فیضی