بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد نوآورانه: با تأکید بر نقش میانجی انتقال دانش (مطالعه موردی شرکت های دانش بنیان ایرانی فعال در حوزۀ فناوری اطلاعات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه یکی از عوامل کلیدی بقاء سازمانهای دانشبنیان ارتقاء پیوستة عملکرد نوآورانه سازمان میباشد. در این سازمانها نوآوری در عملکرد، سبب حفظ مزیت رقابتی و رشد و توسعة سازمانی میگردد. از سوی دیگر، خلق عملکرد نوآورانه مستلزم برقراری ارتباطات اثر بخش و پایدار با کلیة ذینفعان و محیط عمومی سازمان است. سرمایة اجتماعی، شکلی از سرمایه است که سبب تسهیل دسترسی به اطلاعات و منابع حیاتی به منظور ارتقاء عملکرد و استفادة مناسب از فرصتهای محیطی میگردد. پژوهش حاضر بهدنبال طراحی چارچوبی نظاممند در خصوص مفاهیم سرمایة اجتماعی، نقش میانجیگری انتقال دانش و عملکرد نوآورانه در ارتباط با هم و در شرکتهای دانشبنیان ایرانی میباشد و از این طریق سعی دارد اقدام به گسترش مرزهای دانش موجود در این حوزه نماید. این تحقیق از نوع کاربردی با ماهیت پیمایشی است. دادههای مورد نیاز برای این تحقیق توسط نمونهگیری تصادفی از شرکتهای دانشبنیان فعّال در زمینة فناوری اطلاعات در کشور ایران و بهوسیلة ابزار پرسشنامه جمعآوری شده است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس1 برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده گردیده است. نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که سرمایة اجتماعی و انتقال دانش بر عملکرد نوآورانة شرکتهای دانشبنیان ایرانی موثرند. همچنین نقش میانجیگری انتقال دانش در اثرگذاری سرمایة اجتماعی بر عملکرد نوآورانة شرکتهای دانشبنیان ایرانی نیز مورد تأیید قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impacts of Social Capital on Innovation Performance with an Emphasis on the Mediatory Role of Knowledge Transfer: A Case Study of Iranian IT Knowledge-based Firms

نویسندگان [English]

  • Hamed Dehghanan
  • Ata ollah Hrandi
Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Nowadays, innovational performance is one of the key factors of knowledge-based organizations survival. Innovation in performance leads organizations to maintain competitive advantage and organizational development. Creating an innovational performance needs effective and sustainable communications with all stakeholders and public environment in organization. Social capital is a kind of capital that facilitates the access to information and vital resources in order to improve environmental performance, while takes advantage of environmental opportunities. This study seeks to develop a systematic framework concerning social capital, the mediatory role of knowledge transfer and innovational performance in Iranian knowledge-based organizations, and tries to push the frontiers of knowledge in this area. This study is an applied research of survey type. The data is gathered through random sampling method from information technology knowledge-based organizations in Iran by means of a questionnaire. Structural equation modeling is used here to analyze the data by the help of SmartPLS software. The results indicate that social capital and knowledge transfer have impacts on the innovational performance of Iranian knowledge-based organizations. In addition, the mediatory role of knowledge transfer in increasing the effectiveness of social capital and innovational performance of Iranian knowledge-base organizations is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • knowledge transfer
  • innovation performance
  • information technology
  • structural equation modeling
Alguezaui, S., & Filieri, R. (2010). Investigating the role of social capital in innovation: sparse versus dense
e network. Journal of Knowledge Management, 14(6), 891-909.
Andersen, S., & Hanstad, D. (2013). Knowledge development and transfer in a mindful project-organization. International Journal of Managing Projects in Business, 6(2), 236-250.
Chen, J., & Lovvorn, A. (2011). The speed of knowledge transfer within multinational enterprises: the role of social capital. International Journal of Commerce and Management, 21(1), 46-62.
Clopton, A. (2011). Social capital and team performance. Team Performance Management, 17(7/8), 369-381.
Haenlein, M., & Kaplan, A. M. (2004). A Beginner’s Guide to Partial Least Squares Analysis. Understanding statistics, 3(4), 283–297.
Johnson, S., Schnatterly, K., & Hill, A. (2013). Board Composition Beyond Independence: Social Capital, Human Capital, and Demographics. Journal of Management, 39(1), 232-262.
Liljander, V., Polsa, P., & van R, A. (2009). Modelling consumer responses to an apparel store brand: Store image as a risk reducer. Journal of Retailing and Consumer Services, 16(3), 281–290.
Martınez, R., Jand, F., & Ruiz-Palomino, P. (2012). Knowledge acquisition’s ediation of social capital-firm innovation. Journal of Knowledge Management, 16(1), 61-76.
Maurer, I., Bartsch, V., & Ebers, M. (2011). The Value of Intra-organizational Social Capital: How it Fosters Knowledge Transfer, Innovation Performance, and Growth. Organization Studies, 32(2), 157-185.
Petrou, A., & Daskalopoulou, I. (2013). Social capital and innovation in the services sector. European Journal of Innovation Management, 16(1), 50-69.
Taylor, M. (2011). Building Social Capital Through Rhetoric and Public Relations. Management Communication Quarterly, 25(3), 436-454.
Totterman, H., & Sten, J. (2005). Start-ups : Business Incubation and Social Capital. International Small Business Journal, 23(5), 487-511.
Turkina, E., Thi, M., & Thai, T. (2013). Social capital, networks, trust and immigrant entrepreneurship: a cross-country analysis. Journal of Enterprising Communities, 7(2), 108-124.
Wen, W. (2010). Linking Bayesian networks and PLS path modeling for causal analysis. Expert Systems with Applications, 37, 134–139.
Waster, D., & Jeorg, P. R. (2013). Information processing and strategic decision-making in small and medium-sized enterprises: The role of human and social capital in attaining decision effectiveness. International Small Business Journa l, 31(2), 192-216.
Wei, J., Zheng, W., & Zhang, M. (2011). Social capital and knowledge transfer: A multi-level analysis. human relations, 64(11), 1401-1423.
Wickramasinghe, V., & Weliwitigoda, P. (2011). Benefits gained from dimensions of social capital: a study of software developers in Sri Lanka. Information Technology & People, 24(4), 393-413.
Yang, J., Alejandro, T., & Boles, J. (2011). The role of social capital and knowledge transfer in selling center performance. Journal of Business & Industrial Marketing, 26(3), 152-161.
Zhang, Y. (2009). A Study of Corporate Reputation’s Influence on Customer Loyalty Based on PLS-SEM Model. International Business Research, 2(3), 28-35.