الگویی برای تصمیمات برون سپاری تولید در یک سازمان دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

    سازمان های دولتی برای تحقق اهداف و ماموریت های خود باید از سازمان های لخت به سمت سازمان های چابک حرکت کنند. بر مبنای اصل 44، یکی از سیاست های اصلی سازمان های دولتی در راستای چابک سازی، تمرکز بر ماموریت های اصلی و برون سپاری فناوری ها و فعالیت ها با استفاده از ظرفیت های تحقیقاتی و صنعتی کشور می باشد.  بنابراین، یکی از مسایلی که همواره پیش روی سازمان های دولتی است، مساله ی تصمیم گیری در خصوص برون سپاری می باشد، در این مقاله ضمن بررسی روند تصمیمات برون سپاری، مدلی برای تصمیم گیری در خصوص برون سپاری و یا ساخت،  با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی   به کمک نرم‌افزارExpert choice  ارائه می گردد. فرایند تصمیم گیری در این مدل بدین ترتیب است که ابتدا برون سپاری در سطح سامانه مورد بررسی می شود و این کار تا سطح اجزای سامانه ادامه پیدا می کند. تصمیم گیری در سه مرحله صورت می گیرد. در مرحله اول براساس معیارهای اهمیت راهبردی، حفظ دانش فنی و امنیت اطلاعات، تصمیم تولید در هسته و یا شبکه اتخاذ می گردد. در مرحله دوم تصمیم در خصوص تولید در شبکه داخلی و شبکه بیرونی مبتنی بر معیارهای کیفیت، قیمت و تحویل دهی صورت می گیرد . در مرحله سوم، تصمیم گیری نهایی بر اساس ظرفیت صورت می گیرد. این مدل بر روی یک سامانه واقعی در یک سازمان دولتی اجرا شد. نتایج تصمیم حاصل از مدل مورد توافق خبرگان و تصمیم گیرندگان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Outsourcing the Decisions of Manufacturing in a Governmental Organization

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Karimi Govareshaki
  • Mehdi Elyasi
  • Reza Abedi Jozam
Malekashtar University of Technology
چکیده [English]

Governmental organizations must change to agile organizations in order to achieve their goals and missions. According to the Article 44 of Iran's Constitution, one of the main policies of governmental organizations towards becoming agile organizations is to focus on core missions and to outsource technology and activities using the whole national research and industrial capacity. So, the government always has to deal with the issues concerning outsourcing decisions — which technologies/activities or products are outsourced and which are produced inside the organization? How much is the scope of outsourcing? And what is the best provider for outsourcing? This study investigates the outsourcing decision models and finally with the aids of AHP approach and Expert Choice software, presents a model for decisions on outsourcing, making or buying. Decision process in the proposed model deals first with the outsourcing of the whole system, then its components. Decision-making is done in three phases. In the first phase, decision-makings are based on the strategic importance of standards, technical knowledge maintenance and the security of information. In the second phase, decision-makings are founded on production in the internal network or external network based on the criteria of quality, price and delivery. In the third phase, final decision-makings are based on capacity. This model is tested on a real case and the results indicate that it is consistent with the experts' opinions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • outsourcing
  • make-or-buy
  • decision-making process
  • analytical hierarchical process (AHP)
1- Matthew, G. Charles G. Abdul A Rasheed. "Human resource outsourcing and Organizational performance in manufacturing Firms ", Journal of Business Research, Volume 57, Issue 3, March 2004, Pages 232–240.
2-  چشم براه، محسن. مرتضوی، س.م. "مدیریت برون سپاری اثربخش" تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1386.
3-  طالبی، داود و کریمی، محمد. "عوامل موثر بر تصمیم برون سپاری" پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1386.
4- پرویزیان، کوروش و دهقان، نیری. "برون سپاری راهبردی و سرمایه گذاری ریسک پذیر در زنجیره ارزش" دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر، 1385.
5-      کریمی گوارشکی، محمد حسین. "مدل تصمیمات پیمان سپاری( ساخت/ خرید)" چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت، 1383.
6- Ngwenyama, O., Brison, N."Making the information systems outsourcing decision:A transaction cost approach to analyzing outsourcing decision problems" European journal of Operational Research, 115, pp351- 367,1999.
7- Lakhal, S. "Network companies and competitiveness: A framework for analysis" European Journal of Operational Research, 118, pp. 278-294, 1999.
8- Lakhal S."On the optimization of supply chain networking decisions" European Journal of Operational Research, 129, pp. 259-270, 2001.
9- Platts, K. W., Probert,D.R. , Canez, L. "Make vs. buy decisions: A process incorporating multi-attribute decision-making" International Journal of Production Economics, 77(3), pp. 247-257, 2002.
10- Arnold, U. "New dimensions of outsourcing: a combination of transaction cost economics and the core competencies concept" European Journal of Purchasing & Supply Management, 6(1), pp. 23-29, 2000.
11- Fine, C. Vardan, R. Pethick, R. El-Hout, J." Moving a Slow-Clock speed Business into the Fast Lane: Strategic Sourcing Lessons from Value Chain Redesign in the Automotive Industry” Sloan Management Review, 2002.
12- Venkatesan, R."Sourcing: To Make of not To Make" Harward Business Review, 1992.
13- McIvor, R."A Practical Framework for Understanding the Outsourcing Process" Supply Chain Management: An International Journal, 5(1), pp.22-36, 2000.
14- Tayles, M. and Drury, C. "Moving from Make/ Buy to Strategic Sourcing: The Outsource Decision Process", Long Range Planning, 34, pp.605-622, 2001.
15- اشرف زاده، فرزاد. "مدلی فراگیر برای برون سپاری خدمات"  نشریه تدبیر، 147، 1383.
16-  شاه­محمدی، فرامرز "متدولوژی سازمان مدیریت صنعتی برای برون سپاری راهبردک" ، اولین کنفرانس بین­المللی سازمان­های پیشرو و حضور در فضای تجارت جهانی، 1385.
17-  شهیدی، فریده. و محمدیان، ایوب. و یاری، علیرضا. " ارائه مدلی سیستماتیک جهت شناسایی و تعیین راهبردی فعالیتهای قابل برون سپاری" دومین کنفرانس بین المللی مدیریت راهبردی، 1386.
18-  "Work Breakdown Structures for Defense Materiel Items", USA: Department of Defense, 2005.
19- Goldsmith, N.M. "Outsourcing trends” The Canada Conference Board, 2003.
20- Grady, J.F."Employee participation in a quality circle program: Impact on quality of work life, productivity, and absenteeism" Journal of Applied Psychology, 17(2), pp.61-69, 1986.
21- Lehman, V. Pharmaceutical Outsourcing Digest”, 1999.
22- Balachandra, R. and Friar, J. “Factors for Success in R&D Projects and New Product Innovation: A Contextual Framework” IEEE Transactions on Engineering Management, 44, pp. 276-87, 1997.
23- Welch, J.A. and  Nayak, P.R.“Strategic sourcing: a progressive approach to the make-or-buy”, The Academy of Management Executive, 6(1), pp. 23-3. 1992.
24- کبری جوکار، محمد رضا."تصمیم گیری ساخت یا خرید و اثر نگرش مدیریت زنجیره عرضه بر ان" دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، 1381.
25- نوروزی، امیر حسین. و پالشی ، ارسلان. "یک مدل تصمیم گیری جهت برون سپاری انبار" چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1384.
26- دانایی‏فرد، حسن. الوانی، سید مهدی. و آذر، عادل. "روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع"چاپ اول، صفار اشراقی، 1383.
27- فشارکی، مهدی. کریمی‏فرد، مجید. جوان کاری، فرزاد. "تعاریف و مفاهیم محیط تحقیق و توسعه فناوری دفاعی در ودجا" تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1391.