استخراج اجزاء و ملزومات اجرای یک ویکی سازمانی در حوزه دفاعی (ویکی‌دفاع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی / حوزه نوآوری آرایه های دفاعی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف استخراج ملزومات اجرای یک ویکی سازمانی (ویکی‌دفاع) برای صنایع دفاعی ایران انجام پذیرفت. روش پژوهش از نوع کیفی بود و جمعآوری دادهها با استفاده از مصاحبه صورت پذیرفت. جامعه آماری و قلمرو مکانی پژوهش متشکل از مدیران، مقاله‌نویسان و متخصصان حوزه دفاعی کشور در سال 1398 به عنوان مطالعه موردی بود که تعداد 12 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. همچنین تعداد 6 نفر از ویکی‌نویسان و مدیران ویکی‌پدیای فارسی با توجه به قائده اشباع نظری و رعایت ملاک بسنده‌بودن تعداد حجم نمونه و محتوای مصاحبهها بر طبق اصل اشباع انتخاب شدند. پس از انجام مصاحبه و تحلیل محتوای مصاحبه‌ها در نرمافزار مکس.کیو.دی.اِی ، مفاهیم مدل از طریق کدگذاریِ باز، محوری و مقوله‌بندی‌شده، استخراج شد. بر اساس یافته‌های حاصل از تحلیل کیفی محتوای مصاحبهها، تم ملزومات ویکیدفاع از 6 طبقه و 12 زیرطبقه استخراج شد که این طبقات از 60 کدِ اصلی و 180 کدِباز، شناسایی شدند. شش طبقه ملزومات اجرایی یک ویکی سازمانی در حوزه دفاعی (ویکیدفاع) شامل سیاستهای اصلی، ساختار اجتماعی، عوامل انگیزاننده و بازدارنده، فرآیندهای اجرایی، فرآیندهای مدیریت دانش و نرمافزار مورد نیاز بود که بر طبق نتایج یک الگوی کاربردی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extract the Components and Requirements of Running an Organizational Wiki in the Field of Defense (Defense Wiki)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Mokhberi 1
  • Kourosh Akhgari 2
1 Tehran University
2 Educational and Research Institute of Defense Industries / The Field of Defense Arrays Innovation
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of extracting the requirements for implementing an organizational wiki (defense wiki) for the Iranian defense industry. The research method was qualitative and data collection was done using interviews. The statistical population and spatial scope of the study consisting of managers, article writers and defense experts in the country in 1398 as a case study in which 12 people were selected by purposive sampling and snowball sampling. Also, 6 wiki writers and administrators of Persian Wikipedia were selected according to the theoretical saturation rule and observing the criterion of sufficient number of sample size and content of interviews according to the saturation principle. After conducting the interview and analyzing the content of the interviews in MAXQDA software, the concepts of the model were extracted through open, axial and categorized coding. Based on the findings of qualitative analysis of the content of the interviews, the theme of requirements and height was extracted from 6 categories and 12 subcategories, which were identified from 60 main codes and 180 open codes. Six categories of Wikidata requirements, including core policies, social structure, motivators and deterrents, executive processes, knowledge management processes, and software were required, based on the results of a practical model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense Industries
  • Defense Wiki
  • Organizational Wiki Requirements
Alakbarova, I., 2016. Wikipedia encyclopedia as a manipularative tool in social media. Problems of information society, 7(1), pp.69-77.
Alguliyev, R.M., Aliguliyev, R.M. and Alakbarova, I.Y., 2016. Extraction of hidden social networks from wiki-environment involved in information conflict. International Journal of Intelligent Systems and Applications (IJISA), 8(2), pp.20-27.
Altanopoulou, P., Tselios, N. (2017), Assessing Acceptance Toward Wiki Technology in the Context of Higher Education, International Review of Research in Open and Distance Learning 18 (6).
Argyris, Y.A. and Ransbotham, S., 2016. Knowledge entrepreneurship: institutionalising wiki-based knowledge-management processes in competitive and hierarchical organisations. Journal of Information Technology, 31(2), pp.226-239.
Balderas, A., Palomo-Duarte, M., Dodero, J.M., Ibarra-Sáiz, M.S., & Rodríguez-Gómez, G. (2018), Scalable authentic assessment of collaborative work assignments in wikis, International Journal of Educational Technology in Higher Education, volume 15, Article number: 40 (2018).
Balusamy, B., Varma, V.T.S. and Grandhi, S.S.M.Y., 2017. Social Network Web Mining: Web Mining Techniques for Online Social Network Analysis. In Web Data Mining and the Development of Knowledge-Based Decision Support Systems (pp. 284-310). IGI Global.
Callan, H., 2018. The International Encyclopedia of Anthropology. 12 Volume Set. John Wiley & Sons Limited.
Cho, M., & Lim, S. (2017). Using regulation activities to improve undergraduate collaborative writing on wikis. Innovations in Education and Teaching International, 54 (1), 53–61.
Ferschke, O., Zesch, T., Gurevych, I., 2011, Wikipedia revision toolkit: efficiently accessing Wikipedia's edit history, HLT '11 Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies: Systems Demonstrations, Pp 97-102.
Encarnación C., Dora C., Mariem C. & Joaquín M. C. (2016), The use of wiki to promote students' learning in higher education (Degree in Pharmacy), International Journal of Educational Technology in Higher Educationvolume 13, Article number: 23.
He, W., Yang, L. (2018), Is wiki a good tool facilitating team collaboration in undergraduate education?, https://pdfs.semanticscholar.org/9bc1/22967a4a78ac46ff5c7b1bec59428054f7a3.pdf
Huang, K., 2019. Design and investigation of cooperative, scaffolded wiki learning activities in an online graduate-level course, International Journal of Educational Technology in Higher Education, volume 16, Article number: 11 (2019).
Jones, H., 2019. Wikipedia as a translation zone: A heterotopic analysis of the online encyclopedia and its collaborative volunteer translator community. Target. International Journal of Translation Studies, 31(1), pp.77-97.
Khazai, B., Kunz, T., Büscher, Ch. & Wegner, A. (2014) VuWiki: An Ontology-Based Semantic Wiki for Vulnerability Assessments, International Journal of Disaster Risk Science, March 2014, Volume 5, Issue 1, pp 55–73.
Li C., Sun A., Datta A. (2011) A Generalized Method for Word Sense Disambiguation Based on Wikipedia. In: Clough P. et al. (Eds) Advances in Information Retrieval. ECIR 2011. Lecture Notes in Computer Science, volume 6611. Springer, Berlin, Heidelberg.
Magrassi, P., (2010). Free and Open-Source Software is not an Emerging Property but Rather the Result of Studied Design.
Nielsen, F. Å. (2018). Wikipedia—a serious platform for researchers?
Parker, K., & Chao, J. (2007), Wiki as a Teaching Tool, Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects Volume 3, 2007 Editor: Alex Koohang.
Sasai, K., Hoshino, T., Fukutani, R., & Kinoshita, T. (2019, February). Collaboration mechanism between human administrators and agent-oriented network management systems. In 2019 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp) (pp. 1-5). IEEE.
Schweller, R. L. (2016). Politics: Oxford Research Encyclopedias.
Wu, T., Wang, H., Li, C., Qi, G., Niu, X., Wang, M. & Shi, C. (2019). Knowledge graph construction from multiple online encyclopedias. World Wide Web, 1-28.
Yang, D., Halfaker, A., Kraut, R., Hovy, E. (2017), Identifying Semantic Edit Intentions from Revisions in Wikipedia, Proceedings of the 2017 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing.esult of Studied Design.
 
آتش‌بسته، م.، نورمحمدی، ح. ع. و اسدی، س.، 1393. مشارکت و همکاری علمی در ویکی‌پدیای فارسی، تعامل انسان و اطلاعات. 1، 4، 304-291.
اخوتی، م.،  مرادزاده، م.، ذوالعلی ف.، 1393. تأثیر آموزش از طریق ویکی بر یادگیری مهارت‌های اطلاع‌یابی دانشجویان پزشکی. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 11، 2، 152-139.
پاشایی‌زاد، ح.، 1390. ویکی‌ها به‌عنوان ابزارهای مدیریت دانش در سازمان‌ها، علوم و فناوری اطلاعات دوره 27 پاییز 1390 شماره 1 (پیاپی 67)
توحیدی‌نسب و جمالی مهموئی، 1393. ویکی‌پدیا چرا و در کدام قسمت از مقاله‌های علمی مجلات مورد استناد قرار می‌گیرد؟ پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 4، شماره 2.
جعفری‌گهر، م. و کرمی، م.، 1395. سنجش میزان اثربخشی دو راهبرد مشارکتی ویکی در ارتقای کیفیت نگارش آکادمیک آزمون آیلتس. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، جلد 11، شماره 2 – صص 119-133.
دانشنامه حکیم میسری: https://fa.wikipedia.org/wiki/2020
سلامی، مریم، حقیرالسادات، جمال و علیپور، امید، ۱۳۹۷. تحلیل مؤلفه‌ها و موانع مدیریت دانش. اولین کنگره پژوهش‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی خراسان.
سمیعی، م.، 1384. سیمرغ دانایی – معرفی و بررسی دانشنامه ویکی‌پدیا، کتاب ماه کلیات.
طلایی، ر.، و شیخ‌زاده، ر. (1397). بررسی کارکرد روش‌های تحلیلی برای ارتقای عملکرد سازمان‌های حفاظتی در حوزه پیش‌گیری. فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی،  13(48)، 27-61.‎
عطاریزدی، محمدعلی و مردانی، محمد، (۱۳۹۵). تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت بر مدیریت دانش در سازمان‌ها، کنفرانس علمی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بیمه.
قفقازی‌الاصل، ش.، جمالی‌مهموئی، ح. و اسدی، س.، 1390. عامل‌های انگیزاننده و بازدارنده مشارکت در ویکی‌پدیای فارسی، پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1(1)، 89-108.
کدخدایی، ع. و حاجی‌ملا، ه.، 1393. افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده از سوی پایگاه ویکی لیکس؛ تقابلی نوین میان حق دسترسی به اطلاعات و امنیت ملی، مطالعات حقوق تطبیقی، ، دوره  5، شماره 2، صفحات 535-557.
مروارید، ن. و بهزادی، ح. د.، 2016. رتبه­بندی کیفی موتورهای کاوش فارسی و غیرفارسی در بازیابی اطلاعات حوزه اسلام. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 19(شماره 3 (پیاپی 75)، صص 72-44.‎
مؤمنی مهموئی، ح.، پاکدامن، م.، لاری، م.، 1391، تأثیر نرم‌افزار آموزشی ویکی و نیکی بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی، فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال سوم، شماره دوم، صفحات 127-143.
نوروزی، خ.، زاهدی خوزانی، ک. و علویان، م.، 1398. شناسایی موج­های نوآوری نظامی در کشور مبتنی بر اندیشه‌های فرمانده معظم کل قوا، مدیریت نوآوری، 8 (4)، 150-126.
یوسفی، ز. و جوکار، ع. ر.، 1397. ارتباط میان کیفیت مقالات حوزه علم اطلاعات در ویکی‌پدیای انگلیسی با رتبه بازیابی‌شان در موتورهای جستجو، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 29، 2 (پیاپی 114)، 214-191.