تحلیل نقش فن‌بازار در ایجاد و تقویت نوآوری در سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 دانشگاه علم و صنعت

چکیده

اهمیت روزافزون فناوری باعث شده است تا سازوکارهای مختلفی در جهت توسعه، تبادل، اشاعه و بهکارگیری آن مطرح شود. فنبازار یکی از مهمترین این سازوکارها محسوب میشود که در سالهای اخیر در کشور ما توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. هدف مقالة حاضر، بررسی این نکته است که نهادهای واسطه به ویژه فنبازار چگونه باعث ارتقاء نوآوری در سازمان خواهند شد. برای دستیابی به این هدف، از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. برای این منظور، با استفاده از کارکردهای فنبازار و شاخصهای مرتبط با سه بعد محرکها، ظرفیتها و عملکرد نوآوری به بررسی این رابطه پرداخته شده است. فرآیند پردازش الگو با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی در نرم افزار SmartPLS صورت گرفته و با استفاده از ابزار پرسشنامه، نظرات تعدادی از خبرگان حوزة مدیریت فناوری به عنوان ورودی نرم افزار جهت تحلیل روابط بهکارگرفته شده است. نتایج پردازش الگو نشان میدهد فنبازار با کارکردهای تعریف شده، تأثیر مستقیم بر عملکرد نوآوری ندارد و تاثیرگذاری عمدة آن برمحرکها و ظرفیتهای نوآوری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Role of Techno-Market in Creating and Strengthening Innovation in Organizations

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad Kamali 1
  • Masoud Mohammadpour 2
1
2 University of Science and Technology
چکیده [English]

The increasing importance of technology has lead to the introduction of different mechanisms for its development, transfer, diffusion and deployment. Techno-market is one of the most important mechanisms in our country, which has attracted considerable attention in recent years. This article tries to explain how mediating institutions such as techno-market can promote innovation in organizations, and uses structural equations modeling (SEM). To do so, we first review the techno-market mechanisms and the indicators related to innovation performance, innovation stimuli and innovation capacity. Model processing is done using partial least squares (PLS) approach in the SmartPLS software. By means of a questionnaire, the opinions of experts in the field of technology management are extracted as the input to analyze the relationships. The results of the model processing indicate that techno-market with the defined functions has no direct effects on innovation performance and its major impact is on innovation stimuli and innovation capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation
  • techno-market
  • innovation performance
  • innovation stimuli
  • innovation capacity
  • structural equations modeling (SEM)
[1] Prajogo, Daniel L . and Ahmed, Pervaiz K."Relationships between innovationstimulus innovation capacity and innovation performance" R&D Management, 36(5),  pp. 499 - 516, 2006.
[2] Cooper, R G. "Winning at New Products- Accelerating the Process from Idea to Lauch" Addison-Wesley Publishing Company, pp. 273-290, 1993.
[3] Roberts, K.  "What strategic investments should you make during a recession to gain competitive advantage"  Strategy and Leadership, pp. 31-39, 2003.
[4] Morel, L. andBoly, V "New Product Development Process (NPDP); updating the identification stage Practices" International Journal of Product Development, 3(2), pp. 232- 251,
[5] علائی طباطبائی، سید احمدرضا. "چالش های شکل­گیری فن‌بازار در کشور" نشریه پارک علم و فناوری پردیس، صص. 13-18، 1387.
[6] طبائیان، سید کمال. بوشهری، علیرضا. " پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب نظام ملی نوآوری؛ مطالعه موردی فن‌بازار" نشریه صنعت و دانشگاه، 1388.
[7]  صمدی، سعید. کلاهدوزان، امین. حسینی، سیدرضا. "فن‌بازار، جایگاه و کارکرد آن در نظام صنعتی و فناورانه" رشد فناوری، صص. 58-65، 1385.
[8]  خداد حسینی، سید حمید. سهرابی، روح الله. "طراحی مدل پیشنهادی فنبازار (مرکز مبادلات و معاملات تکنولوژی) در سطح ملی در ایران"  اندیشکده آصف، 1382.
[9] Schumpeter, J.A."Theoric derwirtscha ftilichen Entwickelung" Leipzig: Duncker&Hamboldt, 1926.
[10] North, D.C. Walls, J.J."Integrating instutional change and technical change in Economic History: A Transaction Cost Approach"A Wiley-Interscience publication Journal of instutional and theoretical Economies, 150(4), pp. 609- 624, 1994.
[11] Kanter, R.M. "The Change Masters: Innovations For Productivity In The American Corporation" University of Illinois, Illinois,  2003.
[12] Cameron, K.S. Quinn, R.E."Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework" John Wiley&Sons,New Jeresy, 2005.
[13] Beal, M.R."Competitive Effectively; Environmental Scanning, Competitive Strategy, and Organizational Performance in small Manufacturing Firms"  Journal of small Bussiness Management, 38(1) , pp. 42- 47, 2000.
[14] Krishnan, A.H."Supplier selection practice among Small firms in the United states: Pharmactual industries" Reaearch policy,  pp. 287- 321, 2001.
[15] Claver, E. "Organizational culture for innovation and new technological behavior" The Journal of High Technology Management Research, 9(1),  pp. 55- 68, 1998.
[16] Silva, M. Raposo, M. Ferrao, M."SME innovative capacity, Competitive advantage and performance in Traditional industrial region of Portugal" Journal of technology management and innovation, 4(4), pp, 53-68, 2009.
[17]   صنوبر، ناصر. سلمانی، بهزاد. تجویدی، مینا. "تاثیر محرک­های نوآوری بر ظرفیت­های نوآوری شرکت­های دانش­بنیان" سیاست علم و فناوری، صص. 91-106، 1390.
[18] Lim, K. "The Relationship between research and innovation in the semiconductor and pharmaceutical industries" Research Policy, pp. 287-321, 2004.
[19]  Montes, F.J. Moreno, R.A. Fernandez, M.L. "Assessing the Organizational Climate and Contractual Relationship for Perceptions of Support for Innovation" International Journal Manpower, 25(2), pp. 167-180, 2004.
[20] Tidd, J. Bessant, J. Pavitt, k. "Managing Innovation: Integrating Technological, Market, and Organizational Change" John Wiley&Sons, Chichester, 1997.
[21] Tidd, J. Bessant, J. K, Pavitt. "Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change"  John Wiley&Sons, Chichester,  2005.
[22]  خدادادحسینی، سید حمید. سهرابی، روح الله. "طراحی مدل پیشنهادی فنبازار (مرکز مبادلات و معاملات فناوری) در سطح ملی در ایران" اندیشکده آصف، اندیشه مدیریت، صص.225-256، 1382.
[23]   گرگین، سعید. "درآمدی بر فن‌بازار، رویکردی نو بر انتقال فناوری"  فصلنامه طیف برق، صص. 70 -73، 1386.
[24]   علائی طباطبائی، سید احمدرضا. "چالش­های شکل­گیری فن‌بازار در کشور" نشریه پارک علم و فناوری پردیس، صص. 13-18، 1387.
[25] Cooke, P. " Regional innovation, entrepreneurshipand talent systems" international journal of entrepreneurship and innovation management ,7, pp. 53- 68, 2007.
[26] Koc, T. Ceylan, C."Factors impacting the innovative capacity in large scale companies" Technovation, 27(3),  pp. 105 - 114, 2007.
[27] Koc, T. "Organizational Determinants of Innovation Capacity in Software Companies" Computers&Industrial Engineering, 53(3), pp. 373- 385, 2007.
[28]   آراستی، محمدرضا.  کرمی پور، آزیتا.  قریشی، بابک. " شناسایی عوامل موثر بر ظرفیت نوآوری بنگاههای اقتصادی:مطالعه موردی شرکت های اتوماسیون صنعتی ایران" فصلنامه علوم مدیریت ایران، صص. 1-30، 1388.
[29] Klein, K.J.  Sorra, J.S. "The challenge of innovation implementation" Academy of Managment Review, 21(4),  pp. 1055 - 1080, 1996.
[30]  احمدی، پرویز.  نصیری واحد، ناهید. "طراحی و تبیین عوامل مؤثر برنوآوری سازمانی گروه ایران ترانسفو" پژوهش­های مدیریت،  صص. 155-178، 1386. 
[31] Heygate, R. "Why are we bungling process innovation"  The McKinsey Quarterly, 2, pp. 130 - 139, 1996.
[32]  Koc, T. and Ceylan, C. "Factors impacting the innovative capacity in large scale companies" Technovation, 27(3),  pp. 105 - 114, 2007.
[33] Zhuang, L. Williamson, D. Carter, M. "Innovate or liquidate — are all organizations convinced? A two-phased study into the innovation process" Management Decision, 37(1), pp. 57- 71, 1999.
[34] Koc, T. "Organizational Determinants of Innovation Capacity in Software Companies" Computers&Industrial Engineering, 53(3), pp. 373- 385, 2007.
[35]   خاکی, غلامرضا. "روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی" انتشارات بازتاب، تهران ، 1382.
[36] Cronbach, L.J."Coefficient alpha and the internal structure of tests" Psychometrika, 16(3), pp. 297 - 334, 1951.
[37] Fornell, C. Larcker, D F. "Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error " Journal of marketing Research, 18(1), pp. 39-50, 1981.
[38] Chin, W W. "The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling"  Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum Associates, 1998.
[39] Gefen, D. D.  and Straub, A."Practical guide to factorial validity using PLS-Graph: Tutrial and annotated example" Communications of the AIS, pp. 91- 106, 2005.
[40] Werts, C. E. Linn, R. L. Joreskog, K. G."interclass reliability estimates: Testing structural assumptions"  Educational and Psychological measurement, 34(1),  pp. 25-33, 1974.
[41] Hoffman, K. "Small firms, R&D, technology and innovation in the UK: a literature review" Technovation, 18(1),  pp. 39-55, 1998.