بررسی نقش مدیریت استعداد در توسعه سرمایه فکری سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه مالک اشتر

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش مدیریت استعداد در توسعه سرمایه فکری سازمان پنها میباشد. این پژوهش بر مبنای یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی بنا شده است که تاثیر مدیریت استعداد را بر سه مولفه سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری رابطهای و سرمایه ساختاری سازمانی میسنجد. با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی نمونهای متشکل از 158 نفر (118 نفر از کارکنان بااستعداد و 40 نفر از معاونان و کارشناسان سازمان) انتخاب شد و با استفاده از آمار استنباطی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت. ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامه بود. برای تحلیل دادهها، ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، روایی سازه تمام شاخصهای مورد مطالعه محاسبه شد و سپس با استفاده از مدل برازش شده و مدل معادلات ساختاری، فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. یافتههای پژوهش، نشان میدهد که مدیریت استعداد بر سرمایه فکری سازمان پنها تاثیر مثبت و معناداری دارد و از میان سه مولفه سرمایه فکری بر دو مولفه سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری رابطهای نیز تاثیر مثبت و معنادار دارد اما تاثیری بر سرمایه ساختاری سازمانی ندارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Talent Management in Organization's Intellectual Capital Development: A Case Study of Iran's PANHA

نویسندگان [English]

  • Davood Hossinpour 1
  • Manouchehr Manteghi 2
  • Sahar Malekmohamadi 1
1 Allameh Tabataba’i University
2 Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the role of talent management in Iranian Helicopter Support and Renewal Company (PANHA) intellectual capital development. This study is based on a main hypothesis and three sub-hypothesis which measure the effects of talent management on three intellectual capital factors, including human capital, relational structural capital and organizational structural capital. A sample consisted of 158 individuals (118 talented staff, and 40 deputies and experts of the organization) is selected and analyzed by inferential statistics using descriptive-surveyed research approach. The data is collected using questionnaires. For data analysis, first, we assess the base validity of all indicators using confirmatory factor analysis, and then the research hypotheses are examined by fitted model and structural equations model. The research findings indicate that talent management has positive and meaningful effect on intellectual capital of PANHA. Among the three components of intellectual capital, talent management has also positive and meaningful effect on the two components of human capital and relational structural capital, but has no impact on organizational structural capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • talent management
  • intellectual capital
  • human capital
  • relational structural capital
  • organization structural capital
  • Iranian Helicopter Support and Renewal Company (PANHA)
Adamsky, H., 2008. Talent management: something productive this way comes. [Online]
Available at: http://www.ere.net/articles/db/76E79D059FEB4637A7F0FBD4439490C6.asp
Anwar, A., Ali Nisar, Q., Zubair Ahmad Khan, N. & Sana, A., 2014. Talent Management: Strategic Priority of Organizations. International Journal of Innovation and Applied Studies, 9(3), pp. 1148-1154.
Backhous, K. & Tikoo, S., 2004. Conceptualizing and Researching Employer Branding. Career Development International, 9(5), pp. 501-517.
Barlow, L., 2006. Talent Development: the New Imperative. Development and Learning in Organizations Journal, 20(3), pp. 6-9.
Brunold, J. & Durst, S., 2012. Intellectual Capital Risks and Job Rotation. Journal of Intellectual Capital, 13(2), pp. 178-195.
Chabault, D., Hulin, A. & Soparnot, R., 2012. Talent Management in Clusters. Organizational Dynamic, Volume 41, pp. 327-335.
Clark, M., Seng, D. & Whiting, R., 2011. Intellectual Capital and Firm Performance in Australia. Journal of Intellectual Capital, 12(4), pp. 505-530.
Culson- Thomas, C., 2013. Aiming for the Stars Can Bring an Organization Down to Earth. Human Resource Management International Digest, 21(1), pp. 28-30.
Cunningham, I., 2007. Talent Management: Making It Real. Emerald Group, 21(2), pp. 4-6.
Iles, P., 2007. Employee Resourcing and Talent Management. In: J. Storey , ed. Human Resource Management: A critical text. London: Thomson Learning, pp. 97-114.
Kianto, A., Hurmelinna-Laukkanen, P. & Ritala, P., 2010. Intellectual Capital in Service- and Product- oriented. Journal of Intellectual Capital, 11(3), pp. 306-325.
Maxwell, G. & Mclean, S., 2008. Talent Management in Hospitality and Tourism in Scotland. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 20(7), pp. 820-830.
Sanchez- Canizares, S., Angel Ayuso Munoz Miguel, L. & Guzman, T., 2007. Organizational Culture and Intellectual Capital: A New Model. Journal of Intellectual Capital, 8(3), pp. 409-430.
احمدیان، م. و قربانی، ر.، 1392. بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی: مورد مطالعه وزارت امور اقتصاد و دارایی. مجله اقتصادی، جلد 11/12، صص. 130-112.
اورعی یزدانی، ب. و مولودی، ج.، 1389. بررسی و مطالعه رابطه بین سرمایه فکری و عدالت سازمانی. پژوهش‌های مدیریت، (10) 3، صص. 69-82.
آذر، م.، الوانی، م. و حسین پور، د.، 1390. بهبود ساختار بر پایه سرمایه فکری و اجتماعی. نشریه بانک توسعه صادرات ایران، جلد 96-97، صص. 47-51.
پور کیانی، م. و ملازاده، م.، 1391. شیوه های اندازه گیری سرمایه فکری. راهبرد یاس، جلد 30، صص. 195-212.
جوکار دهویی، م.، 1391. تحلیل رابطه بین مدیریت استعداد و ارزیابی عملکرد کارکنان نخبه با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA، تهران: دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
حاجی کریمی، ع. و سلطانی، م.، 1390. بررسی و تحلیل عوامل سنجش مدیریت استعداد (مطالعه موردی صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی ایران)». مدیریت فرهنگ سازمانی، (23) 9، صص. 95-116.
حسنوی، ر. و رمضان، م.، 1390. افزایش سرمایه فکری در سازمان: بررسی نقش یادگیری سازمانی. بهبود مدیریت، (1) 5، صص. 39-25.
حسینی، ا.، 1389-1390. نقش مدیریت استعداد در تأمین و حفظ منابع انسانی مستعد. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 23/24(4/1)، صص. 205-181.
خاوندکار، ج.، خاوندکار، ا. و متقی، ا.، 1388. سرمایه فکری- مدیریت توسعه، مدل‌های سنجش. تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
رضائیان، ع. و سلطانی، ف.، 1388. معرفی مدل جامع و سیستمی مدیریت استعداد جهت بهبود عملکرد فردی کارکنان صنعت نفت. فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، (8) 3، صص. 7-50.
سلیمی، ق. و راثیان، ز.، 1390. ارائه چارچوب مفهوی ارزیابی سرمایه فکری در آموزش عالی: رهیافتی برای مراکز آموزش عالی فنی مهندسی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، (49) 13، صص. 19-41.
صیادی، س.، محمدی، م. و نیک پور، ا.، 1390. مدیریت استعداد، مفهومی کلیدی در حوزه سازمانی. ماهنامه کار و جامعه، جلد 135، صص. 81-86.
صیادی، س.، محمدی، م. و نیک پور، ا.، 1391. بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی کارکنان در ستاد مرکزی صندوق تأمین اجتماعی. فرآیند مدیریت توسعه، (2) 25.
طهماسبی، ر.، قلی پور، آ. و جواهری زاده، ا.، 1391. مدیریت استعدادها: شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، (17) 5.
عباسی، ا. و گلدی صدقی، ا.، 1389. بررسی تاثیر کارایی عناصر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، (2) 17، صص. 74-57.
عسکری باجگرانی، م.، شائمی، ع. و علامه، س. م.، 1390. سنجش سطح حاکمیت استراتژی مدیریت استعداد در شهرداری شهر اصفهان. مدیریت شهری، جلد 28، صص. 277-286.
کلانتری، خ.، 1388. مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی (با برنامه SIMPLIS LISREL). تهران: فرهنگ مصفا.
لطفی نیا، ا.، 1390. نقش سرمایه فکری در ایجاد ارزش. مهندسی مدیریت، (44) 5، صص. 47-51.
معالی تفتی، م. و تاج الدین، م.، 1387. نگهداشت استعدادها در سازمان به کمک فرایند اجتماعی کردن. تدبیر، شماره 194، صص. 75-74.
موغلی، ع. و یداللهی، س.، 1393. بررسی تاثیر نظام مدیریت استعداد بر جانشن پروری در سازمان‌های دولتی شهر شیراز. تهران، موسسه اطلاع‌رسانی نارکیش.
مهرابی، ا.، همتی، ح. و رحیمیان، ن. ا.، 1389. بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. پیام دریا، جلد 192، صص. 56-61.
میرکمالی، م. و ظهور پرونده، و.، 1387. مدیریت سرمایه فکری ضرورتی برای سازمان‌های عصر دانایی محور. پیام مدیریت، جلد 28، صص. 81-105.
نادر علی، م.، 1389. رابطه مدیریت استعداد با رضایتمندی، تمایل به ترک و موفقیت در مسیر شغلی، تهران: دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.