تاثیر قابلیت‌های پویا بر توانمندی نوآوری محصول در بنگاه های بخش دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

امروزه صنعت دارو به عنوان یکی از صنایع راهبردی، دانشمحور و با نرخ نوآوری بالا در میان کشورها مطرح میباشد. با توجه به بازار گسترده، سرمایهگذاریهای فراوان در بخشهای تحقیق و توسعه و نرخ بالای تغییر در این صنعت، شرکت-های دارویی باید از طریق ارتقای قابلیتهای پویای خود که مبتنی بر درک و پاسخگویی به فرصتهای زودگذر بازار و فناوری است، میزان نوآوری محصول خود را جهت بقا در بازار رقابتی امروز افزایش دهند. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر تلاش شد تا الگویی جهت ارتقای میزان نوآوری محصول در بنگاههای بخش دارویی ایران با تاکید بر تاثیر قابلیتهای پویا در این شرکتها ارائه شود. پس از تشکیل مدل مفهومی و  تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از 60 شرکت دارویی، با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی، جهت و شدت روابط میان سازههایی که منجر به ارتقای نوآوری محصولها در این بنگاهها میشوند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که قابلیتهای پویا در بنگاههای دارویی، تاثیر قابل ملاحظهای بر ارتقای توانایی نوآوری محصول بنگاه دارد که شامل ابعاد کیفیت، کاهش زمان عرضه به بازار، سهم بیشتر بازار و تمایز محصولهای جدید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Dynamic Capabilities on Product Innovation Capability in Iranian Pharmaceutical Firms

نویسندگان [English]

  • Mohammad Naghizadeh
  • Mir Ali Seydnaghavi
  • Razieh Ehsani
Allame Tabataba’i University
چکیده [English]

Pharmaceutical industry is nowadays considered as a strategic and knowledge-based industry with a high rate of innovation. Given the huge market, high R&D investment and the increasing rate of change, pharmaceutical firms should increase their product innovations by improving their dynamic capabilities based on understanding of and responding to the transient opportunities of the competitive market and technology. In this paper, we present a model for improving the rate of product innovation in Iranian pharmaceutical firms, with a focus on dynamic capabilities effects. After designing a conceptual model and analyzing the data gathered from 60 pharmaceutical firms, the direction and intensity of the relations among latent variables are investigated by PLS. The results show that dynamic capabilities have considerable effects on the innovation capabilities of pharmaceutical firms, including quality, reducing the time of introduction to market, market share and the differentiation of new products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dynamic capabilities
  • product innovation
  • organizational capabilities
  • reconfiguration
[1] Jantunen, A. Ellonen, H.K. Johansson , A. "Beyond appearances – Do dynamic capabilities of innovative firms actually differ?" European Management Journal, 30(2), pp.141– 155, 2012.
[2] International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations. "The Pharmaceutical  Industry And Global Health: Facts And Figures 2012" Switzerland. 2012
[3] "گزارش برنامه ریزی راهبردی صنعت دارو" تهران:وزارت صنعت و تجارت ج.ا. ایران، 1392.
[4] Molina-Castillo, F.-J. Munuera-Aleman, J.-L. "New product performance indicators:Time horizon and importance attributed by managers" Technovation, 29(10), pp.714–724, 2009.
[5] Prieto , I. M. Revilla, E. Rodrıguez-Prado, B.  "Building dynamic capabilities in product development: How do contextual antecedents matters?" Scandinavian Journal of Management, 25(3), pp.313—326, 2009.
[6] Menguc, B. Auh, S.  "Development and return on execution of product innovation capabilities: The role of organizational structure" Industrial Marketing Management, 39(5), pp.820–831, 2010.
[7] Cillo, P. De Luca, L. M. Troilo, G.  "Market information approaches, product
innovativeness, and firm performance: An empirical study in the fashion industry" Research Policy, 39(9), pp.1242–1252, 2010.
[8] Kevin, Z.Z. Wu, F. "Technological Capability, Strategic Flexibility, And Product Innovation" Strategic Management Journal, 31(5), pp.547–561. 2010.
[9] Durmuşoğlu, S.S.  Barczak, G. "The use of information technology tools in new product development phases: Analysis of effects on new product innovativeness, quality, and market performance". Industrial Marketing Management, 40(2), pp.321–330, 2011.
[10] Lee, K. B. Wong, V. "Identifying the moderating influences of external environments on new product development process" Technovation, 31(10-11), pp.598–612, 2011.
[11] Salunke, S. Weerawardena, J. McColl-Kennedy, J. R. "Towards a model of dynamic capabilities in innovation-based competitive strategy: Insights from project-oriented service firms" Industrial Marketing Management, 40, pp.1251–1263, 2011.
[12] Pavlou, P.A. El Sawy, O.A. "Understanding the Elusive Black Box of Dynamic Capabilities" Decision Sciences Journal, 42(1), pp.239-273, 2011.
[13] Zhang, J. Wu, W.p. "Social capital and new product development outcomes: The mediating role of sensing capability in Chinese high-tech firms" Journal of World Business, 48(4), pp. 539–548, 2013.
[14] Reid, M. Erica , B. "Improving firm performance through NPD: The role of market orientation, NPD orientation and the NPD process" Australasian Marketing Journal, 20(4), pp.235–241, 2012.
[15] Barczak , G. Kahn, K. B. "Identifying new product development best practice" Business Horizons, 55(3), pp. 293-305, 2012.
[16] Kindström, D. Kowalkowski, C. Sandberg, E. "Enabling service innovation: A dynamic capabilities approach". Journal of Business Research, 66(8), pp. 1063–1073, 2012.
[17] Hong , T. S. Ghobakhloo, M. "IT investments and product development effectiveness: Iranian SBs" Industrial Management & Data systems, 113(2), pp.265-293, 2013.
[18] Chen , C.J.  Hsiao, Y.C. "The endogenous role of location choice in product innovations" Journal of World Business, 48(3), pp.360–372, 2013.
[19] Reiney, D. L. "Product innovation : leading change through integrated product development" cambridge university press, 2005.
[20] Cillo, P., De Luca, L. M., Troilo, G. (2010). "Market information approaches, product innovativeness, and firm performance: An empirical study in the fashion industry". Research Policy 39, 1242–1252.
[21] Akroush, M. N. (). "Organizational capabilities and new product performance: The role of new product competitive advantage" Competitiveness Review: An International Business Journal, 22(4), pp.343-365, 2012.
[22] Yang , L.R. "Implementation of project strategy to improve new product development performance" International Journal of Project Management, 30(7), pp.760–770. 2012
[23] Chen, J. Damanpour , F. Reilly, R. R. "Understanding antecedents of new product development speed: A meta-analysis" Journal of Operations Management, 28(1), pp.17–33, 2010.
[24] Teece, D. J. "Explicating Dynamic Capabilities: The Nature And Microfoundation Of (Sustainable) Enterprise Performance" Strategic Management Journal, 28(13), pp.1319–1350, 2007.
[25] Cepeda, G.Vera, D. "Dynamic Capabilities and Operational Capabilities: A Knowledge Management Perspective" Jornal of Business Research, 60(5), pp.426-437, 2007.
[26] Zhou, K. Z. Li, C. B. "How strategic orientations influence the building of dynamic capability in emerging economies" Business Research, 63, pp. 224–231, 2010.
[27] Zollo, M. Winter, S.G. “Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities.”Organization Science, 13(3), pp.339-351, 2002.
[28] Helfat, C. E. “Dynamic capabilities: Understanding strategic change in organizations” Malden, MA: Blackwell, 2007.
[29] Teece, D.J. Pisano, G. Shuen, A. “Dynamic Capabilities and Strategic Management" Strategic Management Journal, 18(7), pp.509–533, 1997.
[30] Eisenhardt. M. K. Martin, J. A. " Dynamic Capabilities: What Are They?” Strategic Management Journal, 21(10-11), pp.1105–1121, 2000.
[31] Rai, A. Patnayakuni, R. Seth, N. “Firm performance impacts of digitally enabled supply chain integration capabilities” MIS Quarterly, 30(2), pp. 225-246, 2006.
[32] Lavie, D. “Capability reconfiguration: An analysis of incumbent responses to technological change” The Academy of Management Review, 31(1), pp.153-174, 2006.
[33] Makkonen, H. Pohjola, M. Olkkonen, R. Koponen, A. "Dynamic capabilities and firm performance in a financial crisis" Journal of Business Research, 67(1), 2707-2719, 2013.
[34] Zahra, S.A. Georg, G. “Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension” Academy of ManagementReview, 27(2), pp. 185-203, 2002.
[35] Okhuysen, G. Eisenhardt, K. "Integrating Knowledge in Groups: How Formal Interventions enable Flexibility" Organization Science, 13(4), pp.370-386, 2002.
[36] Liu, H. Ke, W. Wei , K.K.  Hua, Z. "The impact of IT capabilities on firm performance: The mediating roles of absorptive capacity and supply chain agility" Decision Support Systems, 54(3), pp.1452–1462, 2013.
[37] Churchill, G. "A paradigm for developing better measures of marketing constructs". Journal of Marketing Research, 16(1), pp.64-73, 1979.
[38]  قاسمی، وحید. “مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی" تهران: انتشارات جامعه‌شناسان، 1389.
[39]  حنفی زاده، پیام. رحمانی، آرزو. "روش تحقیق ساختارهای چند بعدی" انتشارات ترمه، 1389.
[40]  هومن، حیدر علی "مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل" تهران: انتشارات سمت، 1388.
[41]  عاشقی اسکوئی "مدلی برای کارآفرینی استراتژیک مبتنی بر حاکمیت شرکتی در کسب و کارهای تولیدی ایران" پایان نامه دکتری ، دانشگاه علامه طباطبائی، 1390.
[42] Ching Lin, T. Chih Huang, C. “Understanding social loafing in knowledge contribution from the perspectives of justice and trust” Expert Systems with Applications, 36, pp.6156–6163, 2009.
[43] Fornell, C. Larcker, D. “Structural equation models with unobservable variables and measurement error” Journal of Marketing Research, 18(1), pp. 39-50, 1981.
[44]  Chin, W. W. “Overview of the PLS Method” 1998. Available at: http://discnt.cba.uh.edu/chin/PLSINTRO.HTM. 1-3.