مدلی برای بهبود خودسازمان دهی و یادگیرندگی شبکه های نوآوری در پارک علم و فناوری اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نوآوری عامل برتری ملتها و ایجاد ثروت و دستیابی به پیشرفت محسوب میشود. کشورهای مختلف برای توسعة نوآوری، سیاستها و برنامههای خاصی را تدوین و پیادهسازی میکنند. یکی از راهکارهای توسعة فناوریهای پیشرفته و نوآوری، رویکرد شبکههای نوآوری است. این شبکهها مبتنی بر همکاری و یادگیری هستند. در دهة اخیر، تأکید قابل توجهی بر خودسازماندهی شبکههای نوآوری و یادگیرندهبودن آنها شده است. اما با این وجود، خلاء بررسی نحوة بهبود آن و تبیین دقیق آثار و پیشنیازهای آن در ایران وجود دارد. پژوهش حاضر با این هدف، به بررسی شبکههای نوآوری در پارک علم و فناوری اهواز پرداخته است. روش پژوهش کمّی و از نوع پیمایش با ابزار پرسشنامه است. برای تأیید روایی پرسشنامه با 11 نفر از خبرگان مصاحبه انجام و سپس پرسشنامهای بین شرکتهای پارک علم و فناوری توزیع شد. تعداد 25 شرکت در این پژوهش مشارکت نمودند. جهت تحلیل دادهها از آزمونهای رگرسیون و تحلیل مسیر با نرمافزار SPSS استفاده شد. بر اساس نتایج بهدستآمده، عوامل مختلفی نظیر توانمندی شرکتها، تعبیهشدگی شبکه و محیط مساعد میتوانند تأثیر گوناگونی بر توسعة همکاریها، خودسازماندهی و یادگیرندهبودن شبکه داشته باشند. همچنین خودسازماندهی و یادگیرندگی این شبکه نیز تأثیر گوناگونی بر توسعة برونداد نوآوری و اثربخشی شبکه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Model for Improving the Self-Organization and Learning of Innovation Networks in Ahwaz Science and Technology Park

نویسندگان [English]

 • Sha’ban Elahi
 • Ali Shayan
 • Sepehr Ghazinoory
 • Hamid Khodadad Hosseini
Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Innovation is considered as a factor of nations' advantage and reaching wealth and development. Countries make and implement special policies for innovation development. One way of developing innovation is innovation networks approach. These networks are based on cooperation and learning. In the last decade, there was a major focus on the self-organization and learning of networks, but there is not enough evidence for such studies in Iran. This survey research aims to study through a questionnaire the innovation network of Ahwaz Science and Technology Park, in Ahwaz, Iran. The questionnaire is validated by interviewing 11 experts, and is distributed among 25 companies based in the park. To analyze the data, we perform path analysis and regression test using SPSS software. According to the results, different factors, such as enabling companies, networks embeddedness and favorable environment, have different effects on the cooperation, self-organization and learning of innovation networks. In addition, these factors have different effects on innovation development and network efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • innovation
 • innovation network
 • Ahwaz Science and Technology Park
 • self-organization
 • learning
 • science and technology policy-making
 • embeddedness
Asheim, B., & Coenen, L. (2005). Contextualizing Regional Innovation Systems in a Globalizing Learning Economy: On Knowledge Bases and Institutional Frameworks. Lund: CIRCLE - Center for Innovation.
Asian Productivity Organization. (1999). learning organization. Tokyo, Japan .
Calia, R., Guerrini, F., & Moura, G. (2007). Innovation networks: From technological development to business model reconfiguration. Technovation, 27(1), 426–432.
Carayannis, E. (1999). Knowledge transfer through technological hyperlearning in five industries. Technovation, 19, 141–161.
Corley, E. A., Boardman, P. C., & Bozeman, B. (2006). Design and the management of ultiinstitutional research collaborations: Theoretical implications from two case studies. Research Policy, 35(7), 975−993.
Damanpour, F., & Wischnevsky, J. (2006). Research on Organizational Innovation: Distinguishing Innovation-Generating from Innovation-Adopting Organizations. Journal of Engineering and Technology Management, 23, 269-291.
Engel, J., & Del-Palacio, I. (2009). Global networks of clusters of innovation: Accelerating the innovation process. Business Horizons, 52(1), 493-503.
Gay, B., & Dousset, B. (2005). Innovation and network structural dynamics: Study of the alliance network of a major sector of the biotechnology industry. Research Policy, 34(6), 1457–1475.
Gilbert, N., Ahrweiler, P., & Pyka, A. (2007). Learning in innovation networks: Some simulation experiments. Physica, 378(4), 100–109.
Hallin, C., Holm, U., & Sharma, D. (2011). Embeddedness of innovation receivers in the multinational corporation: Effects on business performance. International Business Review, 20(3), 362–373.
Hekkert, M., & Negro, S. (2009). Functions of innovation systems as a framework to understand sustainable technological change: Empirical evidence for earlier claims. Technological Forecasting and Social Change, 76(4), 584-594.
Hekkert, M., Suurs, R., Negro, S., Kuhlmann, S., & Smits, R. (2007). Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change. Technological Forecasting and Social Chang, 74(4), 413-432.
Kaplan, R., & Norton, D. (1996). Translating strategy into action: The balance scorecard. Boston, MA: Harvard business school press.
Kash, D., & Rycroft, R. (2002). Emerging patterns of complex technological innovation. Technological Forecasting & Social Change, 69(2), 581–606.
Klerkx, L., Aarts, N., & Leeuwis, C. (2010). Adaptive management in agricultural innovation systems: The interactions between innovation networks and their environment. Agricultural Systems, 103(3), 390–400.
Lee, S., Park, G., Yoon, B., & Park, J. (2010). Open innovation in SMEs—An intermediated network model. Research Policy, 39(1), 290–300.
Liu, C.-H. (2011). The effects of innovation alliance on network structure and density of cluster. Expert Systems with Applications, 38(2), 299–305.
Lundvall, B., & Borras, S. (1999). The Globalising Learning Economy: Implications for Innovation Policy. Luxembourg: Office of Official Publications of the European Communities.
Moller, K., & Rajala, A. (2007). Rise of strategic nets — new modes of value creation. Industrial Marketing Management, 36(7), 895-908.
Moller, K., & Svahn, S. (2009). How to influence the birth of new business fields. Industrial Marketing Management, 38(1), 450−458.
Morgan, K. (1997). The Learning Region: Institutions, Innovation and Regional Renewal. Regional Studies, 31(5), 491-503.
Nieto, M., & Santamaría, L. (2007). The importance of diverse collaborative networks for the novelty of product innovation. Technovation, 27(1), 367–377.
Oke, A., & Oke, M. (2010). Communication channels, innovation tasks and NPD project outcomes in innovation-driven horizontal networks. Journal of Operations Management, 28(1), 442–453.
Oke, A., Oke, M., & Walumbwa, F. (2008). The relationship between brokers’ influence, strength of ties and NPD project outcomes in innovation-driven horizontal networks. Journal of Operations Management, 26(2), 571–589.
Pyka, A., & Kuppers, G. (2002). Innovation Networks. Edward Elgar Publishing Limited.
Rampersad, G., Quester, P., & Troshani, I. (2010). Managing innovation networks: Exploratory evidence from ICT, biotechnology and nanotechnology networks. Industrial Marketing Management, 39(1), 793–805.
Ritter, T., & Gemunden, H. (2004). The impact of a company’s business strategy on its technological competence, network competence and innovation success. Journal of Business Research, 57, 548-556.
Rutten, R., & Boekema, F. (2007). Regional social capital: Embeddedness, innovation networks and regional economic development. Technological Forecasting & Social Change, 74(6), 1834–1846.
Ryan, M. (2010). Technology Markets, and Public–Private Bio-Medical Innovation Networks in Brazil”World Development. Patent Incentives, 38(8), 1082–1093.
Rycroft, R. (2003). Technology in Society, 25(1), 299–317.
Rycroft, R. (2007). Does cooperation absorb complexity? Innovation networks and the speed and spread of complex technological innovation. Technological Forecasting & Social Change, 74(3), 565–578.
Rycroft, R., & Kash, D. (2004). Self-organizing innovation networks: implications for globalization. Technovation, 24, 187–197.
Shin, M., Muna, J., & Jung, M. (2009). Self-evolution framework of manufacturing systems based on fractal organization. Computers & Industrial Engineering, 56(6), 1029–1039.
Silverberg, G., Dosi, G., & Orsenigo, L. (1988). innovation, diversity and diffusion: a self-organisation model. The Economic journal, 98(1), 1032-1054.
Todtling, F., Lehner, P., & Kaufmann, A. (2009). Do different types of innovation rely on specific kinds of knowledge interactions? Technovation, 29(2), 59–71.
Tomlinson, P. (2010). Co-operative ties and innovation: Some new evidence for UK manufacturing. Research Policy, 39(1), 762–775.
Tsai, K. (2009). Collaborative networks and product innovation performance: Toward a contingency perspective. Research Policy, 38(1), 765–778.
Valk, T., Chappin, M., & Gijsbers, G. (2011). Evaluating innovation networks in emerging technologies. Technological Forecasting & Social Change, 78(1), 25–39.
Zeng, S., Xie, X., & Tam, C. (2010). Relationship between cooperation networks and innovation performance of SMEs. Technovation, 30(2), 181–194.