ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم جهت توزیع منافع حاصل از نوآوری باز

نویسندگان

1 گروه سیستم، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

2 دانشگاه علم و صنعت

چکیده

امروزه توسعه زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی سبب شده است که استفاده از توانمندی‌های خارج از سازمان به عنوان یکی از نقاط قوت شرکتها در بازار رقابتی باشد. از سوی دیگر، این امر سبب بروز مشکلاتی در زمینه شفاف نبودن مالکیت معنوی دانش دریافتی از خارج سازمان گردیده است. بنابراین در این پژوهش، مدلی جهت بررسی مالکیت معنوی طرح‌های نوآورانه با توجه به عوامل موثر بر تعیین نوع آن ارائه شده است. هدف اصلی این مدل، ارائه یک بستر مناسب تصمیم‌گیری جهت بهره‌مندی سازمان‌ها و افراد خارج از سازمان از نتایج فرآیند نوآوری باز می‌باشد. در واقع به کمک این مدل و پس از تعیین عوامل موثر بر تعیین نوع مدل مالکیت معنوی، مناسب‌ترین مدل به سازمان‌ها پیشنهاد می‌گردد. از همین رو، در این پژوهش به کمک مصاحبه با خبرگان و با استفاده از فرآیند تحلیل تم، 6 نوع مدل مالکیت معنوی به همراه 11عامل تاثیرگذار بر آن استخراج گردید. نتایج نشان داد مطرح بودن برند سازمان، بسته بودن فضای نوآوری، بالا بودن میزان مشارکت شرکت‌کنندگان و پایین بودن میزان پختگی دانش دریافتی از جمله عواملی است که سازمان را قادر می‌سازد تا مالکیت معنوی دانش دریافتی را برعهده بگیرد. همچنین، کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان، پایین بودن دوره عمر محصول و پایین بودن میزان پیچیدگی اجرای ایده توانایی سازمان را در برعهده گرفتن مالکیت معنوی دانش دریافتی کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A decision support model to distribute the benefits of open innovation process

نویسندگان [English]

  • Sajjad Rahmanzadeh 1
  • miraman pishvaei 2
  • Mohammad Reza Rasouli 1
1 School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Todays, developing of information and communication infrastructures has led the outbound capability usage as one of the strengths of companies in the competitive market. The use of outbound capabilities raises problems in transparency of intellectual property of thepresented ideas. At this paer we aimed to develop a model for the intellectual property of ideas with respect to the features of the innovation process. The main purpose of this model is to provide a suitable decision-making platform for determining the type of organization’s productivity and outbound individuals from the results of the open innovation process. By the aid of this model, the most appropriate type of intellectual property model is proposed to organizations. By using experts’ interview and benefiting the theme analysis process, 6 types of spiritual property models were extracted along with 11 features of the open innovation process. The results show that the brand of the organization, the closure of the innovation space, the high level of participation of the participants and the low level of maturity of the received knowledge are among the factors that enable the organization to take intellectual property of the received knowledge. A significant reduction in organizational costs, short product life cycle, and low degree of complexity in implementing the idea reduce the organization's ability to take intellectual ownership of the received knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open innovation
  • Intellectual property
  • Decision support system
  • Theme analysis process
  • Quantitative and qualitative approach