ارائه یک مدل تامین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تامین

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

به علت محدود بودن روشهای تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط، انتخاب روش تامین مالی این نوع شرکتها جهت تامین نقدینگی و سودآوری از اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا این تحقیق به ارائه یک مدل برای تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط مبتنی بر عاملیت حسابهای دریافتنی با در نظر گرفتن جریانات مالی و فیزیکی شرکت با اجزای زنجیره تامین شامل بانک و خریداران محصولاتش پرداخته است. در این پژوهش بر خلاف روشهای تامین مالی سنتی که بدون در نظر گرفتن موقعیت شرکت در زنجیره تامین بوده تلاش شده است که یک مدل برنامه ریزی ریاضی به منظور تامین مالی شرکت کوچک و متوسط در زنجیره تامین با در نظرگرفتن هم زمان ابعاد فیزیکی و مالی و در چارچوب یک نگرش کل گرا و سیستمی ارائه گردد. در این تحقیق مبتنی بر رویکرد توسعه‌ای-کاربردی مدل ارائه و به منظور حل آن از برنامه‌ریزی آرمانی و جهت پوشش شرایط عدم قطعیت از برنامه ریزی بازه ای استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که روش تامین مالی پیشنهادی از لحاظ ایجاد سود و رسیدن به نقدینگی مطلوب نسبت به روش سنتی تامین مالی مبتنی بر وام برتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Financing Small and Medium-Sized Enterprises (SME) in Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Hamid Moradi
  • Mohammad Ali Kahtami Firouz Abadi
  • Kamran Feizi
Faculty of management and Accounting. Allameh Tabatabai University. Tehran. Iran
چکیده [English]

Due to the limited financing methods of a Small and Medium-Sized Enterprises (SME), choosing the financing method of this type of enterprises is very important for providing liquidity and profitability, so this research presents a model of financing a small and medium manufacturing enterprises based on factoring. The accounts receivable are based on the company's financial and physical flows with the supply chain components, including the bank and the buyers of its products. In this study, in contrast to traditional financing methods that have been considered without considering the company's position in the supply chain, an attempt has been made to develop a mathematical planning model for financing a small and medium manufacturing enterprise in the supply chain by considering both physical and financial dimensions. And be presented in the context of a holistic and systematic approach. In this research, based on the development-applied approach, the model is presented and in order to solve it, goal programming is used and to cover the uncertainty conditions, interval planning is used. The results of the research show that the financing method is superior to the traditional loan-based financing method in terms of generating profit and achieving the desired liquidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uncertain mathematical programming
  • Financing
  • Small and Medium-Sized Enterprise
  • Supply chain