ارائه یک مدل مفهومی برای اثربخش نمودن واسط دانشی در فرآیند اشتراک دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مفهوم واسط دانشی، یک مفهوم سهل و ممتنع است. سهل است، زیرا واسط دانشی، وظیفة برقراری ارتباط میان شخص نیازمند دانش و شخص صاحب دانش را دارد. ممتنع است، زیرا انتقال دانش بدون نهادینه شدن دانش اثربخش نیست. هدف این پژوهش شناسایی ویژگیهای واسط دانشی برای اثربخش نمودن فرآیند اشتراک دانش است. پژوهش حاضر از نظر روششناسی، یک پژوهش کیفی با رویکرد دادهبنیاد است. بر این اساس، وظایف واسطهای دانشی و ویژگیهای آنها در بستر یک سازمان دانشبنیان داخل کشور مورد بررسی قرار گرفت و ارتباط ساختاری میان ویژگیهای فوق و وظایف واسطهای دانشی برای اثربخش نمودن فرآیند اشتراک دانش تبیین شد. دادههای پژوهش از طریق انجام مجموعهای از مصاحبههای نیمهساختیافته با مدیران و خبرگان سازمان مورد مطالعه، جمعآوری گردید و با استفاده از شیوة کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند. یافتههای پژوهش، چهار ویژگی برونگرایی، جاذبة شخصیتی، برخورداری از جایگاه و اختیارات سازمانی و توانایی رهبری را برای واسطهای دانشی آشکار ساخت. همچنین مدل مفهومی ارائهشده در این پژوهش نشان داد که واسطهای دانشی، علاوه بر ایجاد ظرفیت ارتباطی، ظرفیت تغییر در سازمان را ارتقاء میبخشند و از این طریق منجر به اثربخش نمودن فرآیند اشتراک دانش میشوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Conceptual Model for Making Knowledge Broker Effective in the Process of Knowledge-sharing

نویسندگان [English]

  • Ehsan Vazirri Goudarzi
  • Farzad Movahedi Sobhani
Islamic Azad University,Science and Research Branch,Tehran,Iran
چکیده [English]

Knowledge broker is a simple-looking concept. It looks easy, because the task of knowledge broker is to facilitate communications between the one in need of knowledge and the one in possession of the knowledge. We say it just looks easy, because knowledge transfer without knowledge internalization is not effective. The main goal of this study is to identify the characteristics of knowledge broker for making knowledge-sharing process effective. Qualitative research method with data-based approach is used here. Therefore, the duties and characteristics of knowledge brokers are investigated in the context of a domestic knowledge-based organization, and structural connections between these duties and characteristics are explained for making knowledge-sharing process effective. The data of this study is collected through a series of semi-structured interviews with the managers and experts of the organization, and then analyzed by utilizing open, center-based and selective coding method. The findings reveal four characteristics for knowledge brokers, including extroversion, charisma, position, and organizational authorities and ability. Also, according to the conceptual model proposed in this study, knowledge brokers, besides developing communication capacity, improve change capacity in organization and thereby make knowledge-sharing process effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • knowledge-sharing
  • knowledge broker
  • knowledge broker characteristics
  • effective knowledge broker
Ardichvili, A., Page, V. & Wenling, T., 2003. Motivation & Barriers to Participation in Virtual Knowledge Sharing Communities of Practice. Journal of Knowledge Management, 7(1), pp. 64-77.
Brown, S. & Eisenhardt, K., 1997. The Art of Continuous Change: Linking Complexity Theory and Time-Paced Evolution in Relentlessly Shifting Organization. Administrative Science Quarterly , 42(1 ), pp. 1-34.
CHSRF, 2003. The Theory and Practice of Knowledge Broking in Canada’s Health System, Montreal: CHSRF.
Conklin, J., 2010. SHRTN Collaborative Evaluation Report, Covering years 4 and 5. Seniors Health Knowledge Network, Available at:  www. seniorshealthknowledgenetwork.com/taxonomy/term89.
Cooper, A., 2010. Knowledge Brokers - A Promising Knowledge Mobilization Strategy to Increase Research Use and Its Impact in Education. Ontario Institute for Studies in Education.
Cranefield, . J. & Yoong, P., 2007. The Role of the translator/interpreter in knowledgetransfer environments. Knowledge and Process Management, 14(2), pp. 95-103.
Davenport, T. H. & Prusak, L., 2000. Working knowledge: How organizations manage what they know, Harvard Business School Press, USA.
Dobbins, M. & et al, 2009. A description of aknowledge brokerrole implemented as part of a randomized controlled trial evaluating three knowledge translation strategies. Implementation Science,Volume 4.
Eisenhardt, K., 1989. Building Theories from Case Study Research. Academy of Management Review, 14(4), pp. 532-550.
Fisher, C., 2011. Knowledge Brokering and Intermediary concepts. Brighton: IDS Knowledge Services.
Gao, S., 2004. Understanding Knowledge Sharing Behaviour, The Hong Kong University of Science & Technology.
Giannakis, M., 2008. Facilitating learning and knowledge transfer through supplierdevelopment. Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 13, pp. 62–72.
Glyn, W., 2000. A Comparative Discussion of Notion of the Validity in Qualitative Research. the Qualitative Report , 4(3).
Goh, S., 2002. Managing effective knowledge transfer: An integrativeframework and some practice implications. Journal of Knowledge Management, 6(1), pp. 23–30.
Hammami, H., Amara, N. & Landry, R., 2013. Organizational climate and its influence on brokers’ knowledge transfer activities: A structural equation modeling. International Journal of Information Management , 33 (2013), pp. 105– 118.
Hansen, M., 2002. Knowledge networks: explaining effective knowledge sharing in multi-unit companies. Organization Science, 13(3), pp. 232-48.
Hargadon, B., 1998. Firms as Knowledge brokers: Lessons in pursuing Continuous innovation. California Management Review, 40(3), pp. 209–227.
Honig, M., 2004. The new middle management: Intermediary organizations in education policy implementation. Educational Evaluation and Policy Analysis, 26(1), pp. 65-87.
Hooff, v. & de Ridder, J., 2004. Knowledge sharing in context: the influence of organizational commitment, communication climate and CMC use on knowledge sharing. Journal of Knowledge Management, 8(6), pp. 117-30.
Horne, M., 2008. Honest brokers : brokering innovation in public services, The innovation Unit Inc..
Jackson, N., 2003. Introduction to brokering in higher education. in: Engaging and changing higher education through brokerage. Ashgate Publishing , Aldershot.
Kerssens-van, D., 2001 . The Iterative Theory-Building Process: Rationale, Principlaes and Evaluation. Management Decision, 39(7), pp. 503-512 .
Kidwell, D., 2013. Principal investigators as knowledge brokers: A multiple case study of thecreative actions of PIs in entrepreneurial science. Technological Forecasting & Social Change , Volume 80, pp. 212–220.
Kim, S., Suha, E. & Jun, Y., 2011. Building a Knowledge Brokering System using social network analysis: A casestudy of the Korean financial industry. Expert Systems with Applications , Volume 38, pp. 14633–14649.
McGrath, J. & Bringberg, D., 1983. External Validity and the Research Process: A Comment on the Calder/Lynch Dialouge. Journal of Consumer Research, Volume 10.
O’Dell, C. & Grayson, C., 1998. If only we knew what we know: identification and transfer of internal best practices. California Management Review, 40(3), pp. 154-74.
Pandit, N., 1996. The Creation of Theory A Recent Application of the Grounded Theory Method. The qualitative Report, 2(4), pp. 1-20.
Roxborough,  .,  Rivard,  .,  Russell,  . &  , 2009. Knowledge Brokering in Health Care. CanChild  Centre for  Childhood  Disability  Research.
Scott-Findlay, S., 2004. Knowledge-Brokers, Linking Researchers and Policy Makers : Workshop Summary, Health Research Transfer Network of Alberta.
Sharifuddin, S. O. & Rowland, F., 2004. Knowledge Management in a Public Organization: A Study on the Relationship Between Organization Elements and the Performance of Knowledge Transfer. Journal of Knowledge Management, 8(2), pp. 95-111.
Strauss, A. L. & Corbin, I., 1990. Basics Of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures And Techniques. Thousand Oaks.
Sundaresan, S. & Zhang, Z., 2004. Facilitating Knowledge Transfer in Organizations through Incentive Alignment and IT Investment. Hawaii, Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences.
Szulanski, G., 2000. The process of knowledge transfer: a diachronic analysis of stickiness. Organizational Behavior and Human Decision Process, Volume 82, pp. 9–27.
Teng, J. & Song, S., 2011. An exploratory examination of knowledge sharing behaviors: solicited and voluntary. Journal of knowledge management , 15(1), pp. 104-117.
Yu, Y., 2004. Motivational Foundation of Individual Knowledge Sharing, Master Thesis, The Hong Kong University of Science & Technology.
Zaltman, G., LeMasters, K. & Heffring, M., 1982. Theory Construction in Marketing Some Thoughts on Thinking. John Wiley.
Zhang, J. & Faerman, S. R., 2004. Nature of Knowledge and Its Influence on Knowledge Sharing Practice: Experiences from Building the MACROS System. Hawaii, Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences.
اخوان، پ. و رحیمی, ا.، 1391. شناسایی و رتبه بندی عوامل انگیزشی موثر بر اشتراک دانش در یک سازمان صنعتی. مدیریت نوآوری , 1(2), صص. 107-135.
جعفری، م. و اخوان, پ.، 1385. بازارهای پویای دانش : راهی در تحقق مدیریت دانایی. ماهنامه علمی و آموزشی تدبیر، جلد 173.
خاتمیان‌فر، پریسا، 1391.مروری تقلیلی بر عوامل بازدارنده و موانع اشتراک دانش در سازمان‌ها. نشریه الکترونیکی شمسه، (2)1.
داونپورت، ت. ا. و پروساک، ل.، 1379. مدیریت دانش. اول تدوین مکان نشر نامشخص: ساپکو.
صارمی نیا، ص.، مشبکی, ا. و دلاوری، و.، 1392. طراحی و ارزیابی الگوی مفهومی تدوین راهبرد داستان سرایی جهت مدیریت دانش. مدیریت نوآوری ، 2(3)، صص. 125-148.
علامه, س.، الناز.، ش. ب. ع. و صدری، س.، 1391. شناسایی موانع تسهیم دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان(مطالعه پدیدارشناسی). فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 2(3)، صص. 119-143.
گل افشانی، ن.، 1385. روایی و پایایی در پژوهش کیفی،. فصلنامه اطلاع رسانی، آموزشی و پژوهشی مدیریت فردا، (13-14)4.
مقیمی, س. م. و رمضان، م.، 1392. مدیریت دانش و فناوری اطلاعات. نشر سازمان مدیریت صنعتی.