تحلیل لایه‌ای علت‌های شکست نظام نوآوری فناوری تولید همزمان برق و حرارت در ایران

نویسندگان

1 عضو هیت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

باتوجه به محوریت انرژی درتوسعه اقتصادی کشورها، سیاست‌گذاری فناوریهای حوزه انرژی ضروری است. گام اول برای سیاستگذاری فناوری، تبیین موانع ومسائل موجوددرمسیرتوسعه وبه دنبال آن ارائه سیاست‌های مناسب د جهت رفع این موانع میباشد.براین اساس، هدف این مقاله، ارائه مدلی برای تحلیل فرآیندتوسعه فناوری برپایه نظام نوآوری فناورانه است.باتوجه به اینکه تحلیل نظام نوآوری عوامل کارکردی وساختاری رادربرمی‌گیرد، چارچوب تحلیل لایه‌ای علت‌ها با هدف دنظرگرفتن لایه های تحلیلی عمیقتر وتبیین مسائل و موانع ریشه‌ای درمسیرانتشارفناوری مورداستفاده قرارگرفته‌است.نوع تحقیق از منظر هدف کاربردی و از منظر روش پیمایشی است. قلمرو زمانی تحقیق نیز از سال 1388 که اولین بهره‌برداری از نیروگاه‌های chpدر کشور انجام شد تا زمان کنونی است. هم‌چنین قلمرو مکانی تحقیق کشور ایران است. نمونه آماری نیز خبرگان مطلع از فناوری مورد بررسی، در سه لایه دانشگاهی، صنعتی و سیاست‌گذاری بوده‌اند. در مرحله اول بر اساس مدل مفهومی تحقیق، مسائل نظام نوآوری تولید همزمان برق و حرارت در پنج دسته مسائل کارکردی، ساختاری، زمینه‌ای، گفتمانی و چشم‌اندازی از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و گروه کانونی استخراج شده و سپس شدت هر یک از آن‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. در حالیکه نتیجه اکثر مطالعات مشابه شامل تحریک عناصر ساختاری و کارکردی نظام نوآوری فناورانه بوده است، نتایج تحقیق حاضر تأثیر بالای موانع زمینه‌ای، گفتمانی و همچنین چشم‌اندازی را بر نظام نوآوری فناوری مورد مطالعه نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causal layered analysis of Cogeneration of heat and power innovation system in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Heirani 1
  • Naser Bagheri Moghadam 2
  • Mohammad Hassan Fazli 3
1 iran
2 Professor at National Institute for Science Policy, Tehran, Iran
3 MSc in Technology Management, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Regarding the essential role of energy in the development and international competition on energy resources, policymaking for the energy sector technologies is remarkably vital. On the other hand, the first step to technology policymaking is determining the barriers and problems of technology development and then implementing adequate policies. On this basis, this paper aims at providing a model for technology development analysis based on the technological innovation system approach. Compared to other approaches, the causal layered analysis provides a more concise and deeper analysis and consequently more effective policies and also delineates the correlations between different problems. At first, based on the conceptual model of the research, technological innovation system problems were extracted and divided into five categories of functional, structural, contextual, discursive, and visionary problems. Afterward, the intensity of each problem along with the correlations was determined. While the results of the most previous studies suggest the structural and functional problems to be dissolved, the results here reveal the noticeable effect of contextual, discursive, and visionary problems. In the end, some policy suggestions are provided by the authors to address these macro problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Innovation System
  • Causal Layered Analysis
  • Cogeneration of Heat and Power
  • Technology Policymaking