بررسی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت نوآوری در صنعت پهپاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

چکیده

بررسی عوامل کلیدی موفقیت یک گام اساسی در راه تدوین راهبرد نوآوری و برنامهریزی برای نوآوری فناورانه در صنعت نوپای پهپاد میباشد. پژوهش حاضر ضمن بررسی دلایل موفقیت نوآوریها، بر اساس مدل نوآوری بخشی مالربا نیازمندیهای تشکیل نظام نوآوری بخشی در این حوزه را جستجو مینماید. در پژوهش حاضر پس از مرور ادبیات نوآوری، ضمن استخراج عوامل کلیدی موفقیت در نوآوری، عوامل کلیدی موفقیت مرتبط با صنعت پهپاد نیز از طریق مصاحبه با فعالان حاضر در پروژه‌های این صنعت شناسایی گردیدند. در ادامه با توزیع پرسش‌نامه در میان نخبگان و فعالان صنعت، میزان اهمیت و اولویت‌بندی این عوامل احصاء گردید و بـا استفاده از تحلیل عاملی تأییـدی ارتبـاط عوامـل و شاخص‌ها مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان مـی‌دهـد کـه در میان عوامل کلیدی موفقیت، برقراری سازوکار همکاری و شبکه‌سازی و ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین بنگاه‌های تولیدی-تحقیقاتی، تامین‌کنندگان و کاربران (مشتریان) برای نوآوری، تعریف شفاف (و کامل) پروژه‌ها و طرح دقیق نیازمندی موجود از سوی کاربران و حمایت و هدایت صحیح مالی دولت، در اولویت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Technological Innovation in Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Industry

نویسندگان [English]

  • Hosein DaneshKohan 1
  • Mahdi Elyasi 2
  • Nazanin Pilevari 3
  • Seyed Mohammad Tabatabaei Bafghi 4
1 Science and Research Branch of Azad Eslami University
2 Allameh Tabataba’ei University
3 Yadegar Emam Branch of Azad Eslami University
4 Azad Eslami University
چکیده [English]

Investigating key success factors is a crucial step in developing innovation strategy and planning technological innovation in Unmanned Aerial Vehicle (UAV) industry. This study along with investigating the reasons for innovation success, looks into the requirements for the formation of sectorial innovation systems based on Malerba innovation model. After reviewing innovation literature and extracting key success factors of innovation, we identify key success factors of UAV industry through interviews with the industry experts. Then we determine the importance and priorities of factors by statistical analysis of the data gathered by the questionnaires distributed among the elites and experts of the industry. The findings show that UAV industry key success factors in order of importance are: cooperation and communication network among manufacturers, suppliers, clients and users; a clear and precise definition of innovation projects by clients; and precise allocation of financial resources to project based on project value by government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation
  • innovation systems
  • innovation development
  • key success factors
  • UAV industry
Afuah, A., 1998. Innovation Management: Strategies, Implimentations and Profit. First ed. New York: Oxford University Press.
Avots, I., 1969. Why does project management fail?. California Management Review, II(3), pp. 77-82.
Belassi , W. & Tukel , O., 1996. A new framework for determining critical success/failure factors in project. International Journal of Project Management,3(14), pp. 141–51.
Birchall, D., Chanaron, J. & Soderquist, K., 1996. Managing innovation in SMEs: a comparison of companies in the UK, France and Portugal. International Journal of Technology Management, 2(12), pp. 291-305.
Cooper, R., 1999. The Invisible Success Factors in Product Innovation. Product Innovation Management, 2(16), pp. 115-133.
Cooper, R. G., 2006. Formula for Success in New Product Development. Marketing Management Magazine, 1(3), pp. 71-85.
Cormican, K., 2002. Critical Success Factors Model for Product Innovation Management, Dublin: Computer Integrated Manufacturing Research Unit, National University of Ireland.
Dutta, S., 2011. The Global Innovation Index, Paris: INSEAD.
Furman, J., 2002. The determinants of national innovative capacity. Research Policy, 31(6), pp. 899–933.
Hoffman, K., 1998. Small firms technology and innovation in the UK: a literature review. Technovation, 18(1), p. 39–55.
Hughes, M., 1986. Why projects fail: The effects of ignoring the obvious. Ind Eng, 1(18), pp. 14-18.
Jeffrey, B., Schmidt, S. X. & Calantone, R. J., 1996. Controllable factors of new product success – A cross-national comparison. Marketing Science, 1(12), pp. 4-15.
Korea Technology and Information Promotion Agency for SMEs, 2006. A Reaserch on the innovation promoting policy for SMEs in APEC:survey and case studies, Seoul: Korea Technology and Information Promotion Agency for SMEs.
Larson, E. & Gobeli, D., 1987. Relative effectiveness of different project structures. Project Management Journal, 2(18), pp. 81–85.
Le Blanc, L., 1997. Camparison of US and Japanese technology management and innovation. International Journal of Technology Management, 13(5-6), pp. 601-614.
Lee & Sungjoo., 2010. Open innovation in SMEs—An intermediated network model. Research Policy, 1(39), pp. 290-300.
Malerba, F., 2004. Sectoral systems of innovation Concepts,issues and analyses of six major sectors in Europe. first ed. New York: Cambridge University Press.
Military, 2012. Military. [Online], Available at: http://www.military.ir, [Accessed 1 Feb 2013].
Mishra, S., Dongwook, K. & Dae Hoon, L., 1996. Factors affecting new product success:cross-country comparisons. Journal of Product Innovation Management, 1(13), pp. 530–550.
OECD, 2005. Annual Report, Paris: OECD.
Parry, M. & Song, X., 1994. Identifying new product successes in China. The Journal of Product Innovation Management, 1(11), pp. 15–30.
Pinto, J. & Covin, J., 1989. Critical factors in project implementation a comparison of construction and R&D projects. Technovation, 1(9), pp. 49-62.
Pu, x., 2005. cross-national study of success factors in innovation project: China and western developed countries, Beijing: Tsinghua University, Beijing, P.R.China.
Ritter, T., 2003. The impact of a company’s business strategy on its technological competence, network competence and innovation success. Journal of Business Research, 57(5), pp. 548–556.
Rubin, I. M. & Seeling, W., 1967. Experience as a factor in the selection and performance of project managers. IEEE Trans Eng Management, 1(14), pp. 131-134.
Schultz, R., Slevin, D. & Pinto, J., 1987. Strategy and tactics in a process model of project implementation. Interfaces, III(17), pp. 34-46.
Warren, M., 2004. A Study of Innovation:Anatomy of the Key Success Factors, Henley: Henley MBA dissertation,USA.
Wirawan, C., 2012. Open Innovation Implementation to Sustain Indonesian SMEs. Procedia Economics and Finance, 4(2), pp. 223–233.
Xuemei, X., 2012. Cooprative Factors, Coorprative Innovation Effect and Innovation Performance for Chineese Firm: An Emprical Study. Physica Proceda, Issue 24, pp. 1086-1091.
Yusra, M., Othmanb, A. R. & Mokhtar, S. S. M., 2012. Assessing the relationship among Six Sigma, Absorptive Capacity and Innovation Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(65), pp. 570–578.
انجمن بدون سرنشین اتحادیه اروپا، 2005. تکنولوژی سیستم‌های بدون سرنشین، پاریس: انجمن بدون سرنشین اتحادیه اروپا.
باقر سلیمی، س.، 1387. نظام نوآوری بخش دفاعی ایران: پژوهشی در محدوده صنایع دفاعی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
باقری، س. ک.، 1381. سنجش تحقیق و توسعه و نوآوری: ضرورت سنجش فعالیت‌های طراحی و مهندسی در ایران. تهران، دومین همایش روش‌های تحقیق در علوم و فنون مهندسی دانشگاه امام حسین (ع).
پاکزاد، ب.، 1382. بررسی سیستم‌های سنجش نوآوری و ارائه چارچوبی برای سنجش نوآوری در ایران. تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
خلیل، ط.، 1389. مدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1390. سند اولیه توسعه علوم و فناوری هوافضای کشور، تهران: شورایعالی انقلاب فرهنگی.
طاهری نژاد ، م.، 1390. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر توسعه نوآوری فناورانه در بنگاه‌های کوچک و متوسط پارک فناوری پردیس. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
طبائیان، س.، 1390. طراحی مدل نوآوری در صنعت هوایی ایران مبتنی بر رویکرد نوآوری باز،. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
فقیهی، ا. و باقر سلیمی، س.، 1388. مطالعه‌ی نظام نوآوری بخشی با تاکید بر تعیین روابط میان نهادها، همکاری‌های دانشی و کارکردها. فصلنامه علوم مدیریت ایران، I(13)، صص. 1-24.
محسنی زارچ ، ع. ر.، 1385. عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژی در صنایع کوچک و متوسط با تاکید بر صنعت نساجی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
ناظمی، ا.، 1388. آینده‌ نگاری فناوری هوافضا در ایران. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
نامداریان، ل.، 1390. نقش مراکز رشد نظام ملی نوآوری. تهران، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت تکنولوژی ایران.