فناوری های صنعت هوایی از منظر پارادایم های جامعه شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

مطالعه حاضر، یک مطالعه میان رشته‏ای است و درصدد شناسایی مبانی جامعه شناختی فناوری های هوایی بر اساس چهار پارادایم جامعه شناختی کارکردگرایی، تفسیرگرایی، انسان گرایی و ساختارگرایی است. در این تحقیق به این منظور ابتدا فهرستی از فناوری های اصلی صنعت هوایی تهیه گردید. سپس با تلفیق معیارهای فناورانه از ماتریس فناوری پرو[i]و معیارهای فلسفی و جامعه شناختی از ماتریس پارادایم های چهارگانه بورل و مورگان، یک چارچوب مفهومی برای طبقه بندی فناوری های هوایی در یک ماتریس دو در دو از سه منظر فلسفی، جامعه شناختی و فناورانه ارائه شد. در ادامه از طریق یک پرسشنامه و جمع آوری نمونه ها از سوی 15 نفر از خبرگان فناوری صنعت هوایی، جایگاه هر یک از فناوری های اصلی صنعت هوایی در هر یک از چهارخانه ماتریس، شناسایی شد و  با لحاظ نمودن ابعاد جامعه شناختی و فلسفی و همچنین فناورانه، چهار دسته فناوری شناسایی گردید که عبارتند از : فناوری های کارکردگرا، فناوری های تفسیری، فناوری های انسان گرا و فناوری های ساختار گرا. در نهایت با در نظر گرفتن ماتریس توسعه فناوری هوایی (ابعاد جذابیت و توانمندی)، توصیه هایی در حوزه مدیریت برای هر یک از فناوری های هوایی که دارای جذابیت بالا هستند ارائه شد. لازم به ذکر است که این تحقیق درصدد گشودن پرتوهای جدید در حوزه فناوری از منظر جامعه شناختی و مبانی پارادایمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Paradigms and Organizational Analysis: The Elements of Corporate Life Sociology

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Sarlak
  • Seyyed Ali Akbar Ahmadi
  • Amir Hoseinn Amir Khani
  • Amir Nikzad
Payamenoor University
چکیده [English]

The present study is an interdisciplinary survey to identify the sociological basis of aviation technologies based on four well-known sociological paradigms: functionalism, interpretivism, humanism and structuralism. First, the main technologies of aviation industry are listed with a preliminary introduction to sociological paradigms. The main idea of the present study is to propose a conceptual framework for the classification and interpretation of aviation industry technologies philosophically, sociologically and technologically on the basis of a matrix created by integrating technological criteria in Perrow's typology with that of Burrell and Morgan's sociological paradigms. Based on the results of a questionnaire with a sample of 15 experts, aviation technologies location in each matrix is identified and finally four sets of technologies determined: functional technologies, interpretive technologies, humanistic technologies and structural technologies. At the end, some suggestions are proposed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • aviation technologies
  • paradigm
  • sociological paradigms
  • technology matrix
1- Daft, R. L. “New Era of Management” USA: Thomson Southwestern, 2008.
2- Scott, W.R. “Organizations: Rational, Natural, and Open Systems” 2nd Edition, USA, NJ: Printice-Hall, 1992.
3- Hatch, M.J. “Organization Theory: Modern, Symbolic, and Post-Modern Perspectives” UK: Oxford University Press, 2006.
4- Woodward, J. “Management and Technology” London: Oxford University Press, 1958.
5- Pugh, D.S., Hickson, D.J., Hinings, C.R. McDonald, K.M. Turner, C. and Lupton, T. “A Conceptual Scheme for Organizational Analysis” Administrative Science Quarterly, 8, pp. 289-315, 1963. 
6- Thompson, J. “Organizations in Action” New York: McGraw-Hill, 1967.
7- Perrow, C. “A Frame work for Comparative Organizational Analysis” American Sociological Review, 32(2), pp.194-208, 1967.
8- Gokturk, E. “What is a Paradigm” Sweden, 2002.  Available at: www.egs.edu/faculty/agamben
9- Kuhn, T. “The Structure of Scientific Revolutions” 3rd Edition, USA: University of Chicago Press, 1996.
10- Burrell, G. and Morgan, G. “Sociological Paradigms and Organizational Analysis” USA: Portsmouth, NH: Heinemann, 1979.