پیکربندی سازوکارهای کنترلی در شرکتهای نوآور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی،

چکیده

نظریههای سنتی مدیریت، ‌‌کنترل و نوآوری را نقطة مقابل یکدیگر میدانستند و استدلال میکردند که نظامهای کنترلی مانعی بر سر راه خلاقیت و نوآوری در درون سازمان هستند و اصولاً نوآوری با درجة رسمیت سازمانی رابطه  عکس دارد. اما رویکردهای جدید مطرح شده در ادبیات ‌‌کنترل و پژوهشهای تجربی جدید نشان میدهند که ‌‌کنترل بر خلاف نگاه سنتی تنها پدیده‌‌‌ای غیرمنعطف، ایستا و متمرکز بر استانداردسازی و کمینهسازی تنوع و تازگی نیست و ‌‌‌نظام‌‌های ‌‌کنترل رسمی میتوانند نقش مثبت و معناداری در فرآیند مدیریت نوآوری ایفا نمایند. در این مقاله با استفاده از رویکرد پیکربندی و از طریق توسعة چهار پیکربندی، چارچوب جدیدی برای سازگار کردن ‌‌کنترل و نوآوری در سازمان‌‌‌‌ها مفهومی سازمانی ارائه میشود. دو پیکربندی از میان پیکربندیهای استخراج شده، زمینه و بستر لازم برای بروز نوآوری را فراهم میسازند. به عبارت دیگر، سازمان‌‌‌‌‌هایی که بهدنبال نوآوری هستند و اقتضائات سازمانی آنها، نوآوری را الزامی میسازد، باید از ‌‌سازوکار‌‌های کنترلی مطرحشده در این دو پیکربندی استفاده نمایند تا امکان بروز نوآوری فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Configuration of Control Mechanisms in Innovative Corporations

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahmoud Hosseini 1
  • Ali Rezaeian 1
  • Manijeh Ghareche 2
  • Isa Parizadi 1
1 Shahid Beheshti University
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

According to traditional management theories, control and innovation are two opposite ends of a continuum. These theories argue that control systems create serious obstacles for creativity and innovation, and in principle, organization's degree of formality is in inverse relation with innovation. But the new proposed approaches in control literature and experimental researches show that control is not only a rigid and static concept concentrated on standardization and minimizing the diversity and novelty, but formal control systems could also positively affect innovation management process. This paper tries to develop a new framework for making innovation compatible with control in organizations by configuration approach, presenting four conceptually organizational configurations. Two of the configurations provide the necessary context for innovation. In other words, organizations can use these two configurations to make the emergence of innovation possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • control package
  • managerial control
  • strategic control
  • innovation
  • configuration approach
Abdel-Kader, M. & Luther, R., 2008. The impact of firm characteristics on management accounting practices: a UK-based empirical analysis. The British Accounting Review, 40(1), p. 2–27.
Abernethy, M. A., Bouwens, J. & Van Lent, L., 2004. Determinants of control system design in divisionalized firms. The Accounting Review, 79(3), pp. 545-570.
Abernethy, M. A., Bouwens, J. & Van Lent, L., 2010. Leadership and control system design. Management Accounting Research, 21(1), pp. 2-16.
Abernethy, M. A. & Brownell, P., 1999. The role of budgets in organizations facing strategic change: an exploratory study. Accounting, organizations and society, 24(3), pp. 189-204.
Abernethy, M. A. & Chua, W. F., 1996. A Field Study of Control System “Redesign”: The Impact of Institutional Processes on Strategic Choice. Contemporary Accounting Research, 13(2), pp. 569-606.
Abernethy, M. & Brownell, P., 1997. Management control systems in research and development organizations: the role of accounting, behavior and personnel controls. Accounting, Organizations and Society, 22(3/4), pp. 233-248.
Ahrens, T. & Chapman, C., 2002. The Structuration of Legitimate Performance Measures and Management: Day-to-Day Contests of Accountability in a U.K. Restaurant Chain. Management Accounting Research, 13(2), pp. 1-21.
Allen, T., 1977. Communications, Technology Transfer, and the Role of Technical Gatekeeper. R&D Management, p. 14–21.
Amabile, T., 1996. Creativity in context: Update to the Social Psychology of Creativity. S.l.:Westview Press.
Analoui, F., 2001. What motivates senior managers?: The case of Romania. Journal of Managerial Psychology, 15(4), p. 324–340.
Anderson, N., Potočnik, K. & Zhou, J., 2014. Innovation and Creativity in Organizations A State-of-the-Science Review, Prospective Commentary, and Guiding Framework. Journal of Management, 40(5), pp. 1297-1333.
Anderson, P. et al., 1999. Introduction to the special issue: Applications of complexity theory to organization science. Organization Science, 10(3), pp. 233-236.
Anthony, R., 1965. Planning and Control Systems: A Framework for Analysis. Boston: Harvard University.
Ashby, W., 1960. Design for a Brain. s.l.:Springer Science & Business Media.
Auzair, S. M. & &Langfield-Smith, K., 2005. The effect of service process type, business strategy and life cycle stage on bureaucratic MCS in service organizations. Management Accounting Research, 16(4), pp. 399-421.
Baer, M., 2010. The strength-of-weak-ties perspective on creativity: A comprehensive examination and extension. Journal of Applied Psychology, Volume 95, pp. 592-601.
Baer, M., 2012. Putting creativity to work: The implementation of creative ideas in organizations. Academy of Management Journal, Volume 55, pp. 1102-1119.
Baer, M., 2012. Putting creativity to work: The implementation of creative ideas in organizations. Academy of Management Journal, Volume 55, pp. 1102-1119.
Baer, M. & Oldham, G. R., 2006. The curvilinear relation between experienced creative time pressure and creativity: Moderating effects of openness to experience and support for creativity. Journal of Applied Psychology, Volume 91, pp. 963-970.
Bedford, D. S. & Malmi, T., 2015. Configurations of Control: An Exploratory Analysis. Managing Acconting Research, Volume 27, pp. 2-26.
Benson, J. & Hagtvet, K., 1996. The interplay among design, data analysis, and theory in the measurement of coping. In: Handbook of coping: Theory, research, applications. New York: John Wiley, pp. 83-106.
Berry, A. J., Broadbent, J. & Otley, D. T., 1995. Managerial Control: Theories, Issues and Practices. London: Macmillan.
Bisbe, J. & Malagueno, R., 2012. Using strategic performance measurement systems for strategy formulation: Does it work in dynamic environments?. Management Accounting Research, 23(4), pp. 296-311.
Bisbe, J. & Otley, D., 2004. The effects of the interactive use of management control systems on product innovation. Accounting. organizations and society, 29(8), pp. 709-737.
Bledow, R. et al., 2009. A dialectic perspective on innovation: Conflicting demands, multiple pathways, and ambidexterity, Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice, Volume 2, pp. 305-337.
Brownell, P. & Merchant, K., 1990. The budgetary and performance influences of product standardization and manufacturing process automation. Journal of Accounting Research, 28(2), p. 388–397.
Burns, T. & Stalker, G., 1961. The management of innovation. London: Tavistock.
Burns, W. J. & Waterhouse, J. H., 1975. Budgetary control and organizational structure. Journal of Accounting Research, 13(2), pp. 177-203.
Burton, R. M. & Obel, B., 2004. Strategic organizational diagnosis and design: The dynamics of fit. s.l.:Springer Science Business Media.
Camison-Zornoza, C., Lapiedra-Alcami, R., Segarra-Cipres, M. & Boronat-Navarro, M., 2004. A meta-analysis of innovation and organizational size. Organization Studies, Volume 25, pp. 331-361.
Cardinal, L. B., 2001. Technological innovation in the pharmaceutical industry: managing research and development using input, behavior, and output controls. Organization Science, Volume 12, p. 19–36.
Cardinal, L. B., Sitkin, S. B. & Long, C. P., 2004. Balancing and rebalancing in the creation and evolution of organizational control. Organization Science, 15(4), pp. 411-431.
Chapman, C. S., 1997. Reflections on a contingent view ofaccounting. Accounting, Organizations and Society, Volume 22, p. 189–205.
Chenhall, R., 2003. Management control systems design within its organizational context: Findings from contingency- based research and directions for the future. Accounting, Organizations and Society, Volume 28, p. 127–168.
Chenhall, R. H., 2005. Integrative strategic performance measurement systems, strategic alignment of manufacturing, learning and strategic outcomes: an exploratory study. Accounting, Organizations and Society, 30(5), p. 395–422.
Chenhall, R. H. & Langfield-Smith, K., 1998. The relationship between strategic priorities, management techniques and management accounting: an empirical investigation using a systems approach. Accounting, Organizations and Society, 23(3), pp. 243-264.
Chenhall, R. H. & Morris, D., 1986. The impact of structure, environment, and interdependence on the perceived usefulness of management accounting systems. Accounting Review, 61(1), p. 16–35.
Chenhall, R. H. & Morris, D. E. I. G. A. N., 1995. Organic decision and communication processes and management accounting systems in entrepreneurial and conservative business organizations. Omega, 23(5), pp. 485-497.
Child, J., 1973. Strategies of control and organizational behavior. Administrative Science Quarterly, 18(1), pp. 1-17.
Choi, J. N., Anderson, T. A. & Veillette, A., 2009. Contextual inhibitors of employee creativity in organizations: The insulating role of creative ability. Group Organization Management, Volume 34, pp. 330-357.
Choi, J. N. & Chang, J. Y., 2009. Innovation implementation in the public sector: An integration of institutional and collective dynamics. Journal of Applied Psychology, Volume 94, pp. 245-253.
Choi, J. N. & Price, R. H., 2005. The effects of person-innovation fit on individual responses to innovation. Journal of Occupational and Organizational Psychology, Volume 78, pp. 83-96.
Christensen, C., 1997. The innovator’s dilemma: when new technologies cause great firms to fail. s.l.:Harvard Business Review Press.
Clark, K. & Fujimoto, T., 1991. Product Development Performance. Boston: Harvard Business School Press.
Clegg, C., Unsworth, K., Epitropaki, O. & Parker, G., 2002. Implicating trust in the innovation process. Journal of Occupational and Organizational Psychology, Volume 75, pp. 409-422.
Cohendet, P. & Simon, L., 2007. Playing across the playground: Paradoxes of knowledge creation in the videogame firm. Journal of Organizational Behavior, Volume 28, pp. 587-605.
Collier, P. M., 2005. Entrepreneurial control and the construction of a relevant accounting. Management Accounting Research, 16(3), p. 321–339.
Daft, R. L. & Macintosh, N. B., 1984. The nature and use of formal control systems for management control and strategy implementation. Journal of Management, 10(1), pp. 43-66.
Damanpour, F., 1991. Organizational innovation: ameta-analysis of effects of determinants and moderators. Academy of Management Journal, 34(3), p. 555–590.
Damanpour, F., 2010. An integration of research findings of effects of firm size and market competition on product and process innovations. British Journal of Management, Volume 21, pp. 996-1010.
Davila, A., 2005. An exploratory study on the emergence of management control systems: formalizing human resources in small growing firms. Accounting, Organizations and Society, 30(3), p. 223–248.
Davila, T., 2000. An empirical study on the drivers of management control systems’ design in new product development. Accounting, organizations and society, 25(4), pp. 383-409.
Dent, J. F., 1990. Strategy, organization and control: some possibilities for accounting research. Accounting, Organizations and Society, 15(1), pp. 3-25.
Ditillo, A., 2004. Dealing with uncertainty in knowledge-intensive firms: the role of management control systems as knowledge integration mechanisms. Accounting, Organizations and Society, 29(3/4), p. 401– 421.
Donaldson, L., 1996. For positivist organization theory: proving the hard core. London: Sage.
Donaldson, L., 2001. The contingency theory of organizations. Thousand Oaks: Sage.
Doty, H., Glick, W. H. & Huber, G. P., 1993. Fit, equifinality, and organizational effectiveness: a test of two configurational theories. Academy of Management Journal, Volume 36, p. 1196–1250.
Dougherty, D., 1992. Interpretive barriers to successful product innovation in large firms. Organization Science, 3(2), p. 179–202.
Dougherty, D. & Hardy, C., 1996. Sustained product innovation in large, mature organizations: Overcoming innovation-to-organization problems. Academy of Management Journal, 39(5), pp. 1120-1153.
Drazin, R. & Van De Ven, A. H., 1985. Alternative forms of fit in contingency theory. Administrative Science Quarterly, 30(4), p. 514–539.
Dunk, A. S., 1992. Reliance on budgetary control, manufacturing process automation and production subunit performance: a research note. Accounting, Organizations and Society, 17(3-4), p. 195–203.
Durden, C. & Perera, H., 2010. Towards control using strategic navigation in turbulent organisational environments. International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, 6(4), pp. 397-421.
Eisenhardt, K. M., 1989. Building theories from case study research. Academy of management review, 14(4), pp. 532-550.
Eisenhardt, K. M., 2002. Has strategy changed?. MIT Sloan Management Review, 43(2), pp. 88-91.
Elliot, A. J. & Church, M. A., 1997. A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology, Volume 72, pp. 218-232.
Ezzamel, M., 1990. The impact of environmental uncertainty, managerial autonomy and size on budget characteristics. Management Accounting Research, Volume 1, p. 181–197.
Ferreira, A. & Otley, D., 2009. The design and use of management control systems: an extended framework for analysis. Management Accounting Research, Volume 20, p. 263–282.
Fisher, J., 1995. Contingency-based research on management control systems: categorisation by level of complexity. Journal of Accounting Literature, Volume 14, p. 24–53.
Flamholtz, E., 1996. Effective organizational control: a framework, applications, and implications. European Management Journal, 14(6), pp. 596-611.
Flamholtz, E. G., Das, T. K. & Tsui, A. S., 1985. Toward an integrative framework of organizational control. Accounting, Organizations and Society, 10(1), pp. 35-50.
Flamholtz, E. G. & Randle, Y., 2000. Growing pains: Transitioning from an entrepreneurship to a professionally managed firm. s.l.:John Wiley Sons.
Galbraith, I. R., 1973. Designing complex organizations, Reading. s.l.:MA: Addison-Wesley.
George, J. M., 2007. Creativity in organizations. The Academy of Management Annals, Volume 1, pp. 439-477.
Gerdin, J., 2005. Management accounting system design in manufacturing departments: an empirical investigation using a multiple contingencies approach. Accounting, Organizations and Society, 30(2), pp. 99-126.
Gilson, L. L. & Shalley, C. E., 2004. A little creativity goes a long way: An examination of teams’ engagement in creative processes. Journal of Management, Volume 30, pp. 453-470.
Gong, Y., Huang, J. & Farh, J., 2009. Employee learning orientation, transformational leadership, and employee creativity: The mediating role of employee creative self-efficacy. Academy of Management Journal, Volume 52, pp. 765-778.
Goold, M. & Quinn, J. J., 1990. The paradox of strategic controls. Strategic Management Journal, 11(1), pp. 43-57.
Gordon, L. A. & Narayanan, V. K., 1984. Management accounting systems, perceived environmental uncertainty and organization structure: an empirical investigation. Accounting, Organizations and Society, Volume 1, p. 33–47.
Grabner, I. & Moers, F., 2013. Management control as a system or a package? Conceptual and empirical issues. Accounting, Organizations and Society, 38(6), pp. 407-419.
Greiner, L. E., 1972. Evolution and revolution as organizations grow. Harvard Business Review, Volume 50, p. 37–46.
Gresov, C. & Drazin, R., 1997. Equifinality: Functional equivalence in organization design. Academy of management review, 22(2), pp. 403-428.
Greve, H. R., 2003. A behavioral theory of R&D expenditures and innovations: Evidence from shipbuilding. Academy of Management Journal, Volume 46, pp. 685-702.
Haustein, E., Luther, R. & Schuster, P., 2014. Management control systems in innovation companies: a literature based framework. Journal of Management Control, 24(4), pp. 343-382.
Hirst, G., Van Knippenberg, D. & Zhou, J., 2009. A cross-level perspective on employee creativity: Goal orientation, team learning behavior, and individual creativity. Academy of Management Journal, Volume 52, pp. 280-293.
Hirst, M. K., 1981. Accounting information and the evaluation of subordinate performance: a situational approach. Accounting Review, 56(4), p. 771–784.
Hofer, C. W., 1975. Toward a contingency theory of business strategy. Academy of Management Journal, 18(4), pp. 784-810.
Howard-Grenville, J. A., 2003. Making it work: The resilience of organizational routines, s.l.: Boston University.
Hulsheger, U. R., Anderson, N. & Salgado, J. F., 2009. Team-level predictors of innovation at work: A comprehensive meta-analysis spanning three decades of research. Journal of Applied Psychology, Volume 94, pp. 1128-1145.
Janssen, O. & Van Yperen, N., 2004. Employees’ goal orientations, the quality of leader-member exchange, and the outcomes of job performance and job satisfaction. Academy of Management Journal, Volume 47, pp. 368-384.
Jung, D. I., Chow, C. & Wu, A., 2003. The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation: Hypotheses and some preliminary findings. The Leadership Quarterly, Volume 14, pp. 525-544.
Jung, D., Wu, A. & Chow, C. W., 2008. Towards understanding the direct and indirect effects of CEOs’ transformational leadership on firm innovation. The Leadership Quarterly, Volume 19, pp. 582-594.
Karim, S., 2009. Business unit reorganization and innovation in new product markets. Management Science, Volume 55, pp. 1237-1254.
Karreman, D., Sveningsson, S. & Alvesson, M., 2002. The return of the machine bureaucracy? Management control in the work settings of professionals. International Studies of Management Organization, 32(2), p. 70–92.
Ketchen, D. J., Boyd, B. K. & Bergh, D. D., 2008. Research methodology in strategic management: Past accomplishments and future challenges. Organizational Research Methods.
Khandwalla, P., 1977. Design of organizations. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Kloot, L., 1997. Organizational learning and management control systems: responding to environmental change. Management Accounting Research, 8(1), pp. 47-73.
Kober, R., Ng, J. & Paul, B. J., 2007. The interrelationship between management control mechanisms and strategy. Management Accounting Research, 18(4), pp. 425-452.
Langfield- Smith, K., 1997. Managerial control systems and strategy: a critical review. Accounting, Organizations and Society, Volume 22, pp. 207-232.
Lawrence, P. & Lorsch, J., 1967. Organization and environment. Homewood: Irwin
Lynham, S., 2000. Theory building in the human resource development profession. Human Resource Development Quarterly, 11(2), pp. 159-178.
Lynham, S. A., 2002. The general method of theory-building research in applied disciplines. Advances in Developing Human Resources, 4(3), pp. 221-241.
Madjar, N., 2008. Emotional and informational support from different sources and employee creativity. Journal of Occupational and Organizational Psychology, Volume 81, pp. 83-100.
Malmi, T. & Brown, D., 2008. Management control systems as a package – opportunities, challenges and research directions. Management Accounting Research, Volume 19, p. 287–300.
Marginson, D., 2002. Management control systems and their effects on strategy formation at middle- management levels: evidence from a UK organization. Strategic Management Journal, Volume 23, pp. 1019-1031.
Martinez-Sanchez, A., Vela-Jimenez, M., Perez-Perez, M. & De-Luis-Carnicer, P., 2011. The dynamics of labour flexibility: Relationships between employment type and innovativeness. Journal of management Studies, Volume 48, pp. 715-736.
McGrath, R. G. & MacMillan, I. C., 1995. Discovery driven planning. Harvard Business Review, 73(4), pp. 44-54.
Merchant, K. A., 1981. The design of the corporate budgeting system: influences on managerial behavior and performance. Accounting Review, 56(4), p. 813–829.
Merchant, K. A., 1984. Influences on departmental budgeting: an empirical examination of a contingency model. Accounting, Organizations and Society, 9(3-4), p. 291–307.
Merchant, K. A., 1985. Control in business organizations. Cambridge: Ballinger.
Merchant, K. A. & Otley, D. T., 2006. A review of the literature on control and accountability. In: The handbook of management accounting research. s.l.:Elsevier Press.
Merchant, K. A. & Van der Stede, W. A., 2012. Management control systems: Performance measurement, evaluation and incentives. Harlow: Pearson Education.
Merton, R. K., 1967. On theoretical sociology. New York: Free Press.
Merton, R. K., 1968. Social theory and social structure. s.l.:Simon and Schuster.
Meyer, A., Tsui, A. & Hinings, C. R., 1993. Configurational approaches to organizational analysis. Academy of Management Journal, Volume 36, pp. 1175-1195.
Miles, R. E. & Snow, C. C., 1978. Organizational strategy, structure, and process. New York: McGraw-Hill.
Miller, D. & Friesen, H., 1984. Organizations, a quantum view. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Mintzberg, H., 1979. The structuring of organization: A synthesis of the research. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Mintzberg, H., 1989. Mintzberg on management: Inside our strange world of organizations. s.l.:Simon and Schuster.
Mintzberg, H., 1994. The Rise and Fall of Strategic Planning: Reconceiving Roles for Planning, Plans, Planners. New York: Free Press.
Mintzberg, H., 2007. Tracking strategies: Toward a general theory. s.l.:Oxford University Press.
Miron-Spektor, E., Erez, M. & Naveh, E., 2011. The effect of conformist and attentive-to-detail members on team innovation: Reconciling the innovation paradox. Academy of Management Journal, Volume 54, pp. 740-760.
Moores, K. & Yuen, S., 2001. Management accounting systems and organizational configuration: a life-cycle perspective. Accounting, Organizations and Society, 26(4), pp. 351-389.
Mundy, J., 2010. Creating dynamic tensions through a balanced use of management control systems. Accounting, Organizations and Society, 35(5), pp. 499-523.
Nilsson, F., Olve, N. G. & Parment, A., 2011. Controlling for competitiveness: Strategy formulation and implementation through management control. s.l.:Copenhagen Business School Press DK.
Otley, D., 1980. The contingency theory of management accounting: achievement and prognosis. Accounting, Organizations and Society, 5(4), p. 413–428.
Otley, D. & Berry, A., 1980. Control, organization and accounting. Accounting, Organizations and Society, 5(2), p. 231–244.
Otley, D., Broadbent, J. & Berry, A., 1995. Research in management control: an overview of its development. British Journal of management, 6(S1), pp. S31-S44.
Otley, D. T., 1999. Performance management: a framework for management control systems research. Management Accounting Research, 10(4), p. 363–382.
Ouchi, W., 1979. A conceptual framework for the design of organizational control mechanisms. Management Science, 25(9), p. 833–848.
Ouchi, W. G., 1978. The transmission of control through organizational hierarchy. Academy of Management Journal, Volume 21, p. 173–192.
Patterson, M. G. et al., 2005. Validating the organizational climate measure: Links to managerial practices, productivity and innovation. Journal of Organizational Behavior, Volume 26, pp. 379-408.
Pech, R. J. & Durden, G., 2003. Manoeuvre warfare: a new military paradigm for business decision making. Management Decision, 41(2), pp. 168-179.
Perdomo-Ortiz, J., González-Benito, J. & Galende, J., 2006. Total quality management as a forerunner of business innovation capability. Technovation, 26(10), p. 1170–1185.
Perrow, C., 1970. Organizational analysis: A sociological view. London: Tavistock.
Perrow, C., 1986. Economic theories of organization. Theory and society, 15(1), pp. 11-45.
Perry-Smith, J. & Shalley, C. E., 2003. The social side of creativity: A static and dynamic social network perspective. Academy of Management Review, Volume 28, pp. 89-106.
Preble, J. F., 1992. Towards a Comrehensive System of Strategic Control. Journal of Management Studies, 29(4), pp. 391-408.
Quinn, J. B., 1980. Strategies for change: Logical incrementalism. s.l.:Irwin Professional Publishing.
Raja, U. & Johns, G., 2010. The joint effects of personality and job scope on in-role performance, citizenship behaviors and creativity. Human Relations, Volume 63, pp. 981-1005.
Rosing, K., Frese, M. & Bausch, A., 2011. Explaining the heterogeneity of the leadership-innovation relationship: Ambidextrous leadership. The Leadership Quarterly, Volume 22, pp. 956-974.
Samuel, Y. & Mannheim, B. F., 1970. A multidimensional approach toward a typology of bureaucracy. Administrative Science Quarterly, pp. 216-228.
Schreyögg, G. & Steinmann, H., 1987. Strategic control: a new perspective. Academy of Management Review, 12(1), pp. 91-103.
Shin, S. J. & Zhou, J., 2003. Transformational leadership, conservation, and creativity: Evidence from Korea. Academy of Management Journal, Volume 46, pp. 703-714.
Shipton, H. J. et al., 2006. When promoting positive feelings pays: Aggregate job satisfaction, work design features, and innovation in manufacturing organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, Volume 15, pp. 404-430.
Simons, R., 1987. Accounting control systems and business strategy: an empirical analysis. Accounting, Organizations & Society, 12(4), p. 357–374.
Simons, R., 1990. The role of management control systems in creating competitive advantage: new perspectives. Accounting, Organizations and Society, Volume 15, p. 127–143.
Simons, R., 1991. Strategic orientation and top management attention to control systems. Strategic Management Journal, Volume 12, p. 49–62.
Simons, R., 1994. How new top managers use control systems as levers of strategic renewal. Strategic Management Journal, Volume 15, p. 169–189.
Simons, R., 1995. Levers of Control. Boston: Harvard Business School Press.
Simons, R., 2000. Performance measurement and control systems for implementing strategies. Upper Saddle River: Prentice Hall.
Snell, S. A., 1992. Control theory in strategic human resource management: The mediating effect of administrative information. Academy of management Journal, 35(2), pp. 292-327.
Speklé, R. F., 2001. Explaining management control structure variety: a transaction cost economics perspective. Accounting, Organizations and Society, 26(4), pp. 419-441.
Stacey, R., 1991. The chaos frontier: creative strategic control for business. s.l.:Butterworth-Heinemann.
Stacey, R., 2011. Strategic management and organizational dynamics: The challenge of complexity to ways of thinking about organizations. Harlow: Pearson Education, Ltd..
Stacey, R. D., 1996. Complexity and creativity in organizations. s.l.:Berrett-Koehler Publishers.
Su, S., Baird, K. & Schoch, H., 2014. The moderating effect of organizational life cycle stages on the association between the interactive and diagnostic approaches to using controls with organizational performance. Management Accounting Research, Volume 26, pp. 40-53.
Tessier, s. & Otely, D., 2012. A conceptual development of Simons’ Levers of Control framework. Management Accounting Research, Volume 23, p. 171– 185.
Thompson, J. D., 1967. Organizations in action: social science bases of administrative theory. s.l.:New York: Mc GrawHill .
Tushman, M. L., 1997. Winning through innovation. Strategy & Leadership. 25(4), pp. 14-19.
Tushman, M. L. & O’Reilly III, C. A., 1997. Winning through innovations. s.l.:Harvard Business Review Press.
Vogus, T. J. & Welbourne, T. M., 2003. Structuring for high reliability: HR practices and mindful processes in reliability-seeking organizations. Journal of Organizational Behavior, Volume 24, pp. 877-903.
Weick, K. E., 1987. Organizational culture as a source of high reliability. California Management Review, 29(2), p. 112–127.
Whetten, D. A., 2002. Modelling-as-theorizing: A systematic methodology for theory development. Essential skills for management research, Volume 45.
Widener, S., 2007. An empirical analysis of the levers of control framework. Accounting, Organizations and Society , Volume 32, p. 757–788.
Wilkins, A. L. & Ouchi, W. G., 1983. Efficient cultures: exploring the relationship between culture and organizational performance. Administrative Science Quarterly, 28(3), p. 468–481.
Williams, C. & van Triest, S., 2009. The impact of corporate and national cultures on decentralization in multinational corporations. International Business Review, 18(2), p. 156–167.
Williams, J. J., Macintosh, N. B. & Moore, J. C., 1990. Budget related behavior in public sector organizations: some empirical evidence. Accounting. Organizations and Society, 15(3), p. 221–246.
Williamson, O. E., 1975. Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications. New York: The Free Press.
Wiltbank, R., Dew, N., Read, S. & Sarasvathy, S. D., 2006. What to do next? The case for non predictive strategy. Strategic management journal, 27(10), pp. 981-998.
Wong, A., Tjosvold, D. & Liu, C., 2009. Innovation by teams in Shanghai, China: Cooperative goals for group confidence and persistence. British Journal of Management, Volume 20, pp. 238-251.
Woodward, J., 1965. Industrial organization: theory and practice. London: Oxford University Press.
Yang, B., 2002. Meta-analysis research and theory building. Advances in developing human resources, 4(3), pp. 296-316.
Zhang, X. & Bartol, K. M., 2010. The influence of creative process engagement on employee creative performance and overall job performance: A curvilinear assessment. Journal of Applied Psychology, Volume 95, pp. 862-873.
Zhang, Z., Hempel, P. S., Han, Y. & Tjosvold, D., 2007. Transactive memory system links work team characteristics and performance. Journal of Applied Psychology, Volume 92, pp. 1722-1730.
Zhou, J. et al., 2009. Social networks, personal values, and creativity: Evidence for curvilinear and interaction effects. Journal of Applied Psychology, Volume 94, pp. 1544-1552.
حسینی، م.، رضائیان، ع.، قره چه، م. & پریزادی، ع.، 1393. توسعه یک چارچوب مفهومی جدید از نظامهای نظارت سازمانی مبتنی بر نگاه بسته ای. چشم انداز مدیریت بازرگانی, 20(53).