بررسی تأثیر هوش هیجانی بر یادگیری سازمانی با تأکید بر نقش فرهنگ مشارکتی (مطالعه موردی یک سازمان دولتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

پژوهشهای زیادی در دهة اخیر، تأثیر هوش هیجانی بر متغیرهای مختلف را بررسی کردهاند. در این میان تنها پژوهشهای معدودی به بررسی تأثیر هوش هیجانی بر یادگیری سازمانی (به عنوان عامل مهم ایجاد تحول و سازگاری با محیط) پرداختهاند و همچنین ارتباط هر سه متغیر هوش هیجانی، یادگیری سازمانی و فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سه متغیر یاد شده در یک سازمان انفورماتیک دولتی  انجام شد. به این منظور مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانهای طراحی گردید. برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نمونه آماری مورد بررسی، 120 نفر از کارکنان سازمان مورد بررسی بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرمافزار لیزرل 8.8، انجام شد. یافتههای پژوهش نشان دادند که هوش هیجانی بر یادگیری سازمانی تأثیر مستقیم ندارد، اما به طور غیرمستقیم از طریق فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین پژوهش حاضر، یک مدل مفهومی جدید برای تبیین ارتباط هوش هیجانی و یادگیری سازمانی از طریق فرهنگ مشارکتی ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impacts of Emotional Intelligence on Organizational Learning with an Emphasis on the role of Cooperative Culture: A Case Study of a Governmental Organization

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ebrahim Sanjaghi
  • Seyed Mohammad Javad Ghazanfari
  • Afsaneh Saeidizadeh
Malekeashtar University of Technology
چکیده [English]

In the past decade, many studies have examined the impact of emotional intelligence on different variables, while their focus has been only on organizational learning as an important factor for adaptability to environment. However, there is a lack of research on the relationship between three variables: emotional intelligence, organizational learning and organizational culture. This study tries to investigate the mediating role of cooperative culture in the relationship between emotional intelligence and organizational learning in a governmental organization. To this end, a conceptual model is designed based on library studies, and a quantitative approach is adopted. To gather data, we distribute a questionnaire among 120 participants selected randomly from the organization and asked them to express their viewpoints about the variables. The gathered data is analyzed through structural equation modeling (SEM) using LISREL 8.8. The results indicate that emotional intelligence has not any direct effects on organizational learning, but has an indirect meaningful and positive effect through organizational culture. In addition, this study introduces a new conceptual model concerning the impacts of emotional intelligence on organizational learning through cooperative culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence (EI)
  • organizational learning (OL)
  • organizational culture (OC)
  • cooperative culture (COC)
Alegra, J., & Chiva, R. (2008). Assessing the impact of organizational learning capability on product innovation performance: An emprical test. Technovation, 28(3), 315-326.
AlFaouri, A. (2011). Investigating the impact of emotional intelligence on technology learning. International Journal of Engineering & Technology, 11(3), 12-28.
Altman, L., & Altman, G. (2010). Emotional intelligence as an organizational asset. 95th ISM Annual International Supply Management Conference.
Azimi Dastgerdi, P., & Afshary, H. (2012). The effect of emotional intelligence and organizational learning among administrative staff. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(11).
Barent, J. (2005). Principals’ levels of emotional intelligence as an influence on school culture. Montana: Montana State University.
Danaeefard, H., Salehi, A., Hasiri, A., & Noruzi, M. (2012). How emotional intelligence and organizational culture contribute to shaping learning organization in public service organizations,. African Journal of Business Management, 6(5), 1921-1931.
Denison, D. (1995). Corporate culture and organizational effectiveness. N.Y., U.S.A.: John Wiley.
Denison, D. (2004). Corporate culture and organizational effectiveness: Is Asia different from the rest of the world? Organizational Dynamics, 33(1).
Dissanayaka, D., Janadari, M., & Chathurani, R. (2010). Role of emotional intelligence in organizational learning: An empirical study based on banking sector in Sri Lanka. Sri Lanka: University of Kelaniya.
Emotional Intelligence. (2014, May 16). Retrieved from wikipedia: http://fa.wikipedia.org
Haghighat Talab, F., & Haghighat Monfared, J. (2012). The relationship between emotional intelligence and organizational learning. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(8), 31-52.
Halal, W. (2006). Organizational intelligence. Melcrum: Melcrum Publishing Ltd.
Hofstede, & Geer. (1980). Cultures consequences. Sago Beverly Hills.
Labbaf, H., Ansari, M., & Masoudi, M. (2011). The impact of the emotional intelligence on dimensions of learning organization. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(5), 112-124.
Malik, M., Danish, R., & Munir, Y. (2012). The role of transformational leadership and leader, s emotional quotient in organizational learning. ,World Applied Sciences Journal, 16(6), 814-818.
Moshabaki, A., & Shojaei, V. (2010). The relationship of emotional intelligence of managers and organization climate with organizational learning (Case study: National Iranian Oil Company). Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 16(3), 52-74.
Nazem, F. (2011). Correlation of emotional intelligence of the managers and organizational learning in IAU. Quarterly Journal of Career & Organizational Counseling, 2(5), 45-63.
Reed, G. (2005). Elementary principal emotional intelligence, leadership behavior and openness : An exploratory study,. Ohio: Ohio State University.
Saeidipour, B., Akbari, P., & Marati Fashi, M. (2012). Study the effect of emotional intelligence on organizational learning staff, Case study: Jihad Agriculture Organization of Isfahan. Management Science Letters 2, 2501–2510.
Schein, E. (1993). On dialogue, culture, and organizational learning. Organizational Dynamics, 28(5), 52-62.
Schein, E. (1997). Organizaitional culture & leadership. Sanfransisco: Jossy Bass.
Scott-Ladd, B., & Chan, C. (2004). Emotional intelligence and participation in decision-making: Strategies for promoting organizational learning and change. Strategic Change, 13(3), 95–105.
Shatalebi, B., Sharifi, S., Saeedian, N., & Javadi, H. (2012). Examining the relationship between emotional intelligence and learning styles. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 31(5), 95 – 99.
Singh, S. (2007). Role of emotional intelligence in organizational learning: An empirical study. Singapore Management Review, 14(3), 61-79.
Templeton, G., Lewis, B., & Snyder, C. (2002). Development of a measure for the organizational learning construct. Journal of Management Information Systems, 19(2), 175-218.
Venkatesh, D. J., & Balaji, M. (2012). Emotional intelligence develops organizational learning capabilities. Zenith International Journal of Business Economics & Management Research, 3(2), 102-126.
Yoder, D. (2003). Organizational climate and emotional intelligence: An appreciative inquiry into a “Leaderful” community college. Austinin: University of Texas at Austinin.
بابایی زکیلکی, م., & مومنی, ن. (1385). پژوهشی درباره رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی. رهیافت, 35-62.
حاجی پور، ب.، & نظرپور کاشانی، ح. (1389). اولویت بندی انواع فرهنگ سازمانی (طبق مدل کوئین) بر مبنای میزان اثرگذاری آنها بر یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت های زیرمجموعه هولدینگ سرمایه گذاری غدیر). اندیشه مدیریت راهبردی، 4(1)، 181-208.
حبیبی،ط. (1390). آموزش کاربردی نرم افزار لیزرل مدلیابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی. تهران: سایت پارس مدیر.
خورشید، ص.، & پاشازاده، ع. (1391). تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت های عاطفی و یادگیری سازمانی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 69(22)، 25-52.
سرمد، ز. بازرگان، ع. حجازی، ا. (1383). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
زالی، م. (1378). تعامل فرهنگ و یادگیری سازمانی. فصلنامه مصباح، 8(31)، 113-137.
سموعی، ر.، طیبانی، ط.، متقی، ن. (1392). رابطه بین هوش هیجانی و نگرشهای فرهنگی سازمانی در کارکنان دانشکده ها و حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، 10(3)، 23-40.
سیدکلان، م. صوری، ص. ملکی آوارسین، ص. (1392). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و یادگیری سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان های مغان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 6(4)، 30-46.
عباسی، ع.، & حجازی، ی. (1389). نقش رهبری، فرهنگ و یادگیری سازمانی در ارتقای عملکرد دانشکده های کشاورزی ایران. مجله پژوهش در برنامه ریزی آموزش عالی، 56(13)، 61-79.
فرهی بوزجانی، ب.، & سنجقی، ا. (1388). ارزیابی گونه‌شناسی‌های شناخت و سنجش فرهنگ سازمانی. راهبرد دفاعی، 7(25)، 32-46.
فرهی بوزجانی، ب.، & سنجقی، ا. (1388). ارزیابی و تحلیل روش های شناخت و سنجش فرهنگ سازمانی. راهبرد فرهنگ، 2(5)، 45-61.
فرهی بوزجانی، ب.، سنجقی، ا.، بازرگانی، م.، & سلطانی، م. (1392). طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی. راهبرد فرهنگ، 6(21)، 12-21.
مشبکی، ا.، & خلیلی شجاعی، و. (1388). رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی با فرهنگ سازمانی یادگیری. سامانه نشریات دانشگاه اصفهان، جامعه شناسی کاربردی، 20(3)، 51-74.