طراحی و ارزیابی الگو مفهومی تدوین راهبرد داستانسرایی جهت مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه مدیریت دانش یک مزیت رقابتی مهم برای سازمان و از ابزارهای اساسی در خلق نوآوری است. یکی از راههای رسیدن به موفقیت در مدیریت دانش، استفاده از راهبرد روشن میباشد. در کنار این موضوع استفاده از داستانسرایی به عنوان یک ابزار ساده و تضمین شده جهت پیادهسازی مدیریت دانش پیشنهاد میشود. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مفهومی و راهبردی داستانسرایی جهت مدیریت دانش انجام شد. الگوی ارائه شده در این پژوهش دارای دو مرحله اصلی و 7 گام میباشد. مرحله اول الگو، تنها یک گام دارد و در آن با توجه به عاملهای تاثیرگذار بر انتخاب راهبرد، بهینهترین چشمانداز برای ماموریت و راهبرد سازمانی تعیین میگردد.  مرحله دوم، دارای 6 گام میباشد و در آن با «تحلیل وضع موجود» از نقطه نظر درون و برونسازمانی و با استفاده از «تعیین وضع مطلوب»، « راه حلهایی برای دستیابی به وضعیت بهینه» ارائه میشود و در نهایت با استفاده از «انتخاب راهبرد مناسب» اقدام به «پیادهسازی» و «بهبود مستمر» آن بر اساس بازخورد مینماید. هر کدام از این گامها با توجه به لایههای اصلی مدیریت دانش یعنی افراد، فرآیند و فناوری، بررسی و تنظیم میشوند. الگو پیشنهادی این پژوهش با استفاده از نظرسنجی خبرگان، مورد ارزیابی با 95% اطمینان مورد تایید قرارگرفت. نتایج آزمون فریدمن، نشاندهنده همگن بودن لایههای الگو با 95% اطمینان بود. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Evaluating a Conceptual Strategic Model for Storytelling in Knowledge Management

نویسندگان [English]

  • Saba Sareminia
  • Asghar Moshabaki
  • Vahid Delavari
Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Nowadays, innovation and organizational agilities are competitive advantages and knowledge management (KM) is one of the most important tools for creating competitive advantages, while having clear strategy is a way to succeed in KM. Moreover, storytelling is suggested as a simple and guaranteed tool for KM implementation. Therefore, this study aims to present a conceptual strategic model for storytelling in KM with two main stages and seven steps. The proposed model includes the following stages by concentrating on "people", "process" and "technology": The first stage, "philosophy and theoretical fundamental steps", has one single step of "analyzing organizational mission, vision and strategy", from the point of view of storytelling in KM. In this stage, the optimum organizational mission, vision and strategy are determined based on the effective elements. The second stage, "executive steps", consists of six steps starting with "analyzing status quo" step from intra- and inter-organizational points of view, continuing with "determining desirable status" step to offer "solutions for reaching the optimum status", and ending with "selecting an appropriate strategy" to "implementing" and "constantly improving" it based on feedbacks. Finally, the proposed model is evaluated using experts (in the fields of strategic and knowledge management) survey and verified by 95% certainty. Also, Friedman test shows that layers of the model are homogenous with a certainty of 95%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • storytelling
  • strategic knowledge management
  • strategic conceptual model
  • snowball sampling
[1] افرازه، عباس."مدیریت   دانش (مفاهیم، الگو ها، اندازه گیری و پیاده‌سازی)" چاپ دوم. تهران:   دانشگاه صنعتی امیر کبیر, 1386.
[2] Cacciatori,   E. "Memory objects in project environments: Storing. retrieving and   adapting learning in project-based firms," Research Policy, 37(9), pp.   1591-1601, 2008.
[3] شامی زنجانی، مهدی. فرزانه، نرگس.   "داستان‌سرایی و مدیریت دانش"  مجله مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران،1391.
[4] خدیور، آمنه."تدوین راهبرد   مدیریت دانش در شرکت ایران خودرو"  سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران، 1389.
[5] Beer,   M. Voelpel, S.C. Leibold, M. Tekie, E.B. "Strategic management as   organizational learning: Developing fit and alignment through a disciplined   process," Long Range Planning, 38(5), pp. 445-465, 2005.
[6] Curado,   C. "Perceptions of knowledge management and intellectual capital in the   banking industry," Journal of Knowledge Management, 12(3), pp.141−155,   2008.
[7]  صارمی نیا، صبا.  ستار، مجید. "ارائه الگو مفهومی راهبردک   مدیریت دانش" سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم­ها،  تهران،1391.
[8] Wu,   W.W. Lee, T. "Selecting knowledge management strategies by using the   analytic network process" Expert Systems with Applications, 32(3), pp.   841-847, 2007.
[9] Holsapple,   C. W. Jones, K. "Exploring primary activities of the knowledge   chain," Knowledge and Process Management, 11(3), p. 155−174, 2004.
[10]  عین آبادی، داوود."ارائه   چارچوب و الگوی برای توسعه و همترازی راهبرد مدیریت دانش با راهبرد کسب و کار"   سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران،1389.
[11] Nonaka,   I. "A dynamic theory of organizational knowledge creation,"   Organization Science, 5(1), pp. 14-37, 1994.
[12] Friedman,   R. Prusak, L. "On heuristics,narrative and knowledge management"   Technovation, 28 (12), pp. 812-817, 2008.
[13] Gorman,   K.D. Gillespie, C. "The mythological power of hospitality leaders? A   hermeneutical investigation of their reliance on storytelling,"   International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(5), pp.   659-680, 2010.
[14] B   Benjamin, "The case study: storytelling in the industrial age and   beyond," On The Horizon, vol. 14, no. 4, pp. 159-164, 2006.
[15] Arora,   P. Owens, D. Khazanchi, D. "A pattern- based tool for knowledge   management in virtual projects," The IUP Journal of Knowledge   Management, 8(3), pp. 60-64, 2010.
[16] Constantinides,   P. Barrett , M. "A narrative networks approach to understanding   coordination practices in emergency response" Information and   Organization, 22(4), pp. 273-294, 2012.
[17] Nielsen,   L. Madsen, S. "Using storytelling to reflect on IT projects,"   Journal of Information Technology Theory and Application, 7(4), pp. 35-47,   2006.
[18] Swantz,   B. "The effect of storytelling : interest and understanding in fourth   grade social studies classroom" action research project, Iowa: Graceland   University, 2004.
[19] Denning,   S. "Effective storytelling: strategic Business narrative   techniques" Strategy & Leadership, 34(1), pp. 42-48, 2006.
[20] Srinivasan,   R. "Knowledge architectures for cultural narratives," Journal of   Knowledge Management, 8(4), pp. 65-74, 2004.
[21] Long,   D.W.D.  Davenport, T. "Better   practices for retaining organizational knowledge: lessons from the leading   edge" Employment Realation today, 30(3), pp.51-63, 2003.
[22] Sole,   D. Wilson, D. G. "Storytelling in organizations: the power and traps of   using to share knowledge in organizations" Harvard Graduate School of   Education, pp.1-12, 2002.
[23] Sax,   B. "Storytelling and the “information overload"," On The   Horizon, 14(4), pp. 165-170, 2006.
[24] Wang,   W.M. Cheung, C. F. "A narrative-based reasoning with applications in   decision support for social service organizations" Expert Systems with   Applications, 38(4), pp. 3336-3345, 2011.
[25] Champagnat,   R. Delmas, G. Augeraud, M. " A storytelling model for educational games:   Hero's interactive journey" International Journal of Technology   Enhanced Learning, 2(1/2), pp.4-20, 2010.
[26] Sturm,   B.W. "Storytelling Models," Journal of American Folklore, 113(449),   pp. 287-304, 2000.
[27] Campbell, B. "The Legend of the   Destruction of Kash," pp. 153-154, 1969.
[28] D Ramanujan, "What Happens When   You Really Listen," pp. 56-65, 1991.
[29]  حسن زاده کریم آباد, علیرضا"شاخص های   تعیین اولویت در برنامه‌ریزی راهبردک سیستم های اطلاعاتی" مرکز تحقیقات   کامپیوتری علوم اسلامی -مدرس, vol. 5, no. 1, 1380.
[30] Donoghue, L.P. Harris, J.G. Weitzman,   B.A. "Knowledge Management Strategies that Create Value" Accenture   Analysis, 1(1),pp.48-53, 1999.
[31]Grundstein,M.   "Assessing the Enterprise’s Knowledge Management Maturity Level," International   Journal of Knowledge and Learning, 4(5), pp. 415-426, 2008.
[32] Kamhawi,   E.M."The three tiers architecture of knowledge flow and management   activities" Information and Organization, 20(3-4), pp. 169–186, 2010.