شناسایی و ساختاربندی مسائل و گزینه‌های سیاستی توسعه حوزه دانشی سیاست‌گذاری و مدیریت فناوری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده مطالعات فناوری

2 دانشگاه علامه‌ طباطبائی

3 دانشگاه علامه‌ طباطبایی

4 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رشد حوزه دانشی سیاست‌گذاری و مدیریت فناوری در کشور در بیش از یک دهه، با مسائل و چالش‌هایی همراه بوده است. وجود شواهدی از ناهمگنی و پراکندگی درون و میان برخی مؤلفه‌های این حوزه دانشی و نبود چشم‌انداز و مسیری مشخص برای توسعه آن، از مهم‌ترین این چالش‌ها هستند. این مطالعه با اتخاذ رویکرد تحلیل مشارکتی تفسیری سیاست به‌ دنبال شناسایی و ساختاربندی مسائل و گزینه‌های سیاستی توسعه حوزه دانشی سیاست‌گذاری و مدیریت فناوری در ایران از دیدگاه ذی‌نفعان و اعضای اجتماع این حوزه دانشی از طریق تحلیل محتوا و نگاشت مباحثات آنان است. این مطالعه مجموعه‌ای از سناریوهای سیاستی (شامل مسائل و گزینه‌ها) را پیش روی سیاست‌گذاران و اعضای اجتماع این حوزه دانشی قرار می‌دهد. نتایج پژوهش، نشان‌دهنده 34 نقطة محوری و 22 موضوع سیاستی در این مباحثات است. بیشترین موضوعات سیاستی در حوزه‌هایی دیده می‌شود که هم جنبه‌ آموزشی و هم جنبه‌ پژوهشی دارند. در حدود نیمی از موضوعات، تعارض میان رویکردهای مختلف بالاست. کمتر از 30 درصد موضوعات مربوط به مسائل ساختاری و برهم‌زننده‌ قواعد فعلی بازی است که تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها باید با اجماع کنشگران و تأمین امکانات لازم صورت گیرد. ایجاد تغییر در حدود 70 درصد این موضوعات نیز دارای اثرات زنجیره‌ای است که تغییر در آن‌ها می‌تواند سایر موضوعات سیاستی را تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring And Structuring Policy Problems And Solutions For Developing Technology Policy And Management Discipline In Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosain Shojaei 1
  • Seyed Reza Salami 2
  • Seyed Habibolah Tabatabaeian 3
  • Jahanyar bamdadsoofi 4
1 Technology Studies Institute
2 Allameh Tabataba'i University
3 Allameh Tabataba'i University
4 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Within about one decade, the growth of technology policy and management academic discipline (TPMAD) in Iran has been faced by some challenges. There is some evidence of heterogeneity within and between some elements of the discipline and there is no vision for development of it. Pursuing interpretative participatory policy analysis perspective, this study aims to explore and structure the problems and solutions of TPMAD development in Iran from the stakeholders’ view. We do this by content analysis and mapping their arguments. The results show 34 core points and 22 policy issues in the arguments, most of them have both educational and research aspects. In half of the issues there is high level of conflict between different views. Less than 30 percent of issues are structural and game changer. Decisions about these issues should be made based on actors’ consensus and supplying adequate facilities. Changes in 70 percent of the issues have chain impacts on the others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Policy and Management Discipline
  • Discipline Development Policies
  • Participatory policy Analysis
  • Problem Structuring
Cheevakumjorn, B. 1993. An analysis of prosocial and aggressive content in Thai children›s literature and its relationaship to contemporary societal problems in Thailand. Oregon: University of Oregon.
deLeon, P. 1988. Advice and Consent: The Development of the Policy Sciences. New York: Russel Sage Foundation.
Duijn, M. and Rijnveld, M. 2007. Bridging the gap between science and policy again: participatory policy analysis for groundwater management as ‘bricolage’. Proceedings of Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC). London, Canada.
Durning, D. 1993. Participatory Policy Analysis in a Social Service Agency: A Case Study. Journal of Policy Analysis and Management, 12(2), pp. 297-322.
Dye, T. 2008. Understanding Public Policy. Pearson: Prentice Hall.
Fahrenkrog, G. and Joanneum, F. 2002. RTD evaluation toolbox: assessing the socio-economic impact of RTD-policies: European Commission, Joint Research Centre.
Fischer, F. 2003. Beyond empiricism: policy analysis as deliberative practice. In M. A. Hajer and H. Wagenaar eds. Deliberative policy analysis: Understanding governance in the network society. Cambridge University Press. pp. 209-227.
Geurts, J.L.A. and Joldersma, C. 2001. Methodology for participatory policy analysis. European Journal of Operational Research, 128, pp. 300–310.
Groetker, R. 2014. Visualized Problem Structuring for Stakeholder Consultations. In A. Okada, S. J. Buckingham Shum and T. Sherborne eds. Knowledge Cartography- Knowledge Cartography Software Tools and Mapping Techniques. Springer. pp. 309-332.
Herink, R. et al. 1987. Management of Technology: The Hidden Competitive Advantage. Washington, DC, National Academy Press.
Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research, 15(9), pp.1277-1288.
Kraft, M. and Furlong, S. 2004. Public Policy: Politics, Analysis, and  Alternatives. Washington, D.C.: CQ Press.
Kumar, V. and Bhat, J.S. 2000. Dynamics of managing technology in a growing economy-a national perspective: case of India. International Journal of Technology Management, 19(7), 846-863.
Okada, A. 2014. Scaffolding school students’ scientific argumentation in inquiry-based learning with evidence maps. In A. Okada, S. J. Buckingham Shum and T. Sherborne eds. Knowledge Cartography- Knowledge Cartography Software Tools and Mapping Techniques. Springer, pp. 135-172.
Okada, A. and Buckingham Shum, S. 2006. Knowledge mapping with Compendium in academic research and online education. 22nd ICDE World Conference. Rio de Janeiro, Brazil.
Rabin, J. 2003. Encyclopedia of Public Administration and Public Policy: Taylor & Francis Group.
Rubenstein, A.H. and Hanna, A.M. 1991. Research on the Management of Technology: Unleashing the Hidden Competitive Advantage: National Academy Press.
Saldaña, J. 2015. The coding manual for qualitative researchers: Sage.
Selvin, A.M. 2014. Performing knowledge art: Understanding collaborative cartography. In A. Okada, S. J. Buckingham Shum and T. Sherborne eds. Knowledge Cartography- Knowledge Cartography Software Tools and Mapping Techniques. Springer. pp. 233-259.
Smith, K.B. and Larimer, C. 2009. The Public Policy Theory Primer. Boulder: Westview Press.
Yamasaki, H., Yamada, I. and Baba, J.i. 2003. A perspective on management of technology in Japan. Management of Engineering and Technology, 2003. PICMET 03. Technology Management for Reshaping the World. Portland International Conference on, IEEE.
انجمن مدیریت فناوری ایران 1389. ممیزی دانش مدیریت تکنولوژی. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
باستانی در دست چاپ. گفت‌وگو با پیش‌کسوتان حوزة علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
حاجی‌زاده، پ. ۱۳۸۹. راهکارهای ارتقاء اثربخشی انجمن‌های علمی فعال در حوزة مدیریت تکنولوژی. دانشکده مدیریت و حسابداری. دانشگاه علامه طباطبایی.
دانایی فرد، ح.، الوانی، س.م. و آذر، ع. ۱۳۷۸. روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار.
دفتر ممیزی توسعة علوم ۱۳۹۰. گزارش‌های کوتاه ممیزی توسعه علوم: علوم انسانی معاونت علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
روشنی، س.، قاضی‌نوری، س.س. و طباطباییان، س.ح. ۱۳۹۲. تحلیل شبکه هم‌نویسندگی پژوهشگران حوزه سیاست‌گذاری و مدیریت فناوری در ایران. سیاست علم و فناوری(۲)۶، صص. ۱-۱۶.
شجاعی، س.م.، سلامی، س.ر.، طباطباییان، س.ح. و بامداد صوفی، ج. 1395. مدیریت فناوری: شکل‌گیری و تطور یک حوزه دانشی. مدیریت نوآوری (1)5.
صدیق سروستانی، ر.ا. 1375. کاربرد تحلیل محتوا در علوم اجتماعی. نامه علوم اجتماعی، 8، صص. 91-114.
طباطباییان، س.ح.، شجاعی، س.م.، طاهری، س.ا. وپاکزاد، م. ۱۳۸۷. جایگاه مدیریت تکنولوژی در نقشه جامع علمی کشور. تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
ناصری، م. ۱۳۸۹. ارزیابی دانش مدیریت تکنولوژی در ایران. دانشکده مدیریت و حسابداری. دانشگاه علامه طباطبایی.