دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، شهریور 1395، صفحه 1-162 
طراحی فرآیند ارزیابی پیشینی سازگاری نهادی سیاست های علم و فناوری

صفحه 59-86

ناصر نوروزی؛ شعبان الهی؛ حجت اله حاجی حسینی؛ علیرضا حسن زاده


الگویی برای تصمیم‌گیری ایجاد کسب و کار جدید با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

صفحه 109-134

مهدی زیودار؛ نرگس ایمانی پور؛ کامبیز طالبی؛ سید رسول حسینی