بررسی و تحلیل تاثیر رفتارهای تیمسازی موفق بر نوآوری سازمانی درک شده کارکنان (مورد مطالعه : اداره کل راه آهن اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

زمانی که برای رسیدن به یک هدف نیاز به تخصص، تجربه و مهارت افراد مختلف باشد، تیمسازی در سازمان شکل میگیرد و با ترکیب واقعیتها و دیدگاههای متفاوت برای ایجاد قابلیتهای جدید، باعث نوآوری در سازمانها میشوند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی و تحلیل تاثیر رفتارهای تیمسازی موفق بر نوآوری سازمانی درک شده توسط کارکنان در راهآهن اصفهان انجام شد. بر اساس مدل این پژوهش، تاثیر رفتارهای تیمسازی موفق در 5 بعد، شامل ابرازنظر، آزمایشکردن، بازتاب، گوشدادن آگاهانه و یکپارچهسازی بر نوآوری سازمانی درک شده توسط افراد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. این پژوهش از نظر جهتگیری، کاربردی، از لحاظ هدف، آزمون فرضیه و از نظر راهبردی از نوع پیمایشی میباشد. دادهها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمعآوری شد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان راهآهن اصفهان به تعداد 538 نفر بودند که از میان آنها 224 نفر با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش جهت آزمون فرضیهها و برازندگی مدل از مدلیابی معادلات ساختاری1 و روش حداقل مربعات جزئی2 استفاده شد. یافتهها نشان دادند که از بین مولفههای تیمسازی موفق فقط بین یکپارچهسازی و نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Analyzing the Impact of Successful Teaming Behaviors on the Perceived Organizational Innovation: A Case Study of Isfahan Railways Administration

نویسندگان [English]

  • Yaghoob Maharati
  • Alireza Khorakian
  • Moslem Fakhri Fakhrabadi
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

When there is a need for different skills, experiences and expertise to achieve an aim, "teaming" will occur in organization, which consequently leads to innovation in organization by generating new capabilities through combination of realities and different viewpoints. The purpose of this study is to investigate and analyze the impacts of successful teaming behaviors on the organizational innovation perceived by the staff in Isfahan Railways Administration, Isfahan, Iran. Based on the research model, the impacts of successful teaming behaviors are analyzed and studied in five dimensions, namely expressing one's thoughts, experimenting, reflecting, intently listening and integrating, on the organizational innovation perceived by the staff. This survey is applied and descriptive in nature and uses a questionnaire as data collection tool. The population of the study consists of 538 employers of Isfahan Railways Administration, among whom a sample of 224 is selected by random sampling method. To test the hypotheses and the fitness of the model, structural equation modeling (SEM) and partial least squares (PLS) methods are used. The findings show that among the components of successful teaming there is a meaningful and positive relationship only between "organizational innovation" and "integrating".

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaming behaviors
  • organizational innovation
  • teamwork
  • innovative teams
  [1] ادموندسون، امی." کار تیمی پویا " ترجمه احمد عیسی خانی، گزیده مدیریت، 13(131)، صص. 56-46، 1391.
[2] Edmondson ،A." Teaming: how organizations learn, innovate, and compete in the knowledge economy" San Francisco: Jossey-Bass, pp.38-59, 2012.
[3]  پنتلند،  الکس." علم جدید ساختن تیم های موفق " ترجمه شیرین ناظرزاده، گزیده مدیریت، 13(131)، صص.34-45، 1391.
[4] راث‌ ول، ویلیام‌ جی‌. و مارکوارد، میشل‌ جی." یادگیری در عمل " (ترجمه: لطف اله همدانی، محمدحسین)، فصلنامه مدیر ساز، 4(3)، صص49-41، 1380.
[5] رئیس دانا، فرخ لقا. " تغییر و اصلاح برنامه درسی با دستاوردهای پژوهشی معلم " پژوهش‌نامه آموزشی (ویژه‌نامه معلم پژوهنده)، شماره115، 1388.
[6] Robertson, K."  Active listening: More than just paying attention " Australian Family Physician, 34(12), pp. 1053-1055, 2005.
[7] Pallikkathayil, J." The effects of modeling and structured role modeling on Listening Skills of college students " Phd thesis, University of Cincinnati, 1987.
[8] Ancona, D.g. Caldwell, D.F." Management issue facing new product teams in high-technology companies” Advances in Industrial and Labor Relations, 4, pp. 199-221, 1987.
[9] هریس، کریس." تشکیل تیم های نوآور، راهبردها و ابزارهای توسعه و یکپارچه‌سازی گروه‌های نوآور و کارآمد" ترجمه بهروز نصر آزادانی هادی کلانی، اصفهان: ارکان دانش، صص. 173-1، 1387.
[10] آرامون، هاجر. صادقی آرانی، زهرا. اردکانی، سعید." تاثیر مهارت‌های کار تیمی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشجویان به تفکیک جنسیت" تحقیقات زنان, 3(1)، صص73-59، 1388.
[11] سلیمانی، نادر." مطالعه شاخص‌های فعالیت تیمی در گروه‌های آموزشی دانشگاه" فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 2(4), صص.74-53، 1387.
[12] انصاری، محمداسماعیل. غضنفری، احمد.  انصاری، شهناز." دیدگاه کارمندان درباره عوامل موثر بر اثربخشی تیم های کاری جراحی در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان" مدیریت سلامت زمستان، 11(34), صص.42-35، 1387.
[13] Ortega, A. Sánchez-Manzanares, M. Gil, F. and Rico, R." Team learning and effectiveness in virtual project teams: the role of beliefs about interpersonal context “Spanish Journal of Psychology, 13(1), pp. 267-276, 2010.
[14] Chalmers, C. “Primary Students' Group Metacognitive processes in a computer supported collaborative learning environment " PhD Thesis, Queensland University of Technology, 2009.
[15] McCarthy, A. Garavan, T. N."  Team Learning and Metacognition: A Neglected Area of HRD Research and Practice " Advances in Developing Human Resources, 10(4), pp. 509- 524, 2008.
[16] Schepers, J.  Jong, A. d. Wetzels, M. and Ruyter, K. d." Psychological safety and social support in groupware adoption: A multi-level assessment in education " Computers & Education, 51(2), pp. 757–775, 2008.
[17] Chang, A. Duck, J. and Bordia, P." Understanding the Multidimensionality of Group Development “Small Group Research, 37(4), pp. 327-350, 2006.
[18] Bossche, P. V. d. Gijselaers, W. H. Segers, M. and Kirschner, P. A. " Social and Cognitive Factors Driving Teamwork in Collaborative Learning Environments: Team Learning Beliefs and Behaviors " The Journal of  Small Group Research, 37 (5), pp. 490-521, 2006.
[19] Adams, A. B. Kayes, D. C. and Kolb, D. A." Experiential learning In Teams " The Journal of Simulation & Gaming, 36(330), pp. 330-354, 2005.
[20] Edmondson, A." Psychological safety and learning behavior in work teams " Administrative Science Quarterly, 44(2), pp. 350-383, 1999.
[21] Beverly, M. K."  Exploration of teamwork in extension: identifying indicators of success using a modified Delphi study " PHD Thesis, Columbus, Ohio: Ohio State University, 2003.
[22] کاظمی، مهدی. کرمانشاه، علی. کرباسفروشان، الیاس." بررسی سازه‌ی کیفیت کار تیمی و اصلاح ابزار اندازه‌گیری تعامل تیم :تحلیل مفهومی و تجربی " فصلنامه علوم مدیریت ایران، 6(21)، صص.46-19، 1390.
[23] West, M. Markiewicz, L." Building Team-Based Working: A Practical Guide to Organizational Transformation" Malden, MA: Blackwell, pp. 28-166, 2004.
[24] Bateman, B. Wilson, C. Bingham, D." Team Effectivness-Development Of An Audit Questionnaire " Journal Of Management Development, 21(3), pp. 215-226, 2002.
[25] Lantz, A. Brav, A. " Job Design For Learning In Work Groups " Journal of Workplace Learning, 19(5), pp. 269-285, 2007.
[26] هانی، پیتر." مجموعه پرسش‌نامه برای مربیان روابط انسانی " ترجمه: علیرضا یوسفی، فریبا جعفری، طاهره چنگیز، چاپ اول، اصفهان: فرهنگ مردم با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، صص.237-212،  1384.
[27] Dorabjee، S. Lumley, C.E. Cartwright, S." Culture, innovation and successful development of new medicines- an exploratory study of the pharmaceutical industry " Leadership & Organization Development Journal, 19(4), pp. 199- 210, 1998.
[28] Lee, J. N. Kim, Y. G." Effect of partnership quality on IS outsourcing success: conceptual framework and empirical validation " Journal of Management information systems, 15(4), pp. 29-61, 1999.
[29] حافظ نیا، محمدرضا." مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی "چاپ هفدهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، صص167، 1389.
[30] Wixom, B.H. and Watson, H.J." A empirical investigation of the factors affecting data warehousing success " MIS Quarterly, 25(1), pp. 17-41, 2001.
[31] Fornell, C. D. F. Larcker, "Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error," Journal of Marketing Research, 18(1), pp. 39-50, 1981.
[32] دواس، دی. ای." پیمایش در تحقیقات اجتماعی " ترجمه: هوشنگ نایبی، چاپ اول، تهران: نشر نی، ص.256، 1376.
[33] Liljander, V. Polsa, P. and Van Riel, A." Modeling consumer responses to an apparel store band: Store image as a risk reducer " journal of  retailing and Consumer Services, 16(4), pp. 281- 290, 2009.
[34] Wen, Wu. S." Linking Bayesian networks and PLS path modeling for causal analysis " Export Systems with Applications, 37(1), pp. 134-139, 2010.