ارزیابی و اولویت بندی مولفه های موثر بر انتقال موفق نانوفناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

انتقال موفق فناوری، نیازمند شناسایی اهداف صنعت موردنظر، فناوریهای موردنیاز، منابع فناورانه، روشهای انتقال و عوامل موثر در آن، نحوه جذب و توسعه آن دارد و انجام هر یک از اینها نیازمند بهکارگیری متخصصان مربوط است. بدون استفاده از کارشناسان متخصص در این زمینه، معمولاً انتقال فناوری موردنظر، ناقص و نامناسب و با فاصله از هدف اولیه صورت میگیرد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و اولویتبندی مولفههای موثر بر انتقال موفق نانوفناوری انجام شد. نمونة آماری در بخش کیفی ،خبرگان دانشگاهی و صنعتی نانوفناوری بودند، روش پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی بود و به روش پیمایشی انجام شد. نمونة آماری در بخش کمّی، فعالان حوزه نانوفناوری در شهر تهران بودند که با روش نمونهگیری تصادفی ساده 83 تن از آنها انتخاب شدند. ابزار بخش کیفی، مصاحبه عمیق نیمهساختارمند و ابزار بخش کمی، پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS18 استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل دانشی، سازمانی، فناورانه، ارتباطی، آموزش نیروی انسانی و شناخت محیط فیزیکی، مهمترین مولفههای موثر بر انتقال موفق نانوفناوری هستند. این عوامل در سازمان گیرنده و دهنده فناوری، اهمیت متفاوتی دارند. عوامل فناورانه، سازمانی، دانشی، ارتباطی، آموزش نیروی انسانی و شناخت محیط فیزیکی اولویتهای اول را در سازمان گیرنده به خود اختصاص دادند و عوامل فناورانه، سازمانی، ارتباطی، دانشی، شناخت محیط فیزیکی و آموزش نیروی انسانی در سازمان دهنده دارای بیشترین اولولیت بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Affecting the Successful Transfer of Nanotechnology

نویسندگان [English]

  • Morteza Akbari
  • Leila Mehrabi Firozabad
  • Ali Mobini Dehkordi
University of Tehran
چکیده [English]

For successful technology transfer, identifying Industry needs, required technologies, technological resources, transfer methods and its factors are necessary. The purpose of this study is to evaluate and prioritize factors affecting the successful transfer of nanotechnology as an issue concerning the development of Iran. We use an exploratory mixed method in this study and the statistical samples of the qualitative phase are academic and industrial experts of nanotechnology, selected with purposeful sampling until theoretical saturation point is reached. The samples of quantitative PHASE are 83 experts selected by simple random sampling. A semi-structured interview is conducted in the qualitative phase and a questionnaire in the quantitative phase. The collected data are analyzed by SPSS 18 software. According to the results, effective components include knowledge, organizational, technological, communicational, training human resources, and understanding physical environment. These factors have different significances in the receiver and provider organizations. Technological, organizational, knowledge, communicational, training human resources and understanding physical environment components have the highest priorities in the receiver organization, and technological, organizational, communicational, knowledge, understanding physical environment and training human resources have the highest in the provider organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • technology transfer process
  • nanotechnology
  • successful technology transfer
Allam, A., 2009. Understanding the Concept of Technology Transfer and Sustainable Development in Sudan: An Overview. The Role of Diaspora in Technology Transfer & Sustainable Development in Sudan. SPRU and WASD.
Bahagia, S. N., Iridiastadi, H, H. & Iridiastadi, H., 2013. Indonesian Technology Transfer Successful Model with a Macroergonomics Framework. Journal of Applied Sciences Research, 9(4), pp. 2520-2525.
Bosselmann, K., 2006. Poverty Alleviation and Environmental Sustainability through Improved Regimes of Technology Transfer. LEAD Journal (Law, Environment and Development Journal), pp. 20-33.
Bozeman, B., 2000. Technology Transfer and Public Policy: A Review of Research and Theory. Research Policy, Volume 29, pp. 627-655.
Choi, H. J., 2009. Technology Transfer Issues and a New Technology Transfer Model. The journal of technology studies, 35(1).
Genet, C., Errabi, K. & Gauthier, C., 2012. which Model of Technology Transfer for Nanotechnology? A Comparison with Biotech and Microelectronics. Technovation, 32(3-4), pp. 205-215.
Gronhaug, K., 1999. Technology Transfer through International Joint Ventures: the Case of Gamma. Scandinawian journal of management, Volume 3, pp. 307-320.
Heum, P., 2008. Local Content Development, Experience from Oil; and Gas Activities in Norway.. Institute for research in economics and business administration, Issue 02.
Jafari, M., Akhavan, M. & Rafiei, P., 2014. Technology Transfer Effectiveness in Knowledge-based Centers: providing a model based on knowledge management. International Journal of Scientific Knowledge, 4(7), pp. 24-39.
Jupriyanto, S.I Z., Bahagia,  S. N. & Iridiastadi, H., 2013. Indonesian Technology Transfer Successful Model with a Macroergonomics Framework. Journal of Applied Sciences Research, vol 9 (4), pp 2520-2525.
Khabiri, N., Rast, S. & Senin, A., 2012. Identifying Main Influential Elements in Technology Transfer Process: A Conceptual Model, Procedia. Social and Behavioral Sciences, Volume 40, pp. 417– 423.
Madu, C. N., 1989. Transferring Technology to Developing Countries – Critical Factors for Success. Long Range Planning, 22(4), pp. 115-124.
Mohamed, A. S. et al., 2012. Modeling the Technology Transfer Process in the Petroleum Industry: Evidence from Libya. Mathematical and Computer Modeling, Volume 55, pp. 451–470.
Moon, S. M., 1998. Takeoff or self-sufficiency? Ideologies of Development in Indonesia 1957-1961. Technology and Culture, 39(2), pp. 187-212.
Nicoara, F. D., Maier, D. & Maier, A., 2013. General Aspects Related To The Technology Transfer, The Main Source of Innovation And Development Among Economic Operators. Annals of the”Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4, pp. 139-147.
Palmberg, Ch., 2008. The Transfer and Commercialization of Nanotechnology: a Comparative Analysis of University and Company Researchers, Technology Transfer, No.33, pp 631–652.
Palmberg, C., Pajarinen, M. & Nikulainen, T., 2010. Transferring Science-based Technologies to Industry, Does Nanotechnology Make a Difference?. Technovation, 30(1), pp. 3-11.
Porter, M. E., 1985. Technology And Competitive Advantage. Journal of Business Strategy, 5(3), pp. 60–78.
Rashed, M. A., 2008. Technology Transfer and Sustainability, Adapting Factors: Culture, Physical Environment, and Geographical Location Paper 152, Session IT 305, Proceedings of the 2008 IAJC-IJME International Conference.
Savory, C., 2009. Building Knowledge Translation Capability into Public-sector Innovation Processes. Technology Analysis & Strategic Management, 21(2), pp. 149-171.
Shan, J. & Jolly, D. R., 2010. Accumulation of Technological Innovation Capability and Competitive Performance in Chines firms. March.pp. 8-11.
Walumbwa, O. F., 1999. Rethinking the Issues of International Technology Transfer. The Journal of Technology Studies, 15(2), pp. 51-54.
Zhu, W., Bartos, P. J. & Porro, A., 2004. Nanotechnology in Construction Materials. Materials and Structures, Volume 37, pp. 649-658.
 اسلامی، ر. 1386. عوامل موفقیت در انتقال فناوری و توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه، صنعت و توسعه. شماره 17.
اکبری، م. فزونی، ز.، عبدالهی‌پور، ض.، جعفری، س.، مسروری، ن.، 1394. راهنمای روش‌های آمیخته در پژوهش‌های رفتاری و اجتماعی. (ویراستاران: عباس تشکری و چارلز تدلی). انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول، ص902.
حاجی‌حسینی، ح. رحیمی، م.، معصوم‌زاده، م.، 1391. عوامل موثر بر موفقیت پروژه‌های انتقال فناوری در صنایع حمل و نقل ریلی، فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال اول، شماره 1و2، پاییز و زمستان 1391.
خلیل ط.، 1391. مدیریت فناوری: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت، مترجمان: سیدمحمد اعرابی، و داود ایزدی. دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران، چاپ ششم.
خمسه، ع. آزادی، آ.، 1390. ارزیابی میزان موفقیت فرآیند انتقال فناوری و تعیین بهترین روش انتقال فناوری با مدل AHP، مطالعه موردی صنایع آذر آب، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال هفتم، شماره 26، بهار.
رضایی، ر. توحیدلو، ش.ع.، عربیون، ا.، 1392. بررسی موانع توسعه ی کارآفرینی نانوفناورانه در بخش کشاورزی ایران، توسعه کارآفرینی، دوره ششم، شمار اول، بهار 1392، ص 105 - 124.
رضوی، س.م.. اکبری، م.، جعفراده، م. و زالی، م.، 1392. بازکاوی روش تحقیق آمیخته. دانشگاه تهران. 556 ص. چاپ دوم.
زهتاب‌چیان. م.ح.، ناصری گیگلو. ع.، 1389. انتقال فناوری، عصر مدیریت، سال چهارم، شماره 14، ص 110.115.
عربی، س.ع.، 1386. «انتقال و جذب تکنولوژی در جهان سوم»، ماهنامه تدبیر. سال هجدهم. شماره 179، ص 61-64.
علم‌بیگی، ا. ملک‌محمدی، ا.، زارعی، ب. اسدی، ع.، 1390. تبیین نقش تحقیق و توسعه کارآفرینانه مبتنی بر ترجمان دانش در موفقیت انتقال فناوری کشاورزی، توسعه کارآفرینی، سال سوم، شماره یازدهم، بهار 1390. ص126-107.
ناظمی، ش.، اخروی، ا.ح. ابراهیمی‌پور، م.ج.، 1389. ارائه مدل مفهومی انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت: رویکرد فرا تحلیلی. دانش و فناوری. سال دوم. شماره 3.