دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 9، آذر 1393، صفحه 1-144 

مقاله پژوهشی

پیکربندی سازوکارهای کنترلی در شرکتهای نوآور

صفحه 1-32

سید محمود حسینی؛ علی رضائیان؛ منیژه قر هچه؛ عیسی پریزادی