گونه شناسی فرآیندهای موفق نوآوری دفاعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از متخصصان خارجی از صنایع دفاعی ایران خارج شدند و با شروع جنگ تحمیلی و اعمال تحریمها علیه کشور، جریان ضعیف نوآوریهای دفاعی نیز دچار وقفه شد. پس از آن، تلاشهای وسیعی با رویکرد خوداتکایی در صنایع دفاعی آغاز شد که الگوی غالب آنها، تکیه بر توان داخلی، استفاده از فرصتهای محدود همکاریهای فناورانه و سعی و خطا بود. از آنجاکه تاکنون، گونهشناسی فرآیندهای تکاملی نوآوری شکلگرفته در این سالها، انجام نشده است، این پژوهش با هدف شناسایی این فرآیندها انجام شد. به این منظور، 15 پروژه دفاعی که با شاخصهای موفقیت نوآوری همخوانی داشتند، با انجام دهها ساعت مصاحبه عمیق اکتشافی با خبرگان مطرح دفاعی و متخصصان اجرایی این پروژهها و استفاده از روش تحلیل محتوای مصاحبهها مورد بررسی و مطالعه عمیق قرار گرفتند و  مفاهیم و مولفهها و در نهایت مدلهای فرآیند نوآوری در آنها استخراج گردیدند. روایی پژوهش با استفاده از رویکرد سهجبههای  مورد تایید قرار گرفت. در نهایت، 4 مسیر مختلف نوآوری دفاعی بر اساس دستهبندی محصولات کلیدی بخش دفاعی استخراج شد. نتایج نشان داد که تمام این مسیرها از نیاز عملیاتی، شروع شده و در تمامی آنها، مرحله تشکیل تیم و نهاد تحقیقاتی سپری شدهاند. تمامی این مسیرها، منجر به شکلگیری یک نهاد صنعتی و تولیدی شده و بهبود مشخصات عملکردی محصول و توسعه نوآوری نیز در آنها اتفاق افتاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Comprehensive Defense Innovation Process for Iranian Best-Practice: Defense Projects in Post-Islamic Revolution Era

نویسندگان [English]

 • Abootaleb Shafaghat
 • Mahdi Elyasi
 • Seyed Habiballah Tabatabaeeyan
 • Jahanyar Bamdad Soofi
Tabataba’ei University
چکیده [English]

Following the victory of Iran's Islamic Revolution, a large number of foreign experts were sacked from the defense industries, and by the beginning of the war imposed on Iran and enforcing tough sanctions against the country, weak innovation process in defense industries was halted. Afterwards, extensive efforts were started in innovation process and patterns in defense industries. The main features of these efforts were self-reliance, taking advantages of limited technological collaboration opportunities, and activities based on try and error. Since no studies have been conducted on the typology of evolutionary processes in this period, this aims to identify innovation patterns. To this end, 15 major defense projects compatible with the determined defense success measures are investigated through deep exploratory interviews with defense elites and executive experts, and through conceptual analyses to extract concepts, components and innovation process models. The validity of the study is tested by three-front validity method. Finally, 4 different paths of defense innovation are extracted based on the classifications of key defense products. The results show that all these paths begin with operational need and all had the phases of team creation and research institution. All these paths lead to the formation of an industrial and manufacturing institution, and the improvement of functional specification and innovation development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • innovation models
 • innovation processes
 • defense innovation
 • major defense products
 • defense innovation success
 • content analysis
 • qualitative study
Afuah, A., 1998. Innovation Management. London: Oxford University Press.
Alegre, J. & Chiva, R., 2008. Assessing the Impact of Organizational Learning Capability on Product Innovation Performance: An empirical test. Technovation, Volume 28, pp. 315-326.
An Ho, l., 2011. Meditation Learning, Organizational Innovation and Performance. Industrial Management & Data Systems, 111(1).
Belliveau, P., Griffin, A. & Somermeyer, S., 2002. The PDMA Toolbook1 for New Product Development. USA: John Wiley & Sons.
Christiansen, J., 2010. Competitive Innovation Management. London: MC millan press.
Cobbenhagen, J., 1999. Managing Innovation at the Company Level: A Study on Non-Sector-Specific Success Factors. Masstricht: Universitaire Pers Masstricht.
Cooper, R. G. & Kleinschmidt, E. J., 1987. Success Factors in Product Innovation. Journal of Industrial Marketing Management , Volume 16, pp. 215-223.
Deschamps, J., 2003. Innovation and Leadership. The International Handbook on Innovation, pp. 815-834.
Dodgson, M., Gann, D. & Salter, A., 2008. The Management of Technological Innovation. Great Britain: Oxford University Press.
Ellonen, R., Blomqvist, K. & Puumalainen, K., 2008. The Role of Trust in Organizational Innovativeness. Innovation Management, 11(2).
Evangelista, R. & Vezzani, A., 2010. The Economic Impact of Technological and Organizational Innovations. Research Policy.
Fagerberg, J., 2003. Innovation: A Guide to the Literature, Center for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo.
Freeman, C., 1995. The National System of Innovation’in historical perspective. Cambridge Journal of economics, 19(1), pp. 5-24.
Freitas, I. M. B., 2013. University–industry collaboration and innovation in emergent and mature industries in new industrialized countries. Research Policy, Volume 42 , p. 443– 453.
Golipour, R., Jandaghi, G., Mirzaei, M. & Roshandel Arbatan, T., 2011. The Impact of Organizational Trust on Innovativeness at the Oil Refinery Company. African Journal of Business Management, Volume 5, pp. 2660-2667.
Hilmi, M., Ramayan, T., Mustapha, Y. & Pawanchik, S., 2010. Product and Process Innovativeness: Evidence from Malaysian SMEs. European Journals of Social Science, 16(4).
Jimens, J. D. & Sanz Valle, R., 2010. Innovation, Organizational Learning and Performance. Journal Of Business Research.
Jimens, J. D., Sanz Valle, R. & Hernandez Espillardo, M., 2008. Fostering Innovation the Role of Market Orientation and Organizational Learning. European Journal of Innovation Management, 11(3), pp. 389-412.
Johannessen, J. & Olsen, B., 2011. Aspect of a Cybernetic Theory of Tacit Knowledge and Innovation. Cybernetic, 40(112).
Kanter, R. M., 2006. Innovation: the classic traps. Harvard business review, 84(11), 72-83.
Khalil, T. M., 2000. Management of Technology: The key to Competitiveness and Wealth Creation. Mc Graw Hill.
Le Corre, A. & Mischke , G., 2005. The Innovation Game: A New Approach to Innovation Management and R&D. USA: Springer Science & Business Media Inc.
Lessem, R., 1986. Enterprise Development. Aldershot:Gower, pp. 434-439.
Liao, S., Chen Fei, W. & Tang Liu, C., 2008. Relationship Between Knowledge Interia, Organizational Learning and Organizational Innovation. Technovation, Volume 28, pp. 183-195.
Liao, S. & Wu, C., 2010. System Perspective of Knowledge Management, Organizational Learning and Organizational Innovation. Expert systems with Applications, An International Journal, Volume 37, pp. 1096-1103.
Li, Y., Zhou, N. & Si, Y., 2010. Exploratory Innovation, Exploitative Innovation and Performance. Nanokai Business Review International, 1(3).
Lundvall, B. A., 1999. Product Innovation and User-Producer Interaction, Industrial Development, Aalborg University Press.
Mata, J. & Woerter, M., 2013. Risky innovation: The impact of internal and external R&D strategies upon the distribution of returns. Research Policy , Volume 42 , p. 495– 501.
Mavondo, F. T., Chimhanzi, J. & Stewart, J., 2005. Learning orientation and market orientation: Relationship with innovation, Human Resource Practices and Performance. European Journal of Marketing. 39(11), pp. 1235-1263.
Merriam-Webster Inc., 2004. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. 11th ed. Massachusetts: Merriam-Webster Inc.
Oke, A., Bruke, G. & Myers, A., 2007. Innovation Types and Performance And Growing UK SMEs. Operation & Production Management, Volume 27, pp. 53-73.
Saren, M. A., 1984. A Classification and Review of Models of the Intrafirm Innovation Process. R&D Management. 14(1), pp. 11-24.
Shlomo , M. & Seshadri, D. V. R., 2007. Innovation Management: Strategies, Concepts and Tools for Growth and Profit, Response Books. New Delhi.
Skerlavaj, M., Song, J. & Lee, Y., 2010. Organizational Learning Culture, Innovative Culture and Innovations in South Korean Firms. Experts Systems With Applications, Volume 37, pp. 6390- 6403.
Van de Ven, A., 1999. The Innovation Journey. Newyork: Oxford University Press.
Vargas, J., 2011. The General Panorama of Technology and the Defence and Security Industry. In: The Defence of the Future: Innovation, Technology and Industry, Spanish Ministry of Defence. Spain: Spanish Institute for Strategic Studies.
Varis, M. & Littunen, H., 2010. Types of Innovation Sources of Information and Performances in Entrepreneurial SMEs. Innovation Management, 13(2).
Weerawardena, J., Cass, A. & Julian, C., 2006. Does industry matter? Examining the role of Industry Structure and Organizational Learning in Innovation and Brand Performance. Journal of Business, Volume 59, pp. 37-45.
White, A. M. & Bruton, G. D., 2007. The Management of Technology and Innovation: A Strategic Approach. Canada: Thomson South-Western.
Yin, R. K., 2003. Case Study Research: Design and Methods. Applied Social Science Research Methods Series. Volume 5.
Yin, X. & Zuskovitch, E., 1998. Is firm Size Conducive to R&D Choice? A Strategic Analysis of Product and Process Innovations. Journal of Economic Behavior & Organization, Volume 35, pp. 243-262.
آرش ، ش. و صادق‌بیگی ، ا. ، 1389. مدیریت نوآوری. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.
زارعی، ع. و نسیمی، ه. ، 1386. مدیریت نوآوری در صنعت نفت. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت ، جلد 1.
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ، 1391. گزارش جشنواره بین المللی خوارزمی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ، تهران: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، 1386. راهنمای اُسلو: رهنمودهایی برای گردآوری و تفسیر دادههای نوآوری. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
سلطانی تیرانی ، ف. ، 1378. نهادیکردن نوآوری در سازمان. چاپ اول تدوین تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
کریمی  ، ص. و نصر ، ا. ، 1392. روشهای تجزیه و تحلیل دادههای مصاحبه. عیار پژوهش در علوم انسانی  ، (1)4، صص 71-94.
متقی ، ا. و اشتریان ، ک. ، 1380. سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، شماره 29.
محمدی ، م. ، باقرسلیمی ، س. ، بوشهری ، ع. و نظری زاده ، ف. ، 1388. طراحی نظام نوآوری دفاعی. تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
وحیدی ، ا. ، 1390. دکترین دفاعی ایران. بصیرت دفاع. (25)3.