بررسی انطباقی سبک نوآوری و سبک مدیریت منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

سرمایه انسانی یک شرکت از مهمترین عوامل نوآوری محسوب می‌شود. در این پژوهش با تمرکز بر‌ دو ویژگی منحصر‌به‌فردی و ارزش‌آفرینی سرمایه انسانی،‌ به بررسی انطباقی ‌سبک نوآوری با سبک کارکردهای منابع انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در دو پارک علم وفناوری پردیس و دانشگاه تهران پرداخته شد. مدیریت سرمایه‌های انسانی شرکت‌های نوآور، نیازمند بکارگیری مجموعه‌ای از کارکردهای مدیریت منابع انسانی متناسب با ویژگی‌های کارکنان و اهداف ویژه شرکت می‌باشد. پژوهش حاضر بدنبال پاسخ به این سوال است که آیا شرکت‌های دانش‌بنیان بر مبنای نوع و ویژگی‌های سرمایه انسانی ‌و منطبق با سبک نوآوری خود، سبک کارکردهای منابع انسانی خود را انتخاب می‌نمایند؟ برای این منظور پس از مرور ادبیات، 46 شرکت مستقر در دو پارک فناوری پردیس و دانشگاه تهران، مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامه استفاده شد. در ادامه، پس از تحلیل داده‌ها با روش تحلیل عاملی تاییدی و تایید مدل، میزان هماهنگی میان سبک‌ها با استفاده از آزمون دو جمله‌ای مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین میزان انطباق، میان سبک نوآوری ‌بازارمحور و سبک مدیریت منابع انسانی بهره‌وری و پس از آن میان سبک نوآوری علم‌محور و سبک‌مدیریت منابع انسانی همکاری مشاهده شد. ویژگی ارزش‌آفرینی سرمایه انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان دارای میانگین بالاتری نسبت به ویژگی منحصربه‌فردی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Innovation Modes and HR Configurations in Knowledge-Based Firms in Science and Technology Parks

نویسندگان [English]

 • Vajhollah Ghorbanizadeh 1
 • Rahele Montazer 2
 • Mirali Seyed Nagavi 1
 • Davoud Hosseinpour 1
1 Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University
2 Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Human capital is one of the most important factors for innovation in companies. In this paper, we focus on two characteristics of human capital, i.e. uniqueness and value creation, to conduct a comparative study on the modes of innovation and human resource (HR) configurations in knowledge-based firms located in Pardis Technology Park and the University of Tehran Science and Technology Park. Managing human capital in innovative companies needs a set of HR practices suitable for work force characteristics and special aims of firm. In this study, we try to answer the question: Do knowledge-based firms choose their HR configuration according to their human capital characteristics and innovation mode? This study is a descriptive survey, with questionnaire as data collecting tool. We perform confirmatory factor analysis to assess the construct validity and model verification, and use binominal test to assess the level of coordination between the modes. In the first stage, the maximum level of coordination is identified between productivity-based HR system and market-oriented innovation, and in the next stage, the maximum coordination is between collaborative HR system and science-based innovation mode. Also, the average of value creation scores higher than uniqueness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • human capital
 • uniqueness
 • strategic value
 • innovation mode
 • HR configurations
 • coordination
 • confirmatory factor analysis
Alshekaili, S. & Boerhannoeddin, A., 2011. Human capital approach towards enhancing innovation performance in Omani industrial firms: The role of knowledge management. Progress in Business Innovation & Technology Management, Volume 1, pp. 23-33.
Battisti, G. & Stoneman, P., 2010. How innovative are UK firms? Evidence from the fourth UK community innovation survey on synergies between technological and organizational innovations. British Journal of Management, 21(1), pp. 187-206.
Clausen, T., Korneliussen, T. & Madsen, E., 2013. Modes of innovation, resources and their influence on product innovation: Empirical evidence from R&D active firms in Norway.. Technovation, 33(6), pp. 225-233.
Dakhli, M. & Clercq, D., 2004. Human capital, social capital, and innovation: a multicountry study. Entrepreneureship & Regional Developmen, 16 March.p. 107–128.
De Jong, J. & Marsili, O., 2006. The fruit flies of innovations: A taxonomy of innovative small firms. Research policy, 35(2), pp. 213-229.
Frenz, M. & Lambert, R., 2009. Exploring non-technological and mixed modes of innovation across countries. In: Innovation in Firms. OECD, pp. 69-110.
Frenz, M. & Lambert, R., 2012. Mixed Modes of Innovation:An Empiric Approach to Capturing Firms' Innovation Behaviour. OECD Science,Technology and Industry Working Papers, 2012/06.
Hollenstein, H., 2003. Innovation modes in the Swiss sector: a cluster analysis based on firm-level data. Research Policy, 32(5), pp. 845-863.
Huselid, M., 1995. The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. Academy of management journal, 38((3),), pp. pp.635-672..
Jimenez-Jimenez, D. & Sanz-Valle, R., 2005. Innovation and human resource management fit: an empirical study.. International journal of Manpower, 26(4), pp. pp.364-381.
Jørgensen, F., Becker, k. & Matthews, J., 2009. Human Resource Management and Innovation: What are Knowledge-Intensive Firms Doing?.
Laursen, K. & Foss, N., 2013. Human Resource Managemrnt Practices and Innovation. In: Prepared for the Handbook of Innovation Management. Oxford University Press.
Leiponen, A. & Drejer, I., 2007. What exactly are technological regimes?: Intra-industry heterogeneity in the organization of innovation activities.. ResearchPolicy, 36(8), pp. 1221-1238.
Lepak, D. & Snell, S., 1999. The human resource architecture: Toward a theory of human capital allocation and development. Academy of Management Review, 2(1), pp. 31-48.
Lepak, D. & Snell, S., 2002. Examining the human resource architecture: The relationships among human capital, employment, and human resource configurations. Journal of Management, 28(4), pp. 517-543.
Marr, B., 2008. Impacting Future Value: How to Manage your Intellectual Capita. CMA Canada.
Nieves, J. & Quintana, A., 2016. Human resource practices and innovation in the hotel industry: The mediating role of human capital. Tourism and Hospitality Research.
Nunes, S. & Lopes, R., 2015. Firm performance, innovation modes and territorial embeddedness. European Planning Studies, 23(9), pp. 1796-1826.
Pavitt, K., 1984. Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory.. Research policy, 13(6), pp. pp.343-373.
Pizarro, I., Real, J. & Dolores, M., 2009. The role of entrepreneurial culture and human capital in innovation,  Department of Business Administration,Universidad Pablo de Olavide.
Soete, L. & Miozzo, M., 1989. Trade and development in services: a technological perspective.. Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology.
رضوی،سید مصطفی،اکبری،مرتضی, 1390. نظام نوآوری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ستاری، س.، 1393. [درون خطی] Available at: http://ayaronline.ir/ 1393/02/58631.html
سهراب پور، س.، 1393. بازیابی از خبرگزاری ایرنا. [درون خطی] Available at: http://www.irna.ir/fa/News/81170783
سیگل، س.، 1383. آمارغیرپارامتری برای علوم رفتاری. چاپ دوم تدوین تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
قاضی نوری، سید سروش؛ سرکیسیان، آلفرد؛ علیزاده، پریسا، 1389. دولت و کارآفرینی تکنولوژیک: مقدمه‌ای بر سیاست‌های حمایت از شرکت‌های تازه تاسیس تکنولوژی محور. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.