ارائه مدلی برای انتخاب روش مناسب قیمت گذاری و ارزش گذاری فناوری (مطالعه موردی کاشی نانو آنتی باکتریال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت

چکیده

امروزه با ظهور کسب و کارهای فناورانه و شکلگیری اقتصاد دانشبنیان، تقاضا برای قیمتگذاری فناوری افزایش یافته است. تاکنون روشهای زیادی برای قیمتگذاری فناوری معرفی شدهاند، ولی همه آنها دارای محدودیتهایی هستند که استفاده از آنها را در شرایط خاصی میسر میکند. این مقاله با هدف ایجاد مدلی به منظور انتخاب روش مناسب قیمت گذاری فناوری در پروژه های مختلف انجام شد. برای رسیدن به این هدف، شاخصهای موثر بر انتخاب روش مناسب، در سه بعد طبیعت فناوری، سیاست درون سازمانی و تعاملات بیرونی، امتیازدهی شدند.در  بخش اول این مقاله به بررسی پیشینه پژوهش و مفاهیم مرتبط به قیمتگذاری فناوری پرداخته شده است و چهار روش قیمتگذاری فناوری که بیشترین کاربرد را از لحاظ تئوری و عملی دارند به صورت جامع مورد بررسی قرار گرفتهاند. در ادامه روش پژوهش، ابعاد و شاخصهای مدل معرفی، تشریح و از طریق تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی امتیازدهی گردیدهاند و مبتنی بر این رویکرد، روش مناسب قیمتگذاری در شرایط مختلف مشخص شده است. در انتها نتیجههای حاصل از مدل تجزیه و تحلیل شده و فرآیند استفاده از نتیجههای پژوهش، در مرحله کاربرد تشریح و در نمونه واقعی نیز پیادهسازی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for Selecting an Appropriate Method for Technology Valuation and Pricing: A Case Study of Antibacterial Nano-Tiles

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Shafia
  • Mehdi Mohammadi
  • Amir Aldaghi
  • Aghil Hamidi
University of Science and Technology
چکیده [English]

Nowadays, the advent of technological businesses and the formation of knowledge-based economy have increased the demand for technology pricing. Although numerous methods have been proposed for technology pricing, they have deficiencies and limitations affecting their applications in certain conditions. This study aims to present a method selection model for technology pricing in various projects. To do so, the indicators affecting method selection are scored based on: the nature of technology, internal policies and external interactions. In the first part of the study, a review of the literature and the related concepts in the domain of technology pricing is presented, and four methods of technology pricing most widely used in theory and practice are comprehensively examined. After that, the research methodology and model indicators are introduced and scored by fuzzy Delphi-analytical hierarchy, and then the appropriate method for technology pricing is determined for various conditions. Finally, the results of the model are analyzed and used in a real case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology pricing
  • appropriate method selection
  • technology valuation
  • fuzzy Delphi-analytical hierarchy process
 
 
[1] موسایی, احمد. امین مقدم، علی. عباسعلی، قدیریان. بندریان, رضا.  "یک مطالعه موردی برای قیمت­گذاری دانش فنی" فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،11(1)، صص 277- 299، 1385.
 [2] مگانتز، رابرت. "تدوین و پیاده سازی قراردادهای امتیاز تکنولوژی" ترجمه: باقری، کامران. انتشارات مرکز صنایع نوین،صص. 110-180، 1383.
[3]Movahedi, B. Kumar, V. Kumar, U. “Identifying the key factors influencing the Mode of international Technology Transfer in Iranian Manufacturing industry” 2nd International Management Conference, Tehran, 1383.
[4] طباطبائیان, حبیب الله. غریبی, جلیل. "مبانی ارزشگذاری تکنولوژی" تهران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، صص  15-65، 1388.
[5] طباطبائیان، حبیب اله. غریبی، جلیل." مروری بر روش‌های کمی در ارزش‌گذاری فناوری" مجله رشد فناوری، 4(1)،  صص. 4-8، 1386.
[6] شفیعا، محمدعلی. شاکری، آرنوش. عامری، محسن. " مقایسه و تعیین عوامل تاثیر گذار بر انتخاب روش قیمت‌گذاری فناوری "چهارمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری ایران، تهران، صص 8-12، 1389.
[7] بندریان, رضا. موسایی, احمد. " ارزشگذاری و قیمت گذاری دانش فنی محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی بر اساس روش گزینه واقعی" فصلنامه مدرس علوم انسانی، 12(1)، صص 2-7، 1387.
[8] شفیعا، محمدعلی. شاکری، آرنوش. "توسعه مدل تصمیم­گیری ترکیبی برای قیمت­گذاری عادلانه فناوری در فرایند تجاری­سازی " پایان نامه دکتری، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، صص 18-56، 1391.
[9] Jang, W.J. Joung, T.Y. “The defense offset valuation model” DISAM Journal, 29(4), pp 55-72, 2007.
[10] Jang, W.J. Ryu, J.Y. “Technology Valuation Model in Defense Offset Trade: Income Approach” PICMET Cape Town, 2008.
[11] Pavri, Z. “Valuation of intellectual property assets: the foundation for risk management and financing” Proceedings of INSIGHT Conference, Toronto, pp.4-7, 1999.
[12] Boer, F.P.”Technology valuation solutions” John Wiley & Sons, pp.50-72, 2004.
[13] Jang, W.J. Lee, C.J. “Defence R&D technology Valuation Model with Income Approach” Technology Management for Global Economic Growth (PICMET), Phuket, pp 3-7, 2010.
[14] Reilly, R.F. Schweihs, R.P. “Valuing Intangible Assets” London: McGraw-Hill, pp.120-160, 1999.
[15] Mousaee, A. Amin Moghadam, A. Ghadirian, A. “Developing model for Commercialization of petrochemical product : Case Study Knowledge intensive Industries in iran” International Journal of Technology Management,6(2), pp168-182, 2007.
[16] Mildred A. H.” Technology Valuation the Market Comparables Method” Technology Management Journal, 3(4), pp.1-5, 2004.
[17] Jang, W.J. “The Application of Real Options Theory in Defense Acquisition Projects” Ph.D. Dissertation, Seoul, National University, 2005.
[18] Lee, J. D. Jang, W. J. Yoo, T. “A model of defense technology valuation” ADD Report, Seoul National University, 2003.
[19] Swearingen, W. Dennis, J. “US Department of Defense technology transfer: the partnership intermediary model” International Journal of Technology Transfer and Commercialization, 8(2/3), pp. 270-285, 2009.
[20]غریبی، جلیل. "شناسایی و رتبه بندی شاخص­های ارزشگذاری تکنولوژی در صنعت خودرو " پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، صص. 15-45، 1387.
[21] موسایی, احمد. امین مقدم، علی. قدیریان، عباسعلی. بندریان, رضا. "ارائه مدلی به منظور قیمت­گذاری دانش فنی محصولات شیمیایی" مجله علمی پژوهشی دانش و توسعه، 5 (3)، صص. 3-8،  1387.
[22] Yan, L. Hong, L. Lucheng, H. “Review on methods of new technology valuationInternational Conference of E-Business and E-Government (ICEE), Guangzhou, pp.1-5, 2010.
[23] Razgaitis, R. “Valuation and Pricing Of Technology-Based Intellectual Property” John Willey & Sons, 2003.
[24] Black, F. Scholes, M. S. “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” Journal of Political Economy, 40(3), pp. 637-659, 1973.
[25] Smith, L. “Valuation of Intellectual Property 2009.
[26] Dray, Martin. Drews, David. “Intellectual Property Valuation Techniques IPimpetric Intellectual Property Consulting, 2004. Available at: http://ipmetrics.net/IPVT.pdf.
[27] حاجی حیدری، نسترن. صاحب، طیبه "ارزش­گذاری دانش فنی اهمیت، رویکرد و شیوه پیشنهادی" تهران، سازمان مدیریت صنعتی، صص. 30-60 ، 1391.
[28] شفیعا، محمدعلی. باباخان، علیرضا. "ارائه مدل هزینه مبنا برای قیمت­گذاری در شرایط فازی با استفاده از نظریه چانه زنی" پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری ایران، تهران، صص. 3-7، 1390.
[29] Pitkhethly, R. “The valuation of patent, A review of patent valuation methods with consideration of option based methods and the potential for further research” Oxford Intellectual Property Research Centre, 1997.
[30] Razgaitis, R.” Early -Stage Technologies: valuation and pricing” John Willey & Sons, 1999.
[31] damodaran, A. “The dark side of valuation: valuing old tech, new tech and new economy companies “ prentice Hall, chapter 11, 2001.
[32] Angelo, R. Domenico, N. Luigi, I. Iacobelli, M. “Technology Valuation for Biotechnology: techniques for valuation of Intellectual Property”, 2006.
[33] Arnold, T. “100 Factor involved in pricing the Technology License” Licensing Law Handbook, New York: Clark Boardman Callaghan, 1988.
[34] Bidault, f. “Technology pricing: from principle to strategy”  London: st martin’s press, 1989.
[35] Feldmanstankey, j. “Principle of private firm valuation”John Wiley & Sons, 2005.
[36] Hua, Y.  Hu, P. “Real option valuation in high-tech firm” Master’s Thesis, Goteborg University, 2000.
[38] هال، جان. "مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک" مترجم: سجاد سیاح، چاپ اول، تهران: رایانه تدبیر پرداز، صص 45-78، 1387.
[39] رستمی، محمد. "مدیریت استراتژیک مالکیت معنوی تکنیکها و شیوه های نوین ارزشگذاری آن"  دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر، تهران، صص 2-6، 1385.
[40] Barone Adesi, G. Whaley, R.E. “Efficient Analytic Approximation of American Option Values” The Journal of Finance, 10 (2), pp. 4-13, 1987.
[41] Frenkel, d. “Introduction to mont carlo methods” Jojn von Neumann institute for computing, 2004.
[42] bapat, a. “How to value startups and emerging  companies” Gothenburdg university, 2004.
[43] kettle, B. “Valuation of internet & technology stocks” Butterworth- Heineman, 2002.
[44] Park, Y. Park, G.” A new method for technology valuation in monetary value: procedure and application” Technovation, 5(4), 389-393, 2002.
[45] Chiu, Y.  Chen, Y. “Using AHP in patent valuation” Journal of Mathematical and Computer Modelling, 11(2), pp.1056-1060, 2007.
[46] Kim, W. “Reverse analytic hierarchy process (AHP) to prioritize emerging IT technologies: A case study in Korea IT industry” African Journal of Business Management, 6 (1), pp 7215-7222, 2012.
[47] Liu, Y.C. Chen, C.S, “A new approach for application of rock mass classification on rock slope stability assessment”  Engineering geology, 22(1), 2007.
[48] Okoli, C. Pawlowski, S.D, “The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications”  Information and Management, 10(2), 2004.
[49] عطائی، محمد. "تصمیم گیری چند معیاره فازی"، دانشگاه صنعتی شاهرود، صص .120-180، 1389.