عوامل مؤثر در ایجاد توانمندیهای نوآوری (مطالعه موردی یک مرکز پژوهشی صنعت هوایی در ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت فناوری

2 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

ضرورت نوآوری و بهویژه نوآوری فناورانه برای رقابت در عرصههای داخلی و جهانی از یک سو و اهمیت توسعة فناوریهای صنعت هوایی، بهعنوان یکی از حوزههای فناوریهای پیشرفته از سوی دیگر، شناسایی عوامل و بسترهای لازم برای ایجاد توانمندیهای نوآوری در این صنعت را به فرآیندی راهبردی تبدیل نموده است. در پژوهش حاضر، سعی شده است تا ضمن شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر در ایجاد و تقویت توانمندیهای نوآوری، میزان اثرگذاری این عوامل بر انواع  نوآوریهای محققشده در یکی از مراکز پژوهشی صنایع هوایی ایران بررسی و راهکارهایی بهمنظور تقویت این توانمندیها پیشنهاد گردد. بدین منظور، ابتدا از طریق مطالعات کتابخانهای، عوامل مؤثر در نوآوری و توانمندیهای نوآوری، شناسایی و در قالب چهار گروه اصلی دستهبندی گردید. در گام بعدی از طریق توزیع پرسشنامة طراحیشده، وضعیت متغیرهای پژوهش مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل دادهها به کمک آزمونهای همبستگی، فریدمن و رگرسیون نشان داد که در مرکز مورد مطالعه، همکاریها و تعاملات شبکهای بیشترین اثر مثبت را بر توانمندیهای نوآوری داشته و اولویت اثرگذاری سایرعوامل بهترتیب، تلاشهای فناورانه، ویژگیهای مدیریتی و ویژگیهای نیروی انسانی بوده است. همچنین اولویت نوآوری-های محققشده (بهعنوان نتایج توانمندی در نوآوری)، به ترتیب شامل نوآوری محصول، نوآوری سازمانی و نوآوری فرآیند تعیین گردید. در این میان، مؤثرترین عامل در ایجاد نوآوری در محصول، تلاشهای فناورانه و مؤثرترین عامل در ایجاد نوآوری در فرآیندها و نوآوری سازمانی، ویژگیهای مدیریتی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors in Creating Innovation Capabilities: A Case Study of an Iranian Aviation Industrial-Research Center

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Hashemzadeh 1
  • Hojjat-ollah Hajihosseini 2
  • Reza Radfar 3
  • Keramat Malekzadeh 4
1 Islamic Azad University
2 Iran Research Organization for Sience and Technology
3 Islamic Azad University
4 Malekashtar University of Technology
چکیده [English]

The need for technological Innovation and the importance of developing advanced technologies, such as aviation industry technologies, have made the identification of necessary factors and contexts for the creation of innovation capabilities a strategic process. In this study, effective factors in creating and enhancing innovation capabilities are identified and ranked, their influences on different innovations achieved in a research centers in Iran's aviation industry are investigated, and some solutions are suggested to enhance these capabilities. First, through library studies, the effective factors in innovation and innovation capabilities are identified and classified into four main groups. Next, data is collected by the designed questionnaire and analyzed by correlation, Friedman and regression tests, which indicate that the network cooperation and interaction have the greatest positive effects on innovation capabilities in the research center. Other important influencing factors are technological efforts, managerial features and the characteristics of human resources. Also, the priorities of the achieved innovations (as the results of innovation capabilities), in order of importance, include product innovation, organizational innovation and process innovation. Moreover, technological efforts is identified as the most important factor in the creation of product innovation, while managerial features is considered as the most important factor in organizational and process innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation
  • innovation capability
  • technology
  • aviation industry
Adler, P. S., & Shenbar, A. (1990). Adapting your technological base: the organizational challenge. Sloan Management Review, 32(1), 25–37.
Assink, M. (2006). Inhibitors of disruptive innovation capability: a conceptual model. European Journal of Innovation Management, 9(2), 215-233.
Baranano, A. (2005). Gestão da inovação tecnológica: estudo de cinco pmes portuguesas. Revista Brasileira de Inovação, 4(1), 57–96.
Christiansen, J. (2000). Building the Innovative Organization. Basingstoke: MacMillan Press Ltd.
De Jong, J., & Brouwer, E. (1999). Strategic Study: Determinants of the innovative ability of SMEs Literature review. Zoetermeer: EIM.
Dosi, G. (1988). Sources, Procedures, and Microeconomic Effects of Innovation. Journal of Economic Literature, 26(6), 1120–1171.
Duggan, R. (1998). The Management of Innovation: A UK Perspective. London: DTI.
Francis, D. (2000). Assessing and improving innovation capabilities in organizations. Brighton: University of Brighton.
Freeman, C., & Soete, L. (1997). The economics of industrial innovation. London: Pinter.
Gosselink, F. (1996). Innovatiemanagement, een beschouwing over innovatie slagkracht in bedrijven. Delft: Eburon.
Hamel, G. (2006). The Why, What, and How of Management Innovation. Harvard Business Review, 84(2).
Hii, J., & Neely, A. (2000). International Annual Euroma Conference. International Annual Euroma Conference. Ghent.
Humphreys, P., McAdam, R., & Leckey, J. (2005). Lognitudinal evaluation of innovation implementation in SMEs. European Journal of Innovation Management, 8(3), 283-304.
Knowledge management in agile innovative organisations. (1999). Journal of Knowledge Management, 3(1), 6-17.
Koen, P., & Kleinschmidt, E. (2009). FEI-SPI Survey. Retrieved from http://howe.stevens.edu/research/researchcenters/corporate entrepreneurship/fei-spi-survey/
Kumar, S., & Phrommathed, P. (2005). New Product Development: An Empirical Study of the Effects ofInnovation Strategy, Organizational Learning, and Market Conditions. Cambridge: Springer.
Lawson, B., & Samson, D. (2001). Developing innovation capabilities: A dynamic capability approach. International Journal of Innovation Management, 5(3), 377-400.
Lemon, M., & Sahota, P. S. (2004). Organizational culture as a knowledge repository for increased innovative capacity. Technovation, 24(6), 483–498.
Li, J., & Kozhikode, R. (2009). Developing new innovation models: Shifts in the innovation landscapes in emerging economies and implications for global R&D management. Journal of International Management, special issue on Emerging CEO Agenda, 12(2), 42-53.
Maximiano, A. C. (2002). Teoria geral da administração: da escola científica à cometitividade na economia globalizada. 2 ed. São Paulo. Atlas.
Molina-Palma, M. A. (2004). A capacidade de inovação como formadora de valor: análise dos vetores de valor em empresas brasileiras de biotecnologia. Tese (Doutorado) – Faculdade de Economia,Administração e Contabilidade. São Paulo: Universidade de São Paulo.
Muller, A., Välikangas, L., & Merlyn, P. (2005). Metrics for innovation: guidelines for developing a customized suite of innovation metrics. Strategy & Leadership, 33(1), 37 - 45.
OECD . (2005). Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data – Oslo Manual. Paris.
OECD. (1997). Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data – Oslo Manual. Paris.
Roberts, E., & Fushfield, A. (1981). Staffing the innovative technology-based organization. Sloan Management Review, 24(2), 19-34.
Romijn, H., & Albaladejo, M. (2002). Determinants of Innovation Capability in Small Electronics and Software Firms in Southeast England. Research Policy, 32(5), 1053-1067.
Silva, M., Sousa, G., & Moreira, J. (2010). Activities of Innovation and Innovative Capacity of Portuguese Firms: Empirical Evidence at the Level of the Service Sector. Instituto Politecnico de Setubal, XX Luso. Portugal.
Tidd, J., Bessant, J., & Pavit, K. (2001). Managing Innovation: Integrating technological,market and organizational change. England: John Wiley & Sons.
Trott, P. (2005). Innovation Management and New Prducet Development. Prentice: Pearson Education Limited.
Yam, C., Lo, W., Tang, P., & Lau, K. (2010). Technological Innovation Capabilities and Firm Performance. World Academy of Science, Engineering and Technology, 12(2), 50-61.
Zairi, M. (1995). Top-down innovation for bottom-up results. World Class Design to Manufacture, 2(1), 6-12.
ثامنهاین, ه. (1386). مدیریتتکنولوژیدرسازمانهایتکنولوژیبنیان. (س. باقری, Trans.) تهران: رسا.
خلیل, ط. (1383). مدیریتتکنولوژیرمزموفقیتدررقابتوخلقثروت. تهران: دفترپژوهشهایفرهنگی.
سرمد, ز., بازرگان, ع., &حجازی, ا. (1383). روشهایتحقیقدرعلومرفتاری. تهران: انتشاراتآگاه.
مومنی, م. (1389). تحلیلهایآماریبااستفادهازSPSS. تهران: مولف.