بررسی و مطالعه ارتباط قابلیت های هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی؛ مطالعه موردی صنعت خودروی های تجاری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

    تغییرات سریع، رقابت فزاینده، کاهش طول عمر محصولات و سرعت زیاد پیشرفت فناوری از ویژگی های غیر قابل اجتناب محیط کسب و کار کنونی است. وجود افراد خلاق، نوآور و کار آفرین از الزامات اساسی تداوم حیات سازمان ها می باشد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر ابعاد هوش هیجانی کارکنان در دو بعد شایستگی هایی فردی (خودآگاهی، خودانگیزشی، خود تنظیمی) و شایستگی های اجتماعی ( آگاهی اجتماعی، مهارت های اجتماعی) برمیزان کارآفرینی سازمانی انجام شده است. در این مقاله، کارآفرینی سازمانی  به عنوان متغیر وابسته و ابعاد هوش هیجانی کارکنان سازمان، به عنوان متغیر مستقل درنظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق صنعت تولید خودروهای تجاری و باری در ایران می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. برای سنجش هوش هیجانی کارکنان و مدیران، از پرسشنامه استاندارد افزلور و ماینورس استفاده گردید و برای سنجش کارآفرینی سازمانی پرسشنامه محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفت. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ تعیین شد. داده ها با استفاده از روش های آماری ماتریس همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن و روش رگرسیون گام به گام، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل رابطه ای مثبت و معنی دار میان هوش هیجانی کارکنان و کارآفرینی سازمانی را نشان داد. برای سنجش برازش کلی مدل تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence Capabilities and Organizational Entrepreneurship: A Case Study of Iran's Commercial Automotive Industry

نویسندگان [English]

  • Hussein Norouzi
  • Asghar Moshabaki
  • Seyed Hamid Khodadad Hosseini
  • Asadollah Kordnaeij
Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Rapid changes, increased competition, reduced product life-cycles and rapid advance of technology are considered as unavoidable features of the current business environment. Creative and innovative entrepreneurs are necessary for organizations to survive. The particular interest of organizations and institutions in recent years reveals the importance of entrepreneurship in business environment. The present study aims to evaluate the effects of emotional intelligence capabilities on organizational entrepreneurship. The population studied in this study includes the commercial and cargo automotive industry of Iran. The study is based on a descriptive survey. In order to measure the emotional intelligence of managers and employees, the Afzalur & Minors standard questionnaire is used to evaluate self-awareness, self-regulation, self-motivation, social awareness and social skills, while a researcher-made questionnaire is used to measure organizational entrepreneurship. The validity and reliability of the questionnaire are determined by experts and Cronbach's alpha. The data are analyzed using statistical methods, including Spearman correlation matrix, Friedman test and stepwise regression. The results show a significant positive relationship between the emotional intelligence of employees and organizational entrepreneurship. Also, confirmatory factor analysis is used to measure the total fitness of the model

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • personal competence
  • social competence
  • organizational entrepreneurship
1-  فرهنگی، علی اکبر. صفرزاده، حسین. "کارآفرینی، ( مفاهیم، نظرها، مدل ها و کاربردها)"، تهران، موسسه کار و تامین اجتماعی، صص. 43-46 ،1386.
2- Hornsby, J.S. Naffziger, D.W. "An interactive model of the corporate entrepreneurship process” Entrepreneurship Theory and Practice, 17(2),  pp.29 – 40,1993.
3- احمدپور داریانی، محمود."کارآفرینی، تعاریف، نظریات و الگوها" تهران، نشر جاجرمی صص. 134، 1387.
4-  بهشتی، محمدباقر. خیر آور، محمدحسن. قزوینیان، محمدحسن. "بررسی رابطه بین کارآفرینی و بیکاری در بخش صنعت ایران"، فراسوی مدیریت، 11، صص. 157-183، 1388.
5-  هزارجریبی، جعفر. ابراهیمی، مریم." بررسی  و مقایسه ویژگی های کارآفرینی شاغلین سازمان و رضایت شغلی" جامعه شناسی  کاربردی، 4، صص. 18-1، 1389.
6- Ashkanasy, N.M. Hopper, G. "Perceiving and managing emotion in the workplace: A research agenda based on neurophysiology", Third Australian Industrial and Organizational Psychology Conference, Brisbane, 1999.
7- Goleman, D. Boyatzis, R. McTkee, A." Primal Leadership: Learning to lead with Emotional Intelligence", Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 2004.
8-  برکو، ولوین دی. "مدیریت ارتباطات"، مترجم محمد اعرابی و داود ایزدی (1386)، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، صص. 58، 1998.
9-  Hayton, James," promoting corporate entrepreneurship through human resource management practices" A Review of empirical research, Hum Resource Management Review, 15(1), pp. 21-41, 2005.
10- سبحانی نژاد، مهدی. یوزباشی، علیرضا. "هوش هیجانی و مدیریت در سازمان"، تهران: نشر یسطرون، صص.22، 1387.
11- Mayer, J. D., Salovey, P. and Caruso, D. R. "Models of Emotional Intelligence", In R. J. Sternberg (ed.), Handbook of Human Intelligence, New York: Cambridge University Press, 2000.
12- Goleman, D, "Leadership that gets Results"  Harvard Business Review, 2001.
13- Goleman, D. "What makes a leader",  Harvard Business Review, 76(6), pp. 93- 102,1998.
14-  گلستان هاشمی، سید مهدی. "مبانی علم کارآفرینی"، اصفهان: نشر جهاد دانشگاهی، صص.27، 1382.
15- Antonic, B. Hisrich, R.D. "Intrapreneurship: Construct refinement and cross- cultural validation" Journal of Business Venturing, 16 (5), pp. 495-527, 2001.
16- کرباسی، علی و دیگران. "مروری بر ادبیات کار آفرینی"، فصلنامه صنایع ، 33، صص. 32-27، 1381.
17- Antonic, B., R.D. Hisrich," Corporate entrepreneurship Contingencies and organizational Wealth Creation", Journal of Management Development, 23(6), pp. 518-550, 2004.
18- Cornwall, J. R. , B. Perlman, " Organizational Entrepreneurship", Boston, MA: Irwin, pp. 20,1990.
19- Kuratko, D.F. Hornsby, J.S. Naffziger, D.W. Montagno, R.V. "Implementing entrepreneurial thinking in established organizations" SAM Advanced Management Journal, 58(1), pp. 28–34, 1993.
20- Echols AE, Neck CP."The impact of behaviors and structure on corporate entrepreneurial success", J. Manage Psychol. 13(2), pp. 38–46, 1998.
21- Lumpkin, G. Dess, G.G. " Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance" Academy of Management, 21( 1), pp. 117-135,1996.
22- مقیمی، سید محمد. "کارآفرینی در سازمان های دولتی" تهران: انتشارات رواندیش، صص. 122-119، 1384.
23- Zakarevicius P., Zuperka, A."Expression of Emotional Intelligence In development of Students" Entrepreneurship, Economics and Management, 15(1), pp. 865 – 873, 2010.
24- Brundin, E., Patzelt, H., & Shepherd, D.A." Managers' emotional displays and employees' willingness to act entrepreneurially" Journal of Business Venturing, 23(2), pp. 221-243, 2008.
25- ترابی،  منوچهر. "بررسی رابطه بین هوش  هیجانی و عملکرد مدیران مبانی گروه هتل های هما" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، 1382.
26- Zampetakis, L. A., Kafetsios, K, Bouranta, N." On the relationship between emotional intelligence and entrepreneurial attitudes and intentions" International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 15(6), pp. 595- 618, 2009.
27- Afzalur Rahim, M. P. Minors, " Effects of emotional intelligence on concern for quality and problem solving" Managerial Auditing Journal, 18( 2), pp. 150-155, 2003.
28- Kline, R.B. “Principles and Practice of Structural Equation Modeling" 2nd Edition ed., New York: The Guilford Press, 2005.
29-  سرمد، زهره، بازرگان، عباس. حجازی، الهه. "روش‌های تحقیق در علوم رفتاری" تهران: نشر آگاه، صص. 293-268، 1385.
30-  هومن، حیدر علی. " مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل" تهران: انتشارات سمت، صص. 226، 1390.