طراحی الگوی نیازسنجی قابلیت محور در حوزه دفاعی و پیشنهاد فهرستی از عناصر قابلیت برای کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

امروزه، نیازسنجی به عنوان یکی از ورودیهای اصلی نظام اکتساب دفاعی در جهان مطرح است که کشورها آن را مبنای برنامهریزیها، در پیش گرفتن یک رویکرد و تصمیمگیریهای خود جهت ارائه راه حل برای مقابله با دشمن قرار میدهند. با توجه به پویایی، پیچیدگی و عدم قطعیت محیطهای آینده، دیگر رویکرد سنتی به نیازسنجی (تهدیدمحوری)، چندان موثر نیست. عدم استفاده از یک الگوی یکپارچه و جامع نیازسنجی و مبتنی بودن رویکرد فعلی بر تهدیدمحوری، موجب شده است تا اثربخشی فعالیتهای دفاعی کشور به قیمت هزینههای هنگفت میسر باشد. این پژوهش با هدف طراحی یک الگوی جامع نیازسنجی مبتنی بر قابلیتمحوری و استخراج عناصر احتمالی قابلیت کشور انجام شده است. برای این منظور، ابتدا با روش مطالعه تطبیقی نظامهای نیازسنجی دفاعی کشورهای آمریکا، استرالیا، انگلستان و کانادا مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت، سپس با استفاده از روش «فراترکیب» ضمن بررسی کیفی الگوهای استخراج شده، از نقاط قوت آنها استفاده شد و یک الگوی نیازسنجی قابلیتمحور برای کشور طراحی گردید. در ادامه الگوی طراحی شده با استفاده از روش گروه کانونی مورد اصلاح و اعتبارسنجی قرار گرفت. همچنین عناصر قابلیت کشورهای مختلف استخراج گردید و با استفاده از الگوی هفتاس مکینزی و نظریه قابلیتهای پویا، تحلیل شد. نتایج نشان داد که این عناصر به لحاظ ماهیت، از جنس قابلیتهای پویا هستند و بر 5 حوزه «سیستم»، «راهبرد»، «کارکنان»، «مهارتها» و «سبک مدیریت و رهبری» تمرکز دارند. در پایان فهرستی از عناصر قابلیت برای کشور پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Capability-Based Model for Defense Need Assessment and Proposing a List of Defense Capability Components for Iran

نویسندگان [English]

 • Siamak Azizzadeh
 • Mehdi Fesharaki
 • Siamak Tahmasebi
 • Seyed Mohammad Javad Ghazanfari
 • Hamidreza Fartookzadeh
Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Nowadays, need assessment is one of the most important inputs to defense acquisition systems in the world. Due to the dynamic, complex and uncertain nature of future environments, the classic approach of need assessment (threat-based) is not effective anymore, therefore, some countries have recently changed their approach from threat-based to capability-based. Using threat-based approach and lack of an integrated and comprehensive model for need assessment impose high costs on defense sector of our country. This study is aimed to present a comprehensive capability-based model for need assessment and extract likely capability components of the country. For this purpose, defensive information related to need assessment of the United States, Australia, Britain and Canada are collected, interpreted, compared and analyzed. Then, their need assessment models are investigated qualitatively by meta-synthesismethod, and finally a capability-based need assessment model is presented for defense field. Also, a list of capability components of the country is proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • defense acquisition system
 • need assessment
 • operational requirements
 • capability-based approach
 • threat-based approach
 • meta-synthesis method
Australian Department of Defence, 2006. Defence Capability Development Manual. [Online]
Available at: www.defence.gov.au/publications/dcdm.pdf. [Accessed 2015].
Biltgen, P., 2007. A Methodology for Capability-Based Technology Evaluation for Systems-of-Systems, Atlanta: Georgia Institute of Technology.
Cordesman, A. & Peacock, M., 2015. Military Spending and Arms Sales in the Gulf, Washington: Center for Strategic and International Studies.
Davies, H. & Crombie, I., 2009. What is a Systematic Review?,  Hayward Medical Communications.
Defence Engineering Group, 2002. The Defence Systems Engineering Handbook, London: University College London (UCL).
DoD Instruction, 2008. Operation of the Defense Acquisition System Statutory and Regulatory Changes (including policy impacts from DTM 09-007, Implementation of the Weapons System Acquisition Reform Act of 2009), Virginia: American Department of Defense.
Eisenhardt, K. M. & Martin, J. A., 2000. Dynamic Capabilities: What Are They?. Strategic Management Journal, Volume 21, pp. 1105–1121.
Hagan, G., 2009. Glossary of defense acquisition acronyms & terms. 13th ed. Virginia: The Defense Acquisition University Press.
Hamel, G. & Prahalad, C., 1992. The Distinction between Competencies and Capabilities is Purely Semantic. Harvard Business Review, Volume May/June, pp. 164-165.
Helfat, C. E. & Peteraf, M. A., 2003. The Dynamic Resource-based View: Capability Lifecycles. Strategic Management Journal, Volume 24, pp. 997–1010.
Iacobucci, J., 2012. Rapid Architecture Alternative Modeling (RAAM): a Framework for Capability-based Analysis of System of Systems Architecture, Atlanta: Georgia Institute of Technology, School of Aerospace Engineering,.
Jones, P., 2012. Defence Capability Development Handbook,  Australian Department of Defence.
Major , A. & Godefroy, B., 2007. Chasing the Silver Bullet: The Evolution of Capability Development in the Canadian Army. Canadian Military Journal.
Noblit, G. & Hare, R., 1988. Meta Ethnography: Synthesizing Qualitative Studies. Thousand Oaks: Sage Publication.
Sandelowski, M. & Barroso, J., 2007. Handbook for Synthesizing Qualitative Research. New York: Springer.
Schumann , D., 2003. Defense Acquisitions university, Streamlining Defense Acquisitions Management: what is new?.
Schwartz , M., 2013. Defense Acquisitions: How DOD Acquires Weapon Systems and Recent Efforts to Reform the Process. Virginia: United States Department of Defense.
Siau , K. & Long , Y., 2005. Synthesizing e-Government Stage Models: a Meta-Synthesis Based on Meta-ethnography Approach. Industrial Management & Data Systems Journal, 105(4), pp. 443-458.
Tangen, S., 2009. A Methodology for the Quantification of Doctrine and Materiel Approaches in a Capability-based Assessment, Atlanta: Georgia Institute of Technology, School of Aerospace Engineering.
Teece, D., Pisano, G. & Shuen, A., 1997. Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18(7), pp. 509–533.
Thomas, J., McNaught , J. & Ananiadou , S., 2011. Applications of Text Mining within Systematic Reviews. Research Synthesis Method, 2(1), pp. 1–14.
US DOD, 2009. Capabilities-Based Assessment (CBA), User’s GuideVersion 3 Force Structure, Resources, and Assessments Directorate, (JCS J-8), Virginia: United States Department of Defense.
US DOD, 2012. Manual for the operation of the Joint Capabilities Integration and Development System. Virginia: United States Department of Defense.
Watkins, R., Meiers, M. & Visser, Y. L., 2012. A Guide to Assessing Needs. Washangton: International Bank for Reconstruction and Development.
Winter, S. G., 2003. Understanding Dynamic Capabilities. Strategic Management Journal, Volume 24, pp. 991–996.
استیسی، ر.، 1389. تفکر استراتژیک و مدیریت تحول. تهران: نشر رسا.
پسندیده، ا. ا.، 1390. بررسی جایگاه مدیریت فناوری در فرایند اکتساب دفاعی انگلستان، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
عبادی، س.، 1389. طراحی نظام تخصیص منابع به پروژه‌های دفاعی با رویکرد کل‌نگر مبتنی بر سیستم دستیابی دفاعی، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
فولادی، ق.، 1386. مطالعه تطبیقی تعیین نیاز و مطالبات عملیاتی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی: تهران.
فولادی، ق. و دهقانی، ح.، 1385. بررسی و تحقیق در مورد الگوهای دریافت نیازهای عملیاتی به منظور پروژه‌های تحقیقاتی صنعتی و توسعه تکنولوژی و ارائه الگوی مناسب، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
گرنت، ر.، 1393. تحلیل استراتژی در عصر حاضر. تهران: رسا.
گوپتا، ک.، 1384. راهنمای عملی سنجش نیاز در سازمان‌ها. تهران: آییژ.
نوروزی، ن.، الهی، ش.، حسن زاده، ع. و حاجی حسینی، ح. ا.، 1393. ارائه چارچوبی از ابزارهای سیاستی علم و فناوری با استفاده از رویکرد فراترکیب. مدیریت نوآوری، (2) 3، صص. 123-103.
نیومن، و. ل.، 1389. شیوه های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی. تهران: مهربان نشر.
نیرومند، پ.، رنجبر، م.، سعدی، م. و امیرشاهی، م.، 1391. شناسایی و طبقه بندی الگوهای کسب و کار موبایل مبتنی بر رویکرد فراترکیب. مدیریت فناوری اطلاعات، (10) 4، صص. 201-179.