مدلسازی توانمندسازهای نوآوری باصرفه با رویکرد پویایی شناسی سیستم در صنایع کوچک و متوسط تولید کننده لوازم خانگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان). اصفهان. ایران

4 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه در ایران رویدادهایی همچون تحریمهای اقتصادی، تورم و بیکاری، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده و از سوی دیگر تولیدکنندگان را با مشکلات تأمین مواد اوّلیه و هزینه‌های تولید روبرو ساخته است. در این شرایط صنایع کوچک و متوسط نسبت به صنایع بزرگ نیاز به توجه بیشتری دارند، زیرا این صنایع علیرغم خاصیت انعطاف‌پذیری و اشتغال‌زایی، نیازمند نوآوری برای ماندن در عرصه رقابت می‌باشند. در این شرایط، نوآوری باصرفه می‌تواند مناسب باشد که به پایداری و ایجاد منافعی برای جامعه نیز توجه دارد. لذا هدف مقاله حاضر، مدل‌سازی پویای توانمندسازهای نوآوری باصرفه در صنایع کوچک و متوسط تولیدکننده لوازم ‌خانگی است. ابتدا با مرور ادبیات، توانمندسازها شناسایی‌شده و در پرسشنامه‌ای در اختیار 200 نفر از خبرگان صنعت قرار گرفته و با تحلیل عاملی اکتشافی، بارهای عاملی مشخص ‌شده و درنهایت، اقدام به مدل‌سازی پویای متغیّرها شده است. بر اساس نتایج، از مهم‌ترین توانمندسازها در نوآوری باصرفه، حمایت مدیریت است که منجر به استفاده از ظرفیت‌های محلّی و به‌کارگیری رویکرد مدولار در تولید شده و هزینه دسترسی به عوامل تولید را کاهش می‌دهد. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه به شناسایی مواد اوّلیه ارزان‌تر، طراحی‌های خلاقانه و ایمن‌تر منجر شده و توجه به مسائلی اجتماعی و مسائل زیست‌محیطی نیز به اهداف این نوآوری کمک خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling of Frugal Innovation Enablers by System Dynamics approach in Small and Medium Enterprises (Household appliances manufacturer)

نویسندگان [English]

  • Marjan niroumand 1
  • arash shahin 2
  • amirreza naghsh 3
  • hamid reza peikari 4
1 Department of management, Isfahan (khorasgan) Branch, Islamic Azad university, Isfahan, Iran
2 department of management, Isfahan university, Isfahan. Iran
3 department of management, islamic azad university , isfahan, iran
4 department of management, islamic azad university of isfahan, isfahan , iran
چکیده [English]

Today in Iran, events such as economic sanctions, inflation and unemployment have reduced the purchasing power of consumers and on the other hand, producers have faced problems in supplying raw materials and production costs. In this situation, small and medium industries need more attention than large industries, because these industries, despite their flexibility and job creation, need innovation to stay competitive. In this situation, frugal innovation can be appropriate, which also pays attention to sustainability and creating benefits for society. Therefore, the purpose of this paper is dynamic modelling of frugal innovation enablers in small and medium-sized home appliance manufacturers. First, by reviewing the literature, the enablers were identified and provided in a questionnaire to 200 industry experts. By exploratory factor analysis, the factor loads were determined and finally, dynamic modelling of variables was performed. According to the results, one of the most important enablers in frugal innovation is management support, which leads to the use of local capacities and the application of a modular approach in production and reduces the cost of access to factors of production. Investment in research and development will lead to the identification of cheaper raw materials, creative and safer designs, and attention to social and environmental issues will also contribute to the goals of this innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • frugal Innovation
  • Innovation Enabler
  • Small and Medium Industries
  • Exploratory Factor Analysis
  • Dynamic System
Agarwal, N. Brem A.2017. The frugal innovation case of solar-powered Automated Teller Machines (ATMs) of Vortex engineering in India. Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies, 3(2): 115–126.
Baud, I.2016. Moving towards inclusive Development? Recent views on inequalities, frugal innovations, urban geo-technologies, gender and hybrid governance. Eur. J. Dev. Res. 28 (2): 119-129.
Belkadi, F. Buergin, J. Ravi, K. Zhang, Yi. Bernard, A. Lanza, G. Colledani, M. Urgo, M.2016. Co-definition of product structure and production network for frugal innovation perspectives: towards a modular-based approach. 26th CIRP Design Conference, Procedia CIRP, 50:589–594.
Colledani, Ma. Silipo, L. Yemane, A. a. Lanza, Gb. Bürgin, Jb. Hochdörffer, Jb. Georgoulias, Kc. Mourtzis, Dc. Bitte Fd. Bernard, Ae. Belkadi, Fe.2016. Technology-based product-services for supporting frugal innovation. Procedia CIRP, 47 (2016): 126 – 131.
Crespell, P. Hansen, E. 2008. Managing for Innovation: Insights into a successful company. Forest Products Journal, 58(9): 6-17.
Eniola, A. Entebang, H.2015. Government policy and performance of small and medium business management. International Journal of Academic Research in Business and Social Science, 5(2): 237–248.
Farooq, R.2017. A conceptual model of frugal innovation: is environmental munificence a missing link? International Journal of Innovation Science, available from: https://doi.org/10.1108/IJIS-08-2017-0076
Forrester JW. 1961. Industrial dynamics. The MIT Press, Cambridge, UK
Forrester JW. 1980. Information sources for modeling the national economy. J. Am. Stat. Assoc. 75 (75): 555–566
Hossain, M.2013. Adopting open innovation to stimulate frugal innovation and reverse innovation. SSRN, Available from: https://ssrn.com/abstract=2197782
Hossain, M. Simula, H. Halme, M.2016. Can frugal go global? diffusion patterns of frugal innovations. Technology in Society,46: 132-139.
Johnsson, M.2017. Ennovation enablers for innovation teams-a review. Journal of Innovation Management, 5(3):75-121.
Kuo, A. 2017. Harnessing frugal innovation to foster clean technologies. Clean technologies and environmental policy, 19(4), pp.1109-1120.
Niroumand, M. Shahin, A. Naghsh, A. and Paikari, H. (2021), Frugal innovation enablers, critical success factors and barriers: A systematic review, Creativity and Innovation, 30:348–367.
Niroumand, M. Shahin, A. Naghsh, A. & Peikari, H. R. (2020). Frugal innovation enablers: a comprehensive framework. International Journal of Innovation Science.
Norris, M. & Lecavalier, L. (2010). Evaluating the use of exploratory factor analysis in developmental disability psychological research. Journal of autism and developmental disorders, 40(1), 8-20.
pisoni A, Michelini L, Martignoni G.2018. Frugal approach to innovation: State of the art and future perspectives. Journal of Cleaner Production, 171: 107-126.
Prahalad, C.K. Hammond, A.2002. Serving the world's poor, profitably. Harv Bus Rev, 80 (9): 48–59.
Samara, E. Georgiadis, P. Bakouros, I.2012. The impact of innovation policies on the performance of national innovation systems: a system dynamics analysis. Technovation, 32(11): 624–638.
Soni, P. Krishnan, R.T.2014. Frugal innovation: aligning theory, practice, and public policy. J. Indian Bus. Res. 6 (1): 29-47.
Srivastava M. 2018. New Product Strategy/Innovation: Challenges and Opportunities in Emerging Market. In Strategic Marketing Issues in Emerging Markets, Springer, Singapore, pp. 99-105.
Tiwari R, Herstatt C.2014. Emergence of India as a lead market for frugal innovation. Opportunities for Participation and Avenues for Collaboration. Hamburg: Consulate General of India.
Tiwari, R. Fischer, L. Kalogerakis, K. 2016. Frugal innovation in scholarly and social discourse: an assessment of trends and potential societal implications. joint working paper of Fraunhofer MOEZ Leipzig and Hamburg University of Technology in the BMBF-ITA project, Leipzig and Hamburg.
Tiwari, R. Kalogerakis, K. Herstatt, C. 2017. Developing Frugal Innovations with Inventive Analogies: Preliminary Evidence from Innovations in India. In: Herstatt C. Tiwari R. (eds) Lead Market India. India Studies in Business and Economics. Springer, Cham, available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-46392-6_7
Weyrauch, T. Herstatt, C.2017. What is frugal innovation? Three defining criteria. Journal of frugal innovation, 2(1):1.
Winterhalter, S. Zeschky, M. Neumann, L. Gassmann, O.2017. Business models for frugal innovation in emerging markets: the case of the medical device and laboratory equipment industry. Technovation, 66-67: 3-13.
حاجی‌زاده ا.اصغری م.1390. روش‌های و تحلیل‌های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی. جهاد دانشگاهی، چاپ اول،536 صفحه
میلانی ج.1394. اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی، فرصت‌ها و چالش‌های تحقق آن. مجله اقتصادی، 7 و 8: 5-22.
نیازی م، کارکنان نصرآبادی م.1388. توانمندسازی براساس راهبرد سرمایه اجتماعی. مجله تدبیر، 203: ص 21.
وزارت کار و تعاون (2020)، برگرفته از سایت https://iranfuturistic.mcls.gov.ir