چارچوب مفهومی تحلیل بینسیستمی هولونیک: مطالعه نظری رابطه نظام مالی و نظام نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

هماکنون جریان مطالعههای نظام نوآوری با مساله میزان کاربردی بودن مفهومها و نظریههای این رشته روبروست که ناشی از عدم نظریهپردازیهای دقیق است. اگر چه این رشته در ابتدا با استفاده از رویکرد سیستمی به حل مسالههای خود پرداخت، اما در ادامه از روشهای سیستمی جدید کمتر بهره برد. در این پژوهش ضمن اشاره به دو رویکرد گسترده و محدود در مطالعههای نظام نوآوری، نقاط ضعف هر کدام در مورد تبیین دقیق نوآوری، مورد بررسی قرار میگیرد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه راهکاری برای حل کاستیها در مطالعههای نظام نوآوری با استفاده از رویکرد جدید سیستمها و بحثهای اخیر جامعهشناسی سیستمی است که در قالب چارچوب مفهومی تحلیل بینسیستمی هولونیک پیشنهاد میگردد. روش پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفی است. برای اعتبارسنجی چارچوب مفهومی، با استفاده از رویکرد کلنگر، یکی از موضوعهای مطرح شده در مطالعههای نظام نوآوری یعنی تامین مالی نوآوری با کمک این چارچوب مورد بررسی قرار گرفت تا نقاط قوت تحلیل جدید نسبت به چارچوبهای گذشته مشخص گردد. یافتههای این پژوهش نشان داد که با استفاده از مفهوم کارکرد سیستم برای تعیین مرز سیستم و هولون واسطه، میتوان برداشت دقیقتری از رابطه بین دو نظام مالی و نظام نوآوری ارائه داد، به گونهای که در سیاستگذاریها، خطاهای سیستمی کمتر رخ دهد. بر این اساس برای توسعه کارکردهای نظام نوآوری، باید پوشش نااطمینانی (مانند خدمات بیمهای در نظام مالی) و نهادهای سیاستگذار نظام مالی (مانند بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار) به عنوان بخشهای جدید در مطالعههای این حوزه  مورد بررسی قرار گیرد. لذا این چارچوب مفهومی تحلیل جامعتری نسبت به چارچوبهای قبلی ارائه میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Conceptual Framework for Holonic Inter-System Analysis: A Theoretical Study of the Relationship between Financial and Innovation Systems

نویسندگان [English]

  • Roohallah Aboojafari 1
  • Shaban Elahi 1
  • Adel Paighami 2
  • Kazem Yavari 1
1 Tarbiat Modares University
2 Imam Sadiq University
چکیده [English]

Innovation system studies are facing issues concerning the application of the concepts and theories of the field due to lack of precise theorizing. Innovation system studies used systematic approach to solve its problems, but failed to further benefit from new system approaches. In this paper, we review the weaknesses of two broad and narrow approaches in innovation system studies. The main goal is to provide a solution to resolve the shortcomings of innovation system studies using the new systems approach and recent debates in systems sociology. The solution is proposed as a holonic inter-system analysis conceptual framework. The research methodology is qualitative, and to validate the conceptual framework we use the holistic approach. The holistic approach is one of the issues raised in innovation system to analyze financing innovation in order to show the strengths of the new analysis in contrast to other frameworks. The findings show that by using the concept of function for defining system boundary and mediator holon, we can have a more precise perception of the relationship between financial and innovation systems, which itself results in less system errors in policy-makings. Based on the framework, risk coverage (such as insurance services in financial system) and policy-making authorities in financial system (such as central banks and stock market) should be addressed as a new sector in this field to promote functions of innovation system. This conceptual framework provides a more comprehensive analysis than the previous ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inter-system analysis
  • financial system
  • innovation system
  • holonic analysis
[1] Bush, V.“Science: The Endless Frontier”  National Science Foundation, US Government Printing Office: Washington.1945
[2] Gibbons, M. Limoges, C. Nowotny, H. Schwartzman, S. Scott, P. Trow, M.” The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies” London: Sage publication Ltd, 1994.
[3] Freeman, C.“Technological infrastructure and international competitiveness”. Paper presented to the ad hoc group on Science, Technology and Competitiveness. Organization for Economic Cooperation and Development, Paris,1982
[4] Lundvall, B.A. “Product Innovation and User–producer Interaction” Industrial Development Research Series No. 31, Aalborg University Press, Denmark, 1985.
[5] Lundvall, B.Å. “Innovation System Research - Where it came from and where it might go” Working Paper, Globelics, 2007.
[6] Jensen M.B.” Forms of knowledge and modes of innovation” Research Policy, 36(5), pp. 680-693, 2007.
[7] Edquist, C.” Systems of Innovation: Perspectives and Challenges” in the Oxford Handbook of Innovation, Fagerberg, J. Mowery, D. and Nelson R.R. (eds.), Editors.  Oxford University Press: Oxford. Chapter 7,2005.
[8] Jackson, C. Keys, P. “Towards a system of system methodologies” Journal of Operations Research, 35(6), pp.473–486, 1984.
[9] Schmookler, J.” Invention and Economic Growth” Cambridge: Harvard University Press, 1966.
[10] Mowery, D.C. Rosenberg, N. “The influence of market demand upon innovation: a critical review of some recent empirical studies” Research Policy, 8(2), pp. 102-153.1979.
[11] Sharif, N.”Emergence and development of the National Innovation Systems concept” Research Policy, 35(5), pp. 745-766, 2006.
[12] Nelson, R.R. and S. Winter. “In search of useful theory of innovation” Research Policy, 6(1), pp.36-76, 1977.
[13] Nelson, R. “National Innovation Systems: A Comparative Analysis” New York: Oxford University Press, 1993.
[14] Lundvall, B-Å. “National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning” London: Pinter Publishers, 1992.
[15] Smith, K. “Innovation as a systemic phenomenon: Rethinking the role of policy” Enterprise and Innovation Management Studies, 1(1), pp. 73-102, 2000.
[16] Carlsson, B., Stankiewicz, R.” On the nature, function and composition of technological systems”. Evolutionary Economics, 1(2), pp. 93–118, 1991.
[17] Breschi S, Malerba F. “Sectoral innovation systems: technological regimes, Schumpeterian dynamics, and spatial boundaries”. In: Edquist C, editor. Systems of innovation technologies organizations, and institutions. London: Pinter, pp. 130–56.1997.
[18] Cooke, P. Uranga, M. Etexbarria, G. “Regional innovation systems: institutional and organizational dimension”. Research Policy, 26(4-5), pp.475–491, 1997.
[19] Martin, B.R. “The evolution of science policy and innovation studies” Research Policy, 41 (7), pp. 1219-1239, 2012.
[20] Edquist, C. “Systems of Innovation: Technologies, Institutions, and Organizations” London: Pinter Publishers, 1997.
[21] Smits, R.E.  Kuhlmann, S. Teubal, M.”A System-Evolutionary Approach for Innovation Policy”. In R. Smits, S. Kuhlmann & P. Shapira (Eds.), the Theory and Practice of Innovation Policy: An International Research Handbook, UK: Edward Elgar Publishing Limited, pp. 417-448, 2010.
[22] Chang, Y.C. Chen, M.H.” Comparing approaches to systems of innovation: the knowledge perspective” Technology in Society, 26(1), pp.17-37, 2004.
[23] Jackson, M.” Systems Thinking: Creative Holism for Managers”, John Wiley & Sons, Chichester, 2003.
[24] Kaufmann,  A. Todtling, F. “Science-industry interaction in the process of innovation: the importance of boundary-crossing between systems” Research Policy, 30(5), pp. 791-804, 2001.
[25]  شعبانی،احمد.«تقابل روش‌های کل‌گرایی وفردگرایی درتحلیل مقایسه‌ای مطالعه‌های بین‌رشته‌ای درمقابل نئوکلاسیک سنتی»،فصلنامه مطالعه‌های بین‌رشته‌ای درعلوم انسانی،2(3)،صص. 161-190،.1389
[26] Shapira, Z.  ” i’ve got a theory Paper—Do you?: Conceptual,  empirical, and theoretical contributions to knowledge in the  organizational sciences” Organization Science, 22(5), pp.1312–1321,2011.
[27] نبوی، لطف‌اله. "مبانی منطق و روش‌شناسی" دانشگاه تربیت مدرس، 1389.
[28] نیک‌نشان، شقایق. نوروزی، رضاعلی. نصراصفهانی ، احمدرضا.«تحلیلی بر رویکردهای روایی در پژوهش کیفی»،‌ روش‌شناسی علوم انسانی،16)62(،صص.160-141،1389.
[29] Whetten, D. A. “What constitutes a theoretical contribution?” The Academy of Management Review, 14(4), pp.490–495,1989.
[30] Banathy, B. H. “Designing Social Systems in a Changing World” Plenum Press, 1996.
[31] Luhmann, N."System as Difference" Organization, 13(1), pp.37-57, 2006.
[32]  روشه, گی. "جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز"مترجم: عبدالحسن نیک‌گهر، تهران: موسسه فرهنگی وانتشاراتی تبیان، 1376.
[33] Parsons, T. “On Building Social System Theory: A Personal History” in Talcott Parsons, Social Systems and the Evolution of Action Theory. New York: The Free Press,1977.
[34] Rametsteiner, E. Weiss, G.” Innovation and innovation policy in forestry: Linking innovation process with systems models” Forest Policy and Economics, 8(7), pp. 691-703, 2006.
[35]  هریسون، پل .«نیکلاس لومان و نظریه نظام‌های اجتماعی»، ترجمه‌ یوسف اباذری ، فصلنامه ارغنون،(1)17،1377.
[36]  رضوی، مهدی .«اصول طراحی سیستم‌ها : رویکرد مقابله با پیچیدگی» دانشگاه شهید بهشتی،1382.
[37] Koestler, A. "The Ghost in the Machine"London: Hutchinson &Co, 1967.
[38] هاتفی، محمد علی. “توسعه الگو یکپارچه ریسک پروژه ها با رویکرد طراحی معماری DSS" پایان نامه دکتری، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی صنایع،1386.
[39] Fischer, K. Schillo, M. Siekmann, J. "Holonic Multiagent Systems: The Foundation for the Organization of Multiagent Systems” Proceedings of the First International Conference on Applications of Holonic and Multiagent Systems (HoloMAS'03), 2003.
[40] Galli, R. Teubal, M."Paradigmatic shifts in national innovation systems" In: Edquist, C. (Ed.), Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations. London: Pinter Publishers, pp.342–370.1997.
[41] Rickne, A." New Technology-Based Firms and Industrial Dynamics. Evidence from the Technological System of Biomaterials in Sweden"PhD Thesis, Chalmers University of Technology, Department of Industrial Dynamics, 2000.
[42] Hekkert, M.P. Suurs, R.A.A. Negro, S.O. Smits, R.E.H.M., Kuhlmann, S." Functions of innovation systems: a new approach for analyzing technological change" Technological Forecasting and Social Change, 74(4), pp. 413–432. 2007.
[43] Bergek, A. Jacobsson, S. Carlsson, B. Lindmark, S. Rickne, A." Analyzing the functional dynamics of Technological Innovation Systems: A scheme of analysis" Research Policy, 37(3), pp: 407-429, 2008.
[44] Thakor, A. V. "The Design of Financial System: An Overview" Journal of Banking & Finance, 20, pp. 917-948, 1996.
[45] “The Financial Development report 2011” Insight Report, World Economics forume, pp.1-46, 2011. Avalable at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_FinancialDevelopmentReport_2011.pdf
[46] ابوجعفری، روح‌اله .«تامین مالی کسب و کارهای جدید در نظام‌های رابطه‌مدار و قانون‌مدار»، مجلس و پژوهش، 18)1(، صص. 105-134، 1390.
[47] Levine, R." Finance and Growth: Theory and Evidence" in Philippe Aghion & Steven Durlauf (ed.), 2005. Handbook of Economic Growth, Eedition 1, volume 1, number 1, 2005.
[48] عیسوی، محمود .«ساخت مالی متوازن ساختی مناسب برای نظام مالی کشور» مجله معرفت اقتصادی، 1(1)، صص. 49-82، 1389.
[49] Merton, R. C. “A Functional Perspective of Financial Intermediation”, Financial Management, 24(2), pp. 23-41, 1995.
[50] Levine, R. "Bank-Based or Market-Based Financial Systems: Which isbetter?” Journal of Financial Intermediation, 11(4), pp. 398-428, 2002.
[51] Crockett, A." Per Jacobsson Lecture: What Financial System for the Twenty-First Century?” International Monetary Fund, 2011. Available at: http://www.imf.org/external/pubs/cat//longres.cfm?sk=25075.0
[52] Perez, C."Finance and Technical Change: A Long-term View"African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 3(1). Pp. 10-35, 2011.
[53] Hall, B. h. Lerner, J. "The Financing of R&D and Innovation". In B. H. Hall & N. Rosenberg (Eds.), Handbook of the Economics of Innovation, 2010.
[54] Gualandri, E. Venturelli, V. Braga, F. "Bridging the equity gap for innovative SMEs" Palgrave Macmillan, 2008.
[55] محمدی، مهدی. طباطبائیان، سیدحبیب‌اله. الیاسی، مهدی. روشنی، سعید. «تحلیل الگو شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران، مطالعه موردی بخش نانوفناوری» فصلنامه سیاست علم و فناوری،5(4)، 1392.