طراحی سیستم تصمیم گیری جهت اولویت بندی فناوری های مناسب مدیریت دانش در شرکت های بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه الزهرا

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

امروزه مدیریت دانش به عنوان یکی از عناصر کلیدی سازمانها برای کسب مزیت رقابتی محسوب میشود و یکی از مهمترین ابعاد آن فناوری اطلاعات میباشد. با توجه به رشد روز افزون فناوری اطلاعات و نیاز شرکتهای بیمه به استفاده از فناوری برای مدیریت دانش سازمانی، مساله انتخاب فناوری مناسب در فرآیندهای مدیریت دانش از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این مقاله با استفاده از معیارهای شناسایی شده از ادبیات موضوع و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، فناوریهای هر مرحله از فرآیندهای مدیریت دانش در شرکتهای  بیمه ایران، ملت، البرز و سینا با استفاده از نرمافزار Expert Choiceبا یکدیگر مقایسه شدند. دادههای مورد نیاز پژوهش، با استفاده از دو پرسشنامهها جمعآوری شد. پرسشنامهها اول برای تعیین معناداری معیارهای انتخاب و فناوریهای هر یک از فرآیندهای مدیریت دانش و پرسشنامهها دوم برای اولویتبندی و تعیین وزن شاخصها مورد استفاده قرار گرفت.  نتیجههای حاصل از مقایسه فناوریهای مدیریت دانش براساس 12 معیار انتخاب شده، نشان میدهد که فناوری پایگاه دانش در فرآیند کسب دانش، فناوری نظامهای آموزشی در فرآیند تسهیم دانش، فناوری نقشه دانش در فرآیند سازماندهی دانش و در نهایت فناوری نظام برنامهریزی منابع سازمان در فرآیند کاربرد دانش در شرکتهای بیمه دارای بیشترین اولویت بودهاند. در پایان این مقاله، نرمافزار تصمیمگیری طراحی شده جهت کمک به کارکنان شرکتهای بیمه در انتخاب فناوری مناسب برای هر یک از فرآیندهای مدیریت دانش تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Decision-Making System to Prioritize Appropriate Knowledge Management Technologies in Insurance Companies

نویسندگان [English]

  • Elham Fallah 1
  • Alireza Hasan Zade 1
  • Ameneh Khadivar 2
  • Behnam Molavi 3
1 Tarbiat Modares University
2 Alzahra University
3 Islamic Azad University
چکیده [English]

Nowadays knowledge management is an important element of organizations to gain competitive advantage, and one of the most important aspects of which is information technology. Due to the increasing growth in information technology field, insurance companies require an appropriate technology for knowledge management in their organizations. That is why choosing the right technology in knowledge management process is important. In this paper, by using criteria from the literature and using the analytic hierarchy process (AHP), the technologies of each stage of knowledge management of 4 Iranian insurance companies are compared with each other with the help of the Expert Choice software. The data needed for the study is gathered by two questionnaires, the first one aiming to determine the meaningfulness of the selection criteria and technologies of each KM processes, and the second to determine and prioritize the weight of the criteria. The results of the comparison of knowledge management technologies based on the 12 criteria demonstrate that knowledge-base technology in the knowledge acquisition process, technology education systems in the knowledge-sharing process, knowledge map technology in the knowledge organizing process, and enterprise resource planning system technology in the knowledge application process of the insurance companies have the highest priorities. Finally, the "decision-making software" designed to help the employees of the insurance companies select an appropriate technology for each stage of knowledge management by using the C# programming language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • appropriate technology selection
  • AHP
  • insurance companies
[1] Scmaltz, Robert. “Information technology support for knowledge menegement in cooperations” Institute of information system, 2008.
[2] Lindvall, M. Rus, I. and Sinha, S. “Technology support for knowledge management” Advances in Learning Software Organizations, 2640, pp. 94-103, 2003.
[3] Smut, hunil. ”key characterics in selecting software tools for knowledge management” school of computing, 11th International Conference on Enterprise Information Systems, ICEIS 2009.
[4] Houseman, Oliver. ”a methodology for the selection of newtechnologies in aviation industry” decision engineering report series, 2004.
[5] آزادی احمدآبادی، قاسم. و آاحمدآ، اکرم. "فناوری اطلاعات در مدیریت دانش کاربرد ها و   تاثیرات" مجله تدبیر، 111، ص 4، 1388.
[6]  افزاره، عباس. "مدیریت دانش ضمنی و آشکار و فناوری اطلاعات" دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1390.
[7]  رادینگ، آلن." مدیریت دانش : موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات" ترجمه محمدحسین  لطیفی، چاپاول،تهران،  انتشارات سمت،1383.
[8] Ray, loye. “Requirement for knowledge management: business drivinginformation technology” Journal of knowledge management, 12, 2008.
[9]  اخگر، بابک، و جهانیان، خشایار. "قطب نمای مدیریت دانش  )گام به گام راهنمای عملی مدیریت  دانش)" ناشر تهران ، گلچین علم،1389.
[10]  Liao, S. H. “Knowledge management technologies and applications—literature review from 1995 to 2002”  Expert systems with applications, 25(2), pp. 155-164, 2003.
[11] Yates, D. and Paquette, S. “Emergency knowledge management and social media technologies: A case study of the 2010 Haitian earthquake” International Journal of Information Management, 31(1), pp. 6-13, 2011.
[12] امانتی ، فلورا. " مدیریت دانش و فناوری اطلاعات"  پیام ارتباطات،25، 1381.
[13]  چیت سازیان، علیرضا. " مدیریت دانش و سرمایه های انسانی"  ماهنامه تدبیر ، 177، 1385.
[14] Marwick, A. D. “Knowledge management technology” IBM systems journal, 40(4), pp. 814-830, 2001.
[15] آراسته، عبدالله."فناوری مدیریت دانش" مجله تدبیر، شماره911، 1388.
[16] Nor’ashikin, Ali. And Alexei, Tretiakov. ”The use of information technologies for knowledge sharing by secondary healthcare organization in New Zealand” Department of Management, Massey University, Palmerston. 2012.
[17] Anderson, K. “from Information Technology to Knowledge Technology: Taking the User into Consideration” journal of knowledge management, 2(2), 2005.
[18] Fowler, A. “The role of AI-based technology in support of the knowledge management value activity cycle” The Journal of Strategic Information Systems, 9(2), pp.107-128, 2000.
[19] Tyndale, P. “A taxonomy of knowledge management software tools: origins and applications” Evaluation and program planning, 25(2), pp. 183-190, 2002.
[20] Tseng, S. M. “The effects of information technology on knowledge management systems” Expert systems with applications, 35(1), pp. 150-160, 2008.
[21] Sher, P. J. and Lee, V. C. “Information technology as a facilitator for enhancing dynamic capabilities through knowledge management” Information & Management, 41(8), pp. 933-945, 2004.
[22]  یعقوبی، نورمحمد. و کوچکزاده، رقیه. " پشتیبانی فناوری اطلاعات از مدیریت دانش" فصلنامه مدیریت صنعتی، 41(7)، 1390.
[23] ساعتی، توماس. " تصمیم گیری برای مدیریان" مترجم: توفیق، علی اصغر، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تهران، 1377.
[24] آذر، عادل. و رجب زاده، علی. "تصمیم گیری کاربردی" نشر نگاه دانش، ۱۳۸۱.