تاثیر سلامت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی، نقش میانجی: جو خلاقیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه لرستان

3 پردیس البرز دانشگاه تهران

چکیده

مفهوم سلامتی در یک سازمان توجه را به شرایطی جلب می‌کند که رشد و توسعه سازمان را تسهیل می‌نماید و یا موجب پویایی‌های سازمانی می‌شود. سلامت سازمانی تنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف به طور موثر نیست، بلکه شامل توانایی سازمان برای رشد و بهبود مداوم است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سلامت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با متغیر میانجی جو خلاقیت می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل280 نفر، کارکنان شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران می‌باشد. برای‌ جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسش‌نامه استفاده شد. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش مدل‌یابی معادلات ‌ساختاری با استفاده از نرم‌افزار SMART-PLS  انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که سلامت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با شدت (414/0)، سلامت سازمانی بر جو خلاقیت با شدت (822/0) و همچنین جو خلاقیت بر کارآفرینی سازمانی با شدت (563/0) تاثیر دارد و در نهایت جو خلاقیت به‌عنوان میانجی در تاثیر سلامت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با شدت (462/0) تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Organizational Health on Organizational Entrepreneurship with an Emphasis on the Mediatory Role of Creative Climate

نویسندگان [English]

  • Ali Nasr Esfahani 1
  • Mojtaba Farokhi 1
  • Zeynab Amiri 2
  • Rohollah Salahshori 3
1 University of Isfahan
2 University of Lorestan
3 the Alborz Tehran University the Campus
چکیده [English]

 
The concept of health in an organization points to the conditions that facilitate growth and development or stimulate organizational dynamics. Organizational health is not only the organization's ability to function effectively, but to continuously improve the organization's ability to grow. The purpose of this study is to investigate the effect of organizational health on organizational entrepreneurship with an emphasis on the mediatory variable of creative climate. This study is a practical in purpose and descriptive-survey in nature and methodology. The statistical population of the study includes 280 employees of Iran Chemical Industrial Investment Company. A standard questionnaire is used to collect data. Its validity is tested and confirmed by AVE index, and its reliability by composite reliability and Cronbach's alpha coefficient. Structural equation modelling is used to analyse the data in SmartPLS software. The results reveal that organizational health influences organizational entrepreneurship and creative climate. The results also show that creative climate influences organizational entrepreneurship significantly. On the other hand, it is revealed that creative climate can be considered as a mediating factor in the relationship between organizational health and organizational entrepreneurship.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • organization
  • organizational climate, entrepreneurship
  • Iran Chemical Industrial Investment Company
 Akbaba, S., 1999. Organizational Health of Secondary School in Turkey. Association of Behavioral and Social Sciences Journal, Volume 2, pp. 217-233.
Andreu, T., David, U. & Marta, P., 2014. Culture and innovation: The moderating effect of cultural values on corporate entrepreneurship. Technological Forecasting and Social Change, Issue 88, pp. 360-369.
Apostolos, D. & Zaridis, D., 2014. Entrepreneurship and SME›s Organizational Structure. Elements of a Successful Business. Social and Behavioral Sciences, Issue 148, pp. 463-467.
Augusto, J., Helena, M. & Gonçalves, V., 2013. Social value and organizational performance in non-profit social organizations: Social entrepreneurship, leadership, and socioeconomic context effects. Journal of Business Research, 66(10), pp. 2139-2146.
Bahar, O., Türker, O. & Timo, L., 2014. Trip-focused organizational safety climate: Investigating the relationships with errors, violations and positive driver behaviours in professional driving.. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Issue 26, pp. 361-369.
Hosseini, N. & Sadeghi, T., 2011. Investigating the Relationship Between the Eight Dimension of Organiziation Climate With Occupational Stress and Creativity in Administrative Employee. Iranian Quarterly of Education Strategis, 1(2), pp. 52-60.
Irfaner, S. & Ercetin, S., 2008. Organizational Cleaner Catfish. World Applide Sciences Journal, 3(4), pp. 396-648.
Lee, C., Chun-Liang, C. & Shu, H., 2014. The Influence of School Organizational Health and Occupational Burnout on Self-perceived Health Status of Primary School Teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Issue 116, pp. 985-989.
Lina, G. & Asta, S., 2012. Leadership role implementing knowledge transfer in creative organization: how does it work. Social and Behavioral Sciences, Issue 41, pp. 15-22.
Luthans, F., 2008. Organizational behavior. New york: McGraw Hill Book company.
Manuel, J., Francisco, J. & Félix, A., 2009. Exploring the impact of individualism and uncertainty avoidance in Web-based electronic learning: An empirical analysis in European higher education. Computers & Education, Volume 52, p. 588–598.
Patrick, L., Yorio, D. & Willmer, M., 2015. Health and safety management systems through a multilevel and strategic management perspective: Theoretical and empirical considerations. Safety Science, Volume 72, pp. 221-228.
Ramdass, M. & Theodore, L., 2012. Towards a Model for Research on the Effect of School Organizational Health Factors on Paimary School performance in Trinidad and Tobago. International Journal of Educational Development, 32(4), pp. 91-100.
Sabanci, A., 2011. The Effect of Teachers Stress on educational Organizations Health. International Journal of Business and Social Science, 2(1), pp. 91-100.
Sarri, S., Bakouros, D. & Petridou, M., 2010. Stimulating creativity: Individual procedures. New York: Academic Press.
Smith, M., Yango, D. & Ferd, Z., 2014. Relationship between knowledge management and organizational health and employee entrepreneurship. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Issue 112, pp. 56-69.
Yukthamarani, P., Roselina, A. S. & Raja, S., 2013. The Impact of Organizational Climate on Employee›s Work Passion and Organizational Commitment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 107, pp. 88-95.
Zahed-Babelan, A. & Moenikia, M., 2010. A study of simple and multiple relations between organizational health and faculty trust in female high schools. Social and Behavioral Sciences, 2(2), pp. 1532-1536.
Zenovia, C., 2011. Entrepreneurship Versus Entrepreneurship. Review of International Comparative Management, 12(5), pp. 971-976.
اکبری، م. و غیره، 1392. بررسی رابطه‌ی سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)،. مدیریت دولتی، 5(1)، صص. 1-20.
بهرامیان، 1389. بررسی نقش کارآفرینی سازمانی و سلامت روانی در کارآفرینی سازمانی در صنایع کوچک فسا، شیراز: دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور، استان فارس.
پرداختچی، م. و شفیع زاده، ح.، 1385. درآمدی برکارآفرینی سازمانی. تهران: نشر ارسباران.
حسن بیگی، م.، 1389. ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاه‌های کشور، دانشگاه پیام نور.
رضایی، ر. ا. و حسینی، س.، 1392. طراحی مدل معادلات ساختاری توسعة کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های توسعة روستایی استان زنجان. فصلنامه توسعه کارآفرینی، (4) 6، صص. 57-74.
شائمی برزکی، ع.، امیری، ز. و فرخی، م.، 1391. تحلیل موانع کارآفرینی سازمانی. خوانسار.
عبدالله زاده، م.، 1392. تحلیل تاثیر سلامت سازمانی بر یادگیری سازمانی.
گلستان هاشمی، س. و احمدی، ع. ح.، 1384. مبانی علم کارآفرینی (دانش مهندسی کارآفرینی). اصفهان: انتشارات جهاددانشگاهی واحدصنعتی اصفهان.
ناظم، ف.، کریم زاده، ص. و قادری، ا.، 1389. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی با کارآفرینی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی. فصلنامه پژوهش اجتماعی، (9) 3، صص. 89-115.