حرکتهای «جمعی» و تغییرات نهاد و فناوری: بررسی شکل گیری بنگاه های علم محور در صنعت زیست‌داروی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف؛ پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشیار - دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

3 مدرسه کسب و کار دانشگاه منچستر

4 دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف؛ پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

5 استادیار - دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

شواهد متعددی در مورد تاثیر حرکت‌های جمعی بر تحولات نهادی-فناورانة صنایع وجود دارد. با این حال، تاکنون پژوهش‌های «نظام‌مند» اندکی توانسته‌اند «تنوع و میزان» حرکت‌های جمعی در این تغییرات را توضیح دهند. پژوهش حاضر ضمن ارائه چارچوبی برای تحلیل «نظام‌مندِ» تنوع و میزان فعالیت‌های جمعی در شکل‌گیری بنگاه‌های علم‌محور زیست‌دارو، به عنوان مهمترین تغییر نهادی در صنعت زیست‌داروی ایران،  میزان جمعی بودن فعالیت «کارآفرینان نهادی» در طیف متنوعی از اقدامات نهادی مورد بررسی قرار داد و تلاش کرد به این سوال پاسخ دهد که تا چه حد تغییر قاعده بازی برای حرکت از صنایع سنتی به سمت صنایع دارای قابلیت نوآورانه متاثر از حرکت‌های جمعی است.
این مقاله از نوع کیفی است و داده‌های آن بر اساس مصاحبه هدفمند با 57 نفر از افراد تاثیرگذار در این صنعت گردآوری شدند. نتایج پژوهش، از طریق تحلیل زمینه و کدگذاری یافته‌ها بدست آمدند. صنعت داروسازی ایران، صنعتی است که در تجاری‌سازی «زیست‌شبیه‌داروها» موفقیت چشمگیری داشته است. این موفقیت، بیش از هر چیز نتیجة وقوع یک تغییر نهادی قابل توجه، از «شرکت‌های تامین‌محور دولتی» به سمت «شرکت‌های علم‌محور خصوصی» بوده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در پسِ شکل‌گیریِ این بنگاه‌های علم‌محور، چهار اقدام نهادی مهم وجود دارد و شبکه‌ای از افراد و کنشگران کلیدی (کارآفرینان نهادی) از بخش‌های خصوصی و دولتی و به صورت رسمی یا غیررسمی در تحقق تک‌تک این کارنهادها حضور داشته‌اند و هیچ‌یک از اقدامات نهادی بررسی شده به تنهایی از سوی کارآفرینان نهادی یک بخش توسعه نیافته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Collective Action and Institutional and Technological Change: A Case Study of Iran Bio-Pharmaceutical Industry

نویسندگان [English]

  • Roohollah Hamidimotlagh 1
  • Mohammad Taghi Isaai 2
  • Mohammad Yamin 3
  • Ali Babaee 4
  • Ali Kermanshah 5
1 Sharif University of Technology
2 Sharif University of Technology
3 Manchester Business School
4 Sharif University of Technology
5 Sharif University of Technology
چکیده [English]

There is a wide range of evidence emphasizing the role of collective action in the process of institutional change. Collective collaboration as well as individualistic profit-seeking activities of entrepreneurs are two complementary wings of institutional and technical change in innovation systems. In this paper, based on empirical evidence from Iran bio-pharmaceutical sector, we develop a framework to link the institutional change of innovation systems to practices and institutional entrepreneurs (IEs). Then we use the framework to see to what extent IEs' practices are collective. We analyze institutional change as a shift from supplier-dominated governmental firms to science-based private firms. After that, we analyze four practices as mainly influential practices with institutional change effects, and finally we elaborate on IEs who are actively involved in directing the practices. Our analysis shows that in all the practices, collective action has been influential. We also find that there is a network of entrepreneurs involved in all the practices. These IEs are from both governmental and non-governmental organizations and play formal as well as informal roles in directing the practices. Our analysis criticizes both government-centric and individualistic views of institutional and technical change in catching up on innovation systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • collective action
  • institutional change
  • Practice
  • institutional entrepreneur
Bell, M. & Pavitt, K., 1993. Technological accumulation and industrial growth: contrasts between developed and developing countries.. Industrial and corporate change, 2(1), pp. 157-210.
Chandler, A. D., 1969. Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. Massachusetts: MIT Press Books.
Chandler, A. D., 1977. The visible hand: The management revolution in American business. . Massachusetts: Harvard University Press.
Commons, J. R., 1924. Legal foundations of capitalism. United States: Transaction Publishers.
Crabtree, B. & Miller, W., 1992. A template approach to text anyalysis: Developing and using codebooks. In: B. Crabtree & W. Miller, eds. Doing qualitative research in primary care: Multiple strategies. CA: Sage Publications, pp. 93-109.
Creswell, J., 2013. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. SAGE Publications Inc.
Davis, L. & North, D., 1971. Institutional change and American economic growth: A First Step Towards a Theory of Institional Innovation. The journal of Economic History, 30(1), pp. 131-149.
Demil, B. & Bensédrine, J., 2005. Processes of legitimization and pressure toward regulation: corporate conformity and strategic behavior. International Studies of Management & Organization, 35(2), pp. 56-77.
DiMaggio, P., 1988. Interest and agency in institutional theory. Institutional patterns and organizations: Culture and environment, Volume 1, pp. 3-22.
Dorado, S., 2005. Institutional entrepreneurship, partaking, and convening. Organization studies, 26(3), pp. 385-414.
Dosi, G., 1982. Technological paradigms and technological trajectories: a suggested interpretation of the determinants and directions of technical change. Research policy, 11(3), pp. 147-162.
Evans, P., 1995. Embedded autonomy: states and industrial transformation . NJ: Princeton University Press.
Garud, R. & Jain, S., 1996. The embeddedness of technological system. Advances in strategic management, Volume 13, pp. 389-408.
Hannan, M. & Freeman, J., 1977. The population ecology of organizations. American journal of sociology, 82(5), pp. 929-964.
Hardy, C. & Maguire, S., 2008. Institutional entrepreneurship. In: The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism . Singapore: Sage Publications Ltd, pp. 198-217.
Hayek, F. A., 1973. Rules and Order. Law, Legislation and Liberty. London and Henley: Routledge and Kegan Paul.
Hodgson, G. M., 1988. Economics and institutions: A Manifesto for a Modern Institutional Economics. Journal of the History of Economic Thought, 11(2), pp. 304-313.
Hung, S. C. & Whittington, R., 2011. Agency in national innovation systems: Institutional entrepreneurship and the professionalization of Taiwanese IT. Research Policy, 40(4), pp. 526-538.
Kemp, R., Schot, J. & Hoogma, R., 1998. Regime shifts to sustainability through processes of niche formation: the approach of strategic niche management. Technology analysis & strategic management, 10(2), pp. 175-198.
Lawrence, T. B., Hardy, C. & Phillips, N., 2002. Institutional effects of interorganizational collaboration: The emergence of proto-institutions. Academy of management journal, 45(1), pp. 281-290.
Lundvall, B., Joseph, K. J., Chaminade, C. & Vang, J., 2011. Handbook of innovation systems and developing countries: building domestic capabilities in a global setting. Edward Elgar Publishing.
Maguire, S., Hardy, C. & Lawrence, T. B., 2004. Institutional entrepreneurship in emerging fields: HIV/AIDS treatment advocacy in Canada.. Academy of management journal, 47(5), pp. 657-679.
Mahboudi, F., Hamedifar, H. & Aghajani, H., 2012. Medical biotechnology trends and achievements in Iran. Avicenna journal of medical biotechnology, 4(4), pp. 200-205.
Murmann, J. P., 2003. Knowledge and competitive advantage: The coevolution of firms, technology, and national institutions. Cambridge : Cambridge University Press.
Nelson, R., 1994. The co-evolution of technology, industrial structure, and supporting institutions. Industrial and corporate change, 3(1), pp. 47-63.
Nelson, R., 2008. What enables rapid economic progress: What are the needed institutions?. Research policy, 37(1), pp. 1-11.
Nelson, R. & Nelson, K., 2002. Technology, institutions, and innovation systems. . Research policy, 31(2), pp. 265-272.
Niosi, J., 2011. Complexity and path dependence in biotechnology innovation systems. Industrial and Corporate Change, 20(6), pp. 1795-1826.
North, D., 1990. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge : Cambridge university press.
Rao, H., Morrill, C. & Zald, M., 2000. Power plays: How social movements and collective action create new organizational forms. Research in organizational behavior, Volume 22, pp. 237-281.
Scott, W. R., 2013. Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities. Sage Publications.
Strauss, A. & Corbin, J., 1994. Grounded theory methodology. In: N. Denzin & Y. Lincoln, eds. Handbook of qualitative research. Sage Publications, pp. 273-285.
Suchman, L., Blomberg, J., Orr, J. E. & Trigg, R., 1999. Reconstructing technologies as social practice. American behavioral scientist, 43(3), pp. 392-408.
Van de Ven, A. H. & Garud, R., 1994. The coevolution of technical and institutional events in the development of an innovation. In: J. A. Baum & J. V. Singh, eds. Evolutionary dynamics of organizations. Oxford: Oxford University Press, p. 425.
Veblen, T., 1912. The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions. USA: Macmillan.
Williamson, O., 1975. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. New York: Free Press.
Williamson, O. E., 1985. The economic intstitutions of capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting. Free Press.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری, 1393. گزارش عملکرد. [درون خطی]
Available at: http://isti.ir/uploads/58_734_21_aboutus1.pdf