دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12، شهریور 1394، صفحه 1-154 

مقاله پژوهشی

موج های سه گانه گذار در صنعت دفاعی ایران با نگاهی خاص به صنعت ضد زره

صفحه 1-34

جواد وزیری؛ سیدسپهر قاضی نوری؛ سیدمحمدامین قانعی راد؛ حمیدرضا فرتوک زاده


مسیر اشاعه فناوری های انرژی های تجدیدپذیر: رویکرد نظریه سازی بنیادی

صفحه 33-56

شعبان الهی؛ جلیل غریبی؛ مهدی مجیدپور؛ علی اصغر انواری رستمی


تاثیر سلامت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی، نقش میانجی: جو خلاقیت

صفحه 135-153

علی نصراصفهانی؛ مجتبی فرخی؛ زینب امیری؛ روح الله سلحشوری