تأثیر عوامل ساختاری بر توسعه محصول جدید حوزه فضایی کشور در سطح بنگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

4 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

یافته‌های دانشی، علمی و قدرت بهره‌برداری از فضای ماوراء، نتیجه تحقق و توسعه محصولات جدید در حوزه فضایی می‌باشد. اندیشمندان اثرگذاری سه سطح صنعت، بنگاه و فرآیند را در NPD، بسیار مهم می‌شمارند. این تحقیق با تمرکز بر سطح بنگاه و 7 گام روش‌شناسی SSM انجام شده است. ابتدا موقعیت مسأله‌زا از روش اِبرازی(نظر خُبرگان) و اسنادی(بررسی مقالات) شناسایی و مشخص شد، ضعف در سازمان‌افزار، مهمترین دغدغه این حوزه است. سپس زیست‌بوم ساختاری و ارتباطی حوزه فضایی در سطح بنگاه ترسیم و وضعیت مسأله با چک‌لیست CATWOE تبیین شد. در بررسی پیشینه تحقیق، 42 عوامل تأثیرگذار بر توسعه محصول جدید احصاء شد. ارزیابی سطح تحقق اهداف راهبردی حوزه فضایی توسط این عوامل با روشSAW انجام شد و در نتیجه 14 عامل مؤثر بر NPD سطح بنگاه به عنوان پیشران تعیین گردید. با ماتریس تأثیر متقابل، ارزیابی تأثیر عوامل بر یکدیگر انجام و براساس شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل، تحلیل ساختاری صورت گرفت. در نهایت، 7 عامل به عنوان عوامل ساختاری مؤثر در سطح بنگاه برای توسعه محصول جدید حوزه فضایی کشور تعیین شد که لازم است مورد توجه کارگزاران این حوزه قرار گیرد. سپس براساس روابط بین عوامل، اولویت‌بندی و پیشنهادات بهبود در بکارگیری عوامل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of structural factors on the NPD at the enterprise level of the country's space

نویسندگان [English]

 • Hosein Esbati 1
 • reza radfar 2
 • Habiballah Tabatabaeian 3
 • Abbas Tolouee Ashlaghi 4
1 PhD candidate of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran (Corresponding author: radfar@gmail.com)
3 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 Professor, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The findings of knowledge, science and the power of exploitation of outer space are the result of the realization and development of new products in the field of space. Three levels of industry, enterprise and process affect NPD. This research focuses on enterprise level and 7 steps of SSM methodology. First, the problematic situation was identified by interviewing experts and reviewing articles. The status of the problem was explained by drawing a structural and communication spatial ecosystem and a CATWOE checklist at the enterprise level. 42 factors influencing NPD were counted in the research background. The evaluation of the level of realization of the strategic goals of the space sphere by these factors was done by SAW method. As a result, 14 factors affecting the NPD of the firm were identified as drivers. The effect of factors on each other was assessed through the interaction matrix and structural analysis was performed. 7 effective structural factors of the country's spatial field were determined for the NPD at the enterprise level and should be considered by the agents of this field. Finally, prioritization and suggestions for improvement in the use of factors are presented based on the relationships between the factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • CoPS organization
 • new product development
 • Cross Impact Analysis
 • structural analysis
 1. Nelson, R., & Winter, S. (1982). An evolutionary theory of economic change. Cambridge: Harvard University Press.

  Bhattacharya, S., & Momaya, K. (2009). Interpretive structural modeling of growth enablers in construction companies. Singapore Management Review, 73.

  carey, M. J., DeWitt, D. J., Graefe, G., Haight, D. M., Richardson, J. E., Schuh, D. T., et al. (1990). The EXODUS Extensible DBMS Project: An Overview. International Workshop on Object-Oriented Database Systems-OODS . Madison: University of Wisconsin.

  Checkland, P., & Holwell, S. (1998). Information, Systems and Information Systems-making sense of the field. Wiley, 100-120.

  Gawsey, T. F., Deszca, G., & Ingols, C. (2015). Organizational Change An Action-Oriented Toolkit (3 ed.). California: SAGE Publications.

  Godet, M. (2006). Creating Futures Scenario Planning as a Strategic Management Tool. Paris: ECONOMICA.

  Godet, M., Arcade, J., Meunier, F., & Roubelat , F. (1999). Structural analysis with the MICMAC method & actors strategy with MACTOR method. Laboratory for Investigation in Prospective and Strategy.

  1. Loch, C., & Kavadias, S. (2008). Handbook of New Product Development Management. Oxford, UK: Elsevier.

  Henderson, R., & Clark, K. (1990). Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms. Administrative Science Quarterly, P. 9.

  Hobday, M. (2000). Research Policy, 871-893.

  Hobday, M. (2000). The project-based organisation: an ideal form for managing complex products and systems. Research Policy, volume 29, issue 7, 871.

  Hobday, M. (February 1998). Product complexity, innovation and industrial organisation. Research Policy, Volume 26, Issue 6, Pages 689.

  Hobday, M., & Tidd, J. (2000). Innovation in complex products and system. Research Policy, volume 29, issue 7, pp 793.

  Microsoft Academic Search. (2019, 01 12). Retrieved from http://academic.research.microsoft.com/Search?query=complex%20product%20systems%20%28CoPS%29

  Microsoft Academic Search. (2019, 12 12). Retrieved from http://academic.research.microsoft.com/Search?query=complex%20product%20systems%20%28CoPS%29

  O'Sullivan, M. (2003). Contests for Corporate Control: Corporate Governance and Economic Performance in the United States and Germany. Oxford : Oxford Scholarship .

  Ren, Y. T., & Yeo, K. T. (2006). RESEARCH CHALLENGES ON COMPLEX PRODUCT SYSTEMS (CoPS) INNOVATION. Journal of The Chinese Institute of Industrial Engineers, vol. 23, no. 6, pp. 519-529.

  Ren, Y., Yeo, K. T., & Ren, Y. (2014). Risk Management Capability Maturity and Performance of Complex Product and System (CoPS) Projects with an Asian Perspective. Journal of Engineering, Project, and Production Management, 81-98.

  Riedl, R. (2000). Structures of complexity - A morphology of knowing and telling. Berlin, Germany: Springer.

  Roberts, D. (2004). The Modern Firm Organizational Design for Performance and Growth. Oxford : Oxford University Press.

  Ulrich, K., & Eppinger, S. (2011). Product Design and Development. New York: McGraw-Hill.

  Wheelwright, S., & Clark , K. (1992). Revolutionizing Product Development: Quantum Leaps in Speed, Efficiency and Quality. New York: Free Press.

  Ying, T. R., & Yeo, K. T. (2006). Research Challenges on Product systems (Cops) Innovation. Journal of The Chinese Institute of Industrial Engineers, volume 23, issue 6, pp 519-529 .

  پژوهشگاه هوافضا. (1398, 9 25). Retrieved 9 25, 1398, from پژوهشگاه هوافضا: http://www.ari.ac.ir/index.php/fa/2016-02-17-05-57-20

  جعفری خانشیر, س., رادفر, ر., & حسنوی, ر. (1391). تبیین کارکردهای مدیریت فناوری در توسعه محصول جدید با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی. مدیریت نوآوری, شماره 1، صفحه 41.

  چکلند, پ., & پولتر, چ. (1393). یادگیری برای عمل-شرح جامع و کوتاه بر متدولوژی سیستم های نرم (SSM) - ترجمه محمدرضا مهرگان، محمود دهقان نیری، محمدرضا اخوان اتوری، کامیار رئیسی فر. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.

  در مسیر ثریا. (1393, 11 13). Retrieved 9 25, 1398, from mashreghnews: https://www.mashreghnews.ir/news/383515/فعالیت-های-فضایی-ایران-از-آغاز-تا-انحلال-پژوهشگاه-فضایی-تصاویر

  دفاع و امنیت. (1397, 09 27). Retrieved 09 25, 1398, from mashreghnews : https://www.mashreghnews.ir/news/920868/

  دهقانی پوده, ح., اخوان, پ., & حسینی سرخوش, س. (1392). افزایش موفقیت توسعه محصول جدید مبتنی بر رویکرد نوآوری باز (مطالعه موردی در یک سازمان پژوهشی). مدیریت نوآوری, شماره 2، صفحه 45.

  سازمان فضایی ایران. (1398, 9 25). Retrieved 9 25, 1398, from وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: https://www.ict.gov.ir/ir/companies/ministry/space

  شایسته, ع., جلیلیان, ح., & شفقت, ا. (1396). بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری بر عوامل کلیدی موفقیت و عملکرد توسعه محصول جدید در حوزه صنعت دفاعی. مدیریت نوآوری, شماره اول، صفحه 135.

  شبکه های ماهواره ای. (1395, 09 23). Retrieved 09 25, 1398, from سازمان فضایی ایران: https://isa.ir/page/139/

  صنایع دفاعی ایران. (2009, 01 19). Retrieved from ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد: https://fa.wikipedia.org

  فرتاش, ک., محسنی کیاسری, م., & سعدآبادی, ع. (1395). نقش توانمندی مدیریت فناوری در فرآیند توسعه محصولات جدید دفاعی (یافته های تجربی). مدیریت نوآوری, شماره2، صفحه 135.

  فضایی, ک. پ. (1396). تحلیل وضعیت فضایی کشور گذشته، حال و آینده- گزارش شماره 4 پایش بخش فضایی سند جامع توسعه هوافضا. تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.

  فناوری سنجش از دور. (1398, 9 25). Retrieved 9 25, 1398, from سازمان فضایی ایران: https://isa.ir/page/154/تعریف-و-تاریخچه

  کارگروه تلفیق و ارزیابی. (1397). تراز منطقه ای حال حاضر و آینده کشور در حوزه فضایی. تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.

  کارگروه فضایی. (1397). تاریخچه ساختار فضایی کشور. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

  میز تخصصی فضایی. (1398). ساختار فضایی کشور و موضوعات مرتبط. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی .

  هوافضا, س. ت. (1391). سند جامع توسعه هوافضای کشور. تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.