انتخاب استراتژی‌های مناسب برای تأمین مالی نوآوری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار-گروه مالی و بانکداری-دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه علامه طباطبائی-تهران-ایران

2 استادیار-گروه مالی و بانکداری-دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه علامه طباطبائی- تهران- ایران

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی- گروه مالی و بانکداری- دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه علامه طباطبائی- تهران- ایران

چکیده

در راستای بهبود بهره‌وری، رقابت‌پذیری و حمایت از تأمین مالی بخش خصوصی، این پژوهش به دنبال انتخاب استراتژی‌های مناسب صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی به عنوان یکی از نهادهای مالی نوین در تأمین مالی شرکت‌های خصوصی با حجم منابع تحت مدیریت قابل توجه در ایران است. در این پژوهش با تمرکز بر مراحل مختلف چرخه عمر این صندوق‌ها شامل چهار مرحله تجهیز منابع، سرمایه‌گذاری، مدیریت و نظارت و خروج، استراتژی‌های مختلف صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، رشدی، تملک اهرمی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های درمانده بررسی شده است. در این راستا با مطالعه و بررسی پیشینه پژوهش و هم‌چنین نمونه‌های موجود، ابتدا استراتژی‌های رایج در هر مرحله از چرخه عمر این صندوق‌ها تعریف و سوالات پرسشنامه با استفاده از روش دلفی طراحی شده است و در نهایت در قالب پرسشنامه ساختاریافته مورد نظرخواهی از خبرگان قرار گرفته است. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون‌های آماری، استراتژی‌های مناسب با شرایط حاکم بر این نهاد مالی نوپا در کشور طی مراحل چهارگانه چرخه عمر شامل تجهیز منابع، سرمایه‌گذاری، مدیریت و نظارت و خروج صندوق‌ها تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Selecting the appropriate strategies for innovation financing in private equity funds

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hashem Botshekan 1
  • Mohammad Mahdi Bahrololoum 2
  • Ghazal Alborzian 3
1 Associate Professor-Finance and Banking Department-Management and Accounting Faculty-Allameh Tabatabaee University-Tehran-Iran
2 Assistant Professor- Finance and Banking Department,-Management and Accounting Faculty- Allameh Tabatabaei University-Tehran-Iran
3 Postgraduate of Master of Finance-Finance and Banking Department- Management and Accounting Faculty-Allameh Tabatabaei university- Tehran-Iran
چکیده [English]

In order to improve productivity, competitiveness and support the financing of the private sector, this study seeks to select appropriate strategies of venture capital and private equity funds as one of the new financial institutions in financing private companies with a significant amount of resources under management in Iran. In this research, focusing on the various stages of the life cycle of these funds, including four stages of fundraising, investing, managing and monitoring and exit, various strategies of private equity funds including venture capital funds, growth equity funds, leverage buyout funds and distressed funds have been examined. In this regard, by studying the background of the research as well as available samples, first, the common strategies at each stage of the life cycle of these funds are defined and the questions of the questionnaire are designed using the Delphi method and finally considered by the experts in the form of a structured questionnaire. After analyzing the data through statistical tests, appropriate strategies with the ruling conditions of this fledgling financial institution in the country during the four stages of the life cycle, including fundraising, investing, managing and monitoring and exit explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private Equity Fund
  • Venture capital fund
  • Fundraising stage
  • Investing stage
  • Managing and Monitoring stage
  • Exit stage
کریمی صدر، محمدرضا. بنیادی نائینی، علی.، 1395. انتخاب سبد حوزه های کسب و کاری برای یک صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر ایرانی. نشریه مدیریت نوآوری، 5 (3)، 142-117، در دسترس:44423 html http://www.nowavari.ir/article_
نقی زاده، رضا. هاجری، مهدی. بساوند، ساجده.، 1397. شناسایی ابعاد و علل کاهش رضایت شرکت‌های دانش‌بنیان در همکاری با صندوق‌های مالی از نگاه مجریان و سیاستگذاران: مطالعه موردی صندوق نوآوری و شکوفایی. نشریه مدیریت نوآوری،  7(2)، 120-9، در دسترس:
 
Alsina, A., 2020. Value Creation In Private Equity. Barcelona: Beta editorial.
Anker, N. C. J. Johansen, J. S., 2015. Exit Strategies by Private Equity Firms in the Nordic Region. Master thesis in Financial Economics. Norweg: Norwegian School of Economics
Baker, H.K. Filbeck, G. Kiyaaz, H., 2015. Private Equity, Opportunities and Risks. New York, USA: Oxford University Press.
Camp, J.J., 2002. Venture Capital Due Diligence: A Guide to Making Smart Investment Choices and Increasing Your Portfolio Returns. NewYork, USA: John Wiley & Sons, Inc.
Cardis, J. Kirschner, S. Rickelson, S. Kirschner, J. Richelson, H., 2001. Venture Capital: The Definitive Guide for Entrepreneurs, Investors and Practitioners. New York, USA: John Wiley & Sons, Inc.
Caselli, S.  Negri, G., 2021. Private Equity and Venture Capital in Europe, Markets, Techniques, and Deals. 3rd ed.  Oxford, UK: Elsevier Inc.
Cendrowski, H. Petro, L.W. Martin, J.P. Wadecki, A.A., 2012. Private Equity, History, Governance, and Operations. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Cornelius, P., 2011. International Investments in Private Equity, International Investments in Private Equity. Burlington, USA: Elsevier Inc.
Cumming, D., 2010. PRIVATE EQUITY, Fund Types, Risks and Returns, and Regulation. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Demaria, C. Pedergnana, M. He, R. Rissi, R. Debrand, S,. 2021. Asset Allocation and Private Markets. West Sussex, UK: John Wiley & Sons, Ltd.
Demaria, C., 2020. Introduction to Private Equit, Debt and Real assets. West Sussex, UK: John Wiley & Sons, Ltd.
Frontier economics, 2013. Exploring the impact of private equity on economic growth in Europe.
Gadiesh, O. MacArthur, H., 2008. Lessons from Private Equit Any Company Can Use. USA: Bain & Company, Inc.
Gejadze, M. Giot, P. Schwienbacher, A., 2017. Private Equity Fundraising and Firm Specialization. The quarterly Review of economics and Finance, (64), pp. 259-274.
Gompers , P. Lerner , J., 1996  . The use of covenants: An empirical analysis of venture partnership agreements. Journal of Law and Economics , (39).
Hudson, M., 2014. Funds: Private Equity, Hedge and all core Structures. West Sussex, UK: John Wiley & Sons Ltd.
John, S. Zhang, M., 2016.  Private equity exits in emerging markets. Journal of emerging markets review, (29), pp.133-153.
Laffer, A.B. Hass, W.J. Proyor, S.G., 2009. The Private Equity Edge. USA: The McGrow-Hill Companies.
Lerner, J. Leamon, A. Hardymon, F,. 2012. Venture Capital, Private Equity, and the Financing of Entrepreneurship: The Power Of Active Investing. West Sussex, UK: John Wiley & Sons, Ltd.
Rigamonti, D. Cefis, E. Meoli, M. Vismara, S., 2016. The Effects of the Specialization of Private Equity Firms on their Exit Strategy. Journal of Business Finance & Accounting, 9-10(43), pp 1420-1443
Sampson, G. F., 2010. Private Equity as an Asset Class. West Sussex, UK: John Wiley & Sons, Ltd.
Soloma, A., 2015. IPO in private equity finance: evidence from Poland.  journal of Social and Behavioral Science, 213, pp. 358-363.
Stowell, D. P., 2018. Investment Banks, Hedge Funds, and Private Equity. 3rd ed. Oxford, UK: Elsevier Inc.
Tripathi, P. 2012. Leveraged buyout analysis. Journal of Law and Conflict Resolution, 4(6), pp. 85-93.
Zeisberger, C. Prahl, M. White, B., 2017. Mastering Private Equity: Transformation via Venture Capital, Minority Investment & Buyouts. West Sussex, UK: John Wiley & Sons, Ltd.