دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، آذر 1395، صفحه 1-165 
شناسایی و ساختاربندی مسائل و گزینه‌های سیاستی توسعه حوزه دانشی سیاست‌گذاری و مدیریت فناوری در ایران

صفحه 27-58

سیدمحمدحسین شجاعی؛ سید رضا سلامی؛ سید حبیب‌اله طباطباییان؛ جهانیار بامداد صوفی


توسعه صنایع با فناوری سطح بالای ایران، تأمین مالی (سرمایه‎گذاری) و عوامل نهادی غیررسمی

صفحه 85-116

علیرضا حسن زاده؛ حمیدرضا اسماعیلی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علی اصغر انواری رستمی