دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 15، خرداد 1395، صفحه 1-150 
مدیریت فناوری: شکل‌گیری و تطور یک حوزه دانشی

صفحه 53-82

سید رضا سلامی؛ سیدمحمدحسین شجاعی؛ سید حبیب‌اله طباطباییان؛ جهانیار بامداد صوفی


اولویت بندی چالش های توسعه و موفقیت شرکت های زایشی در حوزه زیست فناوری

صفحه 83-102

محمد نقی زاده؛ مهدی اوجانی؛ سهراب آقازاده؛ عاطیه صفردوست؛ کامیار غفاریان