دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، خرداد 1393، صفحه 1-146 
بررسی عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه خوشه بالگرد کشور

صفحه 23-45

ابوالفضل کزازی؛ سیدحبیبالله طباطبائیان؛ مقصود امیری؛ مهدی شیرازی شایسته