شناسایی چالش‌های موثر بر نوآوری اجتماعی در بستر یک سازمان اجتماعی (مورد مطالعه:کمیته امداد امام خمینی(ره))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 ریاست دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، نوآوری‌های اجتماعی با هدف خلق ارزش اجتماعی و حل چالش‌های اجتماعی، توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. سازمان‌های اجتماعی یکی از مهمترین بسترهای بروز نوآوری اجتماعی هستند که شناخت موانع و مشکلات آنها برای حضور اثربخش در عرصه نوآوری اجتماعی ضروری است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی چالش‌های موثر بر نوآوری اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان یک سازمان اجتماعی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه‌ای-کاربردی و روش پژوهش آن تحلیل مضمون است و در بازه زمانی 99-97 انجام گرفته است. مشارکت کنندگان این پژوهش، افراد باتجربه و صاحب‌نظر در کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشند که با ترکیب روش‌های نمونه گیری هدفمند قضاوتی و گلوله برفی با 16 نفر از آنان مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته صورت گرفته است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها، 166 مضمون پایه و 24 مضمون سازمان‌دهنده استخراج شد که در نهایت، هشت مضمون فراگیر "چالش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، ساختاری، قانونی، سازمانی و شناختی موثر بر نوآوری اجتماعی" شناسایی گردید. یافته‌های پژوهش می‌تواند به تحقق اهداف متعالی کمیته امداد امام خمینی (ره) در زمینه توانمندسازی و تأمین خوداتکایی نیازمندان و محرومان کمک کرده و گفتمان نوآوری اجتماعی را در میان سازمان‌های اجتماعی گسترش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the challenges influencing social innovation in the context of a social organization (Case study: Imam Khomeini Relief Foundation)

نویسندگان [English]

  • Ali Afrouznia 1
  • Gholamreaza Jandaghi 2
  • Hasan Zaraee Matin 3
1 PHD in Public Administration, University of Tehran(College of Farabi), Qom, Iran
2 Professor. Department of Public Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom
3 Professor, Public Administration Group, University of Tehran(College of Farabi), Qom, Iran
چکیده [English]

In recent years, social innovations have attracted the attention of researchers on the subject of creating social value and solving social challenges. Social organizations are one of the most important contexts for social innovation that recognizing their obstacles and challenges is essential for their effective presence in the field of social innovation. The main purpose of this study is to identify the challenges influencing social innovation in Imam Khomeini Relief Foundation as a social organization. Hence, the purpose of this research is development-applied and its research method is thematic analysis. The participants of this study are experienced experts in Imam Khomeini Relief Foundation, which has been done 16 semi-structured interviews by combining purposive sampling and snowball sampling methods. In data analysis, 166 basic themes and 24 organizing themes were extracted, and finally, eight comprehensive themes were identified. These comprehensive themes were: "economic, political, cultural, social, structural, legal, organizational and cognitive challenges influencing social innovation". The findings of the study can help to achieve the excellent goals of the Imam Khomeini Relief Foundation in empowering and self-reliance of the needy and expand the discourse of social innovation among the social organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Innovation
  • Social Organization
  • Social Challenges
  • Imam Khomeini Relief Foundation
  • Thematic Analysis
Braun, V. & Clarke, V., 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), pp. 77-101.
Chalmers, D., 2013. Social innovation: an exploration of the barriers faced by innovating organisations in the social economy. Local Economy [Online]. pp. 17-34.
Dro, I & Therace, A., 2011. Empowering people, driving change. Social innovation in the European Union, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Dobele L. & Grinberga-Zalite G., 2016. Opportunities of integrating social awareness in higher education to enhance the development of social innovation in Latvia. 16th International multidisciplinary scientific GeoConference SGEM 2016 : conference proceedings, Book 5 : Ecology, Economics, Education and Legislation, Vol. 3 : Environmental economics. Education and accreditation in geosciences, pp. 915-922.
European Commission., 2010. This is European Social innovation, Belgium: European Union
Francis, D. & Bessant, J., 2005. Targeting innovation and implications for capability development. Technovation [Online]. 25, pp. 171-183.
Grinberga-Zalite, G. & Mazure, G., 2017. Integration of Social Innovation Creation in Higher Education for Enhancing of Economic Development in Latvia, Engineering for Rural Development.
Hochgerner, J., 2013. Social Innovations and the advancement of the general concept of innovation. London, UK: Routledge.
Lee, H., 2014. The role of relationships in building capabilities for social innovation: The case of social enterprises. PhD, University of the West of England. Available from: http://eprints.uwe.ac.uk/24461
Martínez-Celorrio, X., 2017. Innovación social: Orígenes, tendencias y ambivalencias. Sistema: Revista de Ciencias Sociales, 247, pp. 61–88.
Murray, R., Caulier-Grice, J. & Mulgan, G., 2010. The open book of social innovation, The Social Innovator Series [Online], London: NESTA.
Mulgan, G., 2006. The process of social innovation. Innovations: Technology, Governance, Globalization [Online]. 1 (2), pp. 145-162.
Mulgan, G., Tucker, S., Ali, R., & Sanders, B., 2007. Social Innovation: Why It Is, Why It Maters, and How It can be accelerated. London, UK: Young Foundation
Mulgan, G., 2012. The theoretical foundations of social innovation, In: A. Nicholls and A. Murdock (Eds.) Social Innovation. London: Palgrave Macmillan. pp. 33-65.
Mikhailovich Vasin, S., Gamidullaeva, L. & Rostovskaya, T., 2017. The Challenge of Social Innovation: Approaches and Key Mechanisms of Development.  European Research Studies Journal, 20(2B), pp. 25-45
Nasruddin, E. & Fahada Misaridin, N., 2014. Innovation for a Social Enterprise Business Model: An Analysis of Key Success Factors. International Journal of Organizational Innovation, 7, pp.149-157.
OECD, 2011. Fostering social innovation to address social challenges. Workshop Proceedings. OECD.
Phills, J. A., Deiglmeier, K. & Miller, D. T., 2008. Rediscovering social innovation. Stanford Social Innovation Review, 6 (4), pp. 34-43.
Pol, E. & Ville, S., 2009. Social innovation: buzz word or enduring term?. The Journal of Socio-Economics, 38 (6), pp. 878-885.
Von Hippel, E., 1988. The Sources of Innovation. Oxford: Oxford University Press.
 
جندقی، غ.، زارعی متین، ح.، طهماسبی، ر. و افروزنیا، ع.، 1398. طراحی الگوی موفقیت نوآوری اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی (ره) با رویکرد نظریه داده بنیاد. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی. (4)9، 69-90
چیت‌سازیان، ع. و صادقی کیا، م.، 1398. مشارکت مردمی در نوآوری اجتماعی، مدیریت نوآوری، (1)8، 1-20
عابدی جعفری، ح.، تسلیمی، م.، فقیهی، الف. و شیخ‌زاده، م.، 1390. تحلیل مضمون و شبکه مضمون‌ها: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت. (2)5، 151-198
روح‌اللهی، م.، طباطبائیان، ح.، منطقی، م. و بامداد صوفی، ج.، 1397. الگوی شکل‌گیری نوآوری اجتماعی در جهاد سازندگی، مدیریت اسلامی، (2)26، 91- 131
سعدآبادی، ع.، پورعزت، ع.، قانعی راد، م.، مختارزاده گروسی، ن و الیاسی، م.، 1395. چرخه‌ی حیات نوآوری‌های اجتماعی، مدیریت توسعه فناوری، (2)4، 69- 95
کشتکار هرانکی، م.، 1395. طراحی الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری، توسعه کارآفرینی، (4)9،671- 691
کشتکار هرانکی، م.، 1397. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های نوآوری اجتماعی در ایران، مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، (1)1،1-24
کشتکار هرانکی، م. و پورمظاهری، ص.، 1397. بررسی و شناخت تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر نوآوری اجتماعی، مدیریت راهبردی دانش سازمانی، (3)1، 117-145
کشتکار هرانکی، م. و دهقان، س.، 1397. الگوی مفهومی نوآوری اجتماعی برای تحقق استحکام ساخت درونی قدرت، مجلس و راهبرد، (94)25، 68-39
-گلداسمیت، الف. 1395. قدرت نوآوری‌های اجتماعی (ترجمه: علی‌اصغر سعدآبادی و حسین افتخاری.) تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
مبینی دهکردی، ع. و کشتکار هرانکی، م.، 1393. بررسی تأثیر الگو سه‌شاخگی بر نوآوری اجتماعی: مطالعه موردی یک شرکت وابسته به صنایع خودروسازی. مدیریت نوآوری، (4)3، 57- 75
مبینی دهکردی، ع. و کشتکار هرانکی، م.، 1394. نوآوری اجتماعی: کنکاشی بر مفهوم‌سازی مبتنی بر تحلیل محتوای تعاریف، مدیریت نوآوری، (2)4، 115-134
مبینی دهکردی، ع. و کشتکار هرانکی، م.، 1395. فراترکیب مدل‌های نوآوری اجتماعی، برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، (26)7، 101- 13