بررسی وضعیت نوآوری در خوشه صنعتی نساجی یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در دهه اخیر توسعه خوشههای صنعتی به عنوان یکی از رویکردهای نسبتا جدید در توسعه اقتصادی منطقهای و ملی ایران، مورد توجه سیاستگذاران و پژوهشگران قرار گرفته است. توسعه خوشههای صنعتی را میتوان از جنبههای مختلف دانش و فناوری، مالی و سرمایهگذاری، نوآوری و کارآفرینی و همچنین زیرساختی مورد ارزیابی قرار داد. در این مطالعه، با بررسی وضعیت نوآوری در بخش تولیدی خوشه صنعتی نساجی یزد، انواع نوآوری، اهداف، شرایط و محدویتهای موجود در فعالیتهای نوآورانه شناسایی میشود. این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که به روش میدانی اجرا گردیده و در آن برای ارزیابی شاخصهای نوآوری، از رویکرد «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش عبارت بودند از بنگاههای تولیدی نساجی یزد با تعداد کارکنان حداقل 10 نفر. اطلاعات مورد نیاز با انجام مطالعات میدانی و جمعآوری دادههای 51 بنگاه صنعت نساجی یزد در طی سالهای 88 الی 90 در زمینه فعالیتهای نوآورانه بدست آمد. بر اساس نتایج این پژوهش مشخص شد که وضعیت کلی فعالیتهای مربوط به نوآوری و همچنین همکاری در نوآوری در خوشه صنعتی نساجی یزد نامطلوب میباشد. شرایط بازار و نبود تقاضا و عدم وجود فرهنگ همکاری برای نوآوری، دلیل اصلی این وضعیت شناخته شد؛ به عبارت دیگر مشخص گردید که نوآوری، شاخص بارزی در توسعه و رقابت بنگاههای نساجی یزد نیست و در مقابل، عوامل هزینهای و درآمدی مهمترین هدف در خلق نوآوریها بودهاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innovation Status in Yazd Textile Industrial Cluster

نویسندگان [English]

  • Sabah Ghaderian
  • Mohsen Golrou Mofrad
Amir Kabir University of Technology
چکیده [English]

In the last decade, the policy of industrial clusters development as a relatively new approach in Iranian local and national economic development has been considered by policy makers and researchers. The development of industrial clusters can be evaluated based on different aspects, including: knowledge and technology, finance and investment, and innovation and entrepreneurship. In this study, different kinds of innovations and existing conditions, targets and limitations are identified by examining the formation of innovation in the production sector of the textile industrial cluster in Yazd, Iran. This study is of descriptive-analytical type conducted as a field research. In order to evaluate the innovation indicators, the OECD approach is used. The subject population of the study consists of Yazd textile manufacturing firms having at least 10 employees. The data is gathered through field study and from 51 production companies in Yazd textile industry from 2009 to 2011. The results show that the general status of innovation activities and cooperation is not desirable, with the main reason being "the market conditions, lack of request for innovation and lack of collaboration culture". In other words, innovation is not a clear indicator of the development and competitiveness of the textile enterprises in Yazd. By contrast, expenditure and revenue factors are the main objective of innovation creation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation
  • industrial clusters
  • barriers
  • collaboration
  • Yazd textile
 
[1] Cooke, P. “Regional Innovation Systems: General Findings and Some New Evidence from Biotechnology Clusters“ Technology Transfer, 27(1), pp. 133-145, 2002
[2] پایک، فرانک."همکاری صنایع، خوشه صنعتی، توسعه پایدار"­، ترجمه بهرام­شادابی ، جهانگیر مجیدی، تهران: نشر هزاران چاپ اول،1381.
[3] Porter, M. E. “Clusters Of Innovation: Regional Foundations Of U.S. Competitiveness" Council On Competitiveness, Washington, pp.1-39, 2001.
[4] منصوری، عیسی.عزیزمحمدلو، علی. "پروژه های توسعه خوشه­ایی(برنامه ها و دستاورد ها)" سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، شماره اول،1388.
[5] Padmore, T. Gibson, H.  “Modeling systems of innovation: II. A framework for industrial cluster analysis in regions” Research Policy, 26(6), pp. 625–641،1998.
[6] OECD, “Competitive Regional Clusters: National Policy Approaches” 2007. Available at: http://siteresources.worldbank.org/INTEXPCOMNET/Resources/OECD_clusters_2007.pdf
[7] آندرسون، توماس."سیاست­های توسعه خوشه های کسب و کار"، ترجمه علی قاسمی، روح­اله صابریان و مصطفی علمی مقدم، تهران: موسسه کار و تامین اجتماعی،1388.
[8] Doloreux, D. Parto, S. “Regional Innovation Systems: Current discourse and unresolved issues” Technology In Society 27(2) ,pp. 133-153, 2005.
[9] ابویی اردکان، محمد. معتمدی، مهدیه. "بررسی عوامل بازدارنده و پیشران در مسیر رشد و توسعه خوشه‌های صنعتی: مطالعه موردی خوشه نساجی یزد" فصلنامه بهبود مدیریت، (17)6، صص. 226-203، 1391.
[10] عطاردیان، امیر "شناسایى عوامل موثر بر توسه صادرات خوشه سفال و سرامیک لالجین همدان“.پایان نامه کارشناسى ارشد دانشگاه تهران: دانشکده مدیریت، 1389.
[11] "گزارش تهیه نقشه کشوری و مطالعه فراگیر خوشه­های صنعتی" دفتر خوشه­های صنعتی، معاونت صنایع کوچک، وزارت صنایع ومعادن، تیر 1387.
[12] نصیری، نصرت اله.“نقش خوشه سازی در افزایش رقابت پذیری بنگاههای کوچک و متوسط با محوریت بازاریابی“ تهران: مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1385.
 [13] رابولتی،روبرتا "خوشه های صنعتی : الگوی موفق توسعه درون زا" ترجمه: عباس مهر پویا، تهران:نشر رسا،1382.
 [14] هیگینز، بنجامین. دونالد، ساویه."نظریه­های توسعه منطقه­ای" ترجمه فاطمه بزازان، نشر نی، چاپ اول، تهران ، 1388.
[15] OECD “Oslo Manual-Guidelines for Collecting and Interpreting innovation Data” 2005. Available at: http://www.oecd.org/science/inno/2367580.pdf.
[16] Ghaderiyan, S. “Survey Of Knowledge Management On Open Innovation Paradigm” the  5th Knowledge Management Conference, Iran, 2013.
[17] Lindegaard, E. ‘The Open Innovation Revolution” Canada: John Wiley & Sons Inc.,2010 .
[18] Popadiuk, S. Choo, C.W. “Innovation and knowledge creation: How are these concepts related” International Journal of Information Management, 26(4) , pp.302–312, 2006.
[19] Rosenfeld S.A. “Creating Smart Systems-A guide to cluster strategies in less favored regions-European Union-Regional Innovation Strategies” USA: Regional Technology Strategies, 2002.
[20] Li, H.  Xing-bin, M. Xiao-ge, L. “A Research on Process Pattern of Technology Innovation Coordination within the Aviation Industry Cluster” 3rd International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering, pp.337 – 340, 2010.
 [21] Liu, G. “The open cluster innovation mode and evaluation of innovation efficiency based on DEA of high-tech enterprises in Yangtze River Delta” E -Business and E Government (ICEE), International Conference, pp.1-5, 2011.
[22] UNATAD “FDI Policies for Development Report: National and International Perspectives” New York. In OECD , 2007, Competitive Regional Clusters: National Policy Approaches versa des Poles Deactivates synamiques: Politiques
[23] Zhao, L. Xaoning, F. “Design of Collaborative Innovation Platform of Industrial Clusters in Guangdong Province based on OGSA” International Conference Management and Service Science, pp.1 – 4, 2009.
[24] lopez-nicolas, C. Meroño-Cerdán, A.L. “Strategic knowledge management, innovation and performance” International Journal of Information Management 31(6) , pp.502–509, 2011.
[25] Roveda, C. Vecchiato, R. “Foresight and innovation in the context of industrial clusters: The case of some Italian districts“ Technological Forecasting & Social Change, 75(6), pp. 817–833, 2008.
[26] UNIDO “Industrial Development Report 2002/2003. Competing through Innovation and Learning” 2002. Available at: http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Pub_free/Industrial_development_report_2002_2003.pdf
[27] Lee, S. Park, G. Yoon, B. Park Jinwoo, “Open innovation in SMEs—An intermediated network model” Research Policy, 39 (2), pp. 290–300, 2010.
[28] Edwards, T. Delbridge, R. Munday, M. “Understanding innovation in small and medium-sized enterprises: a process manifest“ Technovation, 25(10), pp. 1119–1120, 2005.
[29] Fallah, M.H. “Technology Clusters and Innovation” Current Issue in Technology Management, 9(4) , 2005.
[30] Vrande, V.V. Jong, J.P. Vanhaverbeke, w. Rochemont, M.D. “Open innovation in SMEs: Trends, motives and management challenges” Technovation, 29(6-7) , pp. 423–437, 2009.
 [31] Ghaderiyan, S. Mansour, S. Golrou, M. “The role of industrial clusters on national innovation systems” The 8th international industrial engineering conference IIEC, 2012.
[32] Asheim, B.T. Coenen, L. “Knowledge bases and regional innovation systems: Comparing Nordic clusters” Research Policy, 34(8), pp. 1173–1190, 2005.
[33] Chung, S. ”Building a national innovation system through regional innovation system” Technovation, 22(8), pp.485–491, 2002.
[34] Munkongsujarit, S. Srivannaboon, S. “Key Success Factors for Open Innovation Intermediaries for SMEs:A Case Study of iTAP in Thailand”  Technology Management in the Energy Smart World (PICMET), pp. 1 – 8, 2011.