سنجه‌های معنایی برای سکوی سایبری نوآوری با الهام از زبان‌شناسی کاربردپایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مجتمع برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 مجتمع برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

نظریه آرایه‌ای با ارائه تعریف موسّعی از زبان، خلاقیت معنادار در هر حوزه عملیاتی را معادل خلق معنای زبانی توصیف می‌کند. در این تعریف، هر مفهوم معناداری در یک حوزه عملیاتی معادل یک کلمه تلقی می‌شود و هر ترکیبی از این کلمه‌ها معادل یک سازه زبانی گرفته می‌شود. چنین تعریفی فضای بسیار وسیعی برای خلاقیت عامل‌های هوشمند فراهم می‌کند. نظریه آرایه‌ای چنین فضایی را به صورت یک سکوی سایبری پشتیبانی از خلق معنا توصیف می‌کند. محدودیت اساسی خلق معنا در سکوی آرایه‌ای اعتبار معنایی ساخت‌و‌سازهای زبانی است. این مسئله معادل مسئله اعتبارسنجی نوآوری و تضمین اثربخشی در سکوهای نوآوری رایج است. زبان‌شناسی کاربردپایه در دهه‌های اخیر ایده‌های بدیعی برای محاسبه کمیت‌های معنایی در ساخت‌و‌ساز‌های زبان طبیعی ارائه کرده است. محدودیت فعلی بهره‌گیری از چنین محاسباتی در حوزه‌هایی غیر از زبان طبیعی، عدم دسترسی به داده‌های انبوه معنایی است که با تکیه بر یک سکوی سایبری مرتفع می‌شود. در این مطالعه، با ترکیب اصول و ابزارهای اساسی نظریه عمومی سنجه با ایده‌های زبان‌شناسی کاربردپایه و ملاحظات خاص نظریه آرایه‌ای، مجموعه‌ای از سنجه‌های معنایی برای تحلیل خلق معنا در یک عملیات جمعی توسعه داده شده است. برای این کار، ابتدا دسته‌ای از سنجه‌های پایه معنایی/زبانی بر مبنای مفاهیم اساسی زبان‌شناسی کاربردپایه ساخته شده و سپس، این سنجه‌ها برای ساخت سنجه‌های پیچیده‌تر «عاملیت» و «تعامل‌پذیری» با هم ترکیب شده‌اند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Semantic Measures for Araye Innovation Platform, Derived from Usage-based Linguistics

نویسندگان [English]

  • mahdi fesharaki 1
  • Mehdi Amjadi 2
1 EE & CE complex, Malek Ashtar University, Tehran, Iran
2 EE & CE Complex, Malek Ashtar University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Meaningful innovations in Araye platform, require the measurement of various semantic qualities in different computational points. The focus of Araye theory on semantic computations in realization of operational intentions paves the way for leveraging semantic measurement ideas from the field of natural language processing for development of new semantic measures for Araye theory.

Remarkable semantic computation ideas have been proposed in usage-based linguistics throughout recent years. In this paper, we combine basic ideas and methods of measure theory with usage-based linguistic ideas to generate a set of semantic measures for analysis of meaningful collective operations in Araye theory. For that, we first generate a set of basic semantic/linguistic measures as a first measurement layer and then develop more sophisticated semantic measures of “Agency” and “Interoperability” upon them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Measure Theory
  • Innovation Platform
  • Araye Theory
  • Semantic Measure
  • Agency
  • Interoperability
امجدی، مجیدی، «آنتولوژی مشارکت معنایی برای عملیات شهری»، دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران، 1399.
فرجیان، فشارکی، فطانت، «نظریه دفاع آرایه‌ای و نوآوری اجتماعی شده در مقایسه با شبکه‌محوری و نوآوری شبکه محور (موردکاوری پدافند هوایی)»، فصلنامه فرماندهی و کنترل، بهار 1397
فشارکی، فطانت، امجدی، «مخزن طرحواره‌های شناختی در سکوی عملیات آرایه‌ای»، دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران، 1399.
Aouicha, M. B., et al. (2018). "SISR: System for integrating semantic relatedness and similarity measures." 22(6): 1855-1879.
Balkir, E., et al. (2015). Distributional sentence entailment using density matrices. International Conference on Topics in Theoretical Computer Science, Springer.
Boleda, G. J. A. R. o. L. (2020). "Distributional semantics and linguistic theory."
Cherrier, S., & Langar, R. (2018, October). Services organisation in IoT: mixing Orchestration and Choreography. In 2018 Global Information Infrastructure and Networking Symposium (GIIS) (pp. 1-4). IEEE.
Daiberl, C. F., Oks, S. J., Roth, A., Möslein, K. M., & Alter, S. (2019). Design principles for establishing a multi-sided open innovation platform: lessons learned from an action research study in the medical technology industry. Electronic Markets, 29(4), 711-728.
Gupta, A., et al. (2017). "A survey on semantic similarity measures." 3(12): 243-247.
Heunen, C., et al. (2013). Quantum physics and linguistics: a compositional, diagrammatic discourse, Oxford University Press.
Kadets, V. (2018). A Course in Functional Analysis and Measure Theory, Springer.
Leinster, T. and M. W. J. a. p. a. Meckes (2016). "The magnitude of a metric space: from category theory to geometric measure theory."
Lim, K. Y. H., Zheng, P., & Chen, C. H. (2020). A state-of-the-art survey of Digital Twin: techniques, engineering product lifecycle management and business innovation perspectives. Journal of Intelligent Manufacturing, 31(6), 1313-1337.
Padó, S. and M. J. C. L. Lapata (2007). "Dependency-based construction of semantic space models." 33(2): 161-199.
Taieb, M. A. H., et al. (2020). "A survey of semantic relatedness evaluation datasets and
procedures." 53(6): 4407-4448.
Tomasello, M. (2009). Constructing a language. Harvard university press.
Usharani, S., Jayakumar, D., Palani, D. U., Raghuraman, D., Parthiban, R., Saravanan, D., & David, D. D. S. (2020). Industrialized Service Innovation Platform Based On 5g Network And Machine Learning. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(11), 5684-5703.